836/1996

Given i Helsingfors den 8 november 1996

Lag om ändring av 28 b och 63 a §§ lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 28 b § 1 och 3 mom. samt 63 a § 1 mom. lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56),

dessa lagrum sådana de lyder, 28 b § 1 och 3 mom. i lag av den 8 augusti 1986 (599/86) samt 63 a § 1 mom. i lag av den 3 mars 1995 (316/95), som följer:

28 b §

Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) för den tid för vilken honom beviljas pension retroaktivt, skall pensionsanstalten på yrkande av arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning som utbetalts för samma tid.


Pension utbetalas dock i de fall som avses i 1 och 2 mom. till arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten endast under förutsättning att meddelande enligt 45 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller 45 § 2 mom. folkpensionslagen har gjorts till försäkringsanstalten minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas.

63 a §

Fördröjs utbetalningen av pension eller en annan förmån som avses i denna lag, skall pensionskassan betala den fördröjda pensionen eller andra förmånen förhöjd för dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. Skyldighet att betala förmånen förhöjd gäller likväl inte den del av förmånen som utges till en annan försäkrings- eller pensionsanstalt som bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet eller till folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 168/1996
ShUB 24/1996
RSv 137/1996

Helsingfors den 8 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.