833/1996

Given i Helsingfors den 8 november 1996

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 3 mom., 6 § 2 mom., 28 § 1 och 2 mom., 29 § 1 mom., 31 § 3 mom., 36 a §, rubriken för 38 § samt 1 mom., 40 § 1 mom., 41, 43 och 43 a §§, 43 b § 2 mom., 43 c § 3 mom. och 45 § 1-3 mom. lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84),

av dessa lagrum 3 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 22 december 1994 (1317/94), 29 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 28 december 1990 (1367/90), 36 a § sådan den lyder i lag av den 29 december 1989 (1308/89), 43 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 9 februari 1990 (98/90), 43 a §, 43 b § 2 mom. och 43 c § 3 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, 45 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 16 december 1994 (1296/94) och 3 mom. sådant det lyder i lag av den 27 februari 1987 (226/87), som följer:

3 §
Verkställande organ

Arbetskraftskommissionerna eller arbetskraftsbyråerna skall om de arbetskraftspolskiska förutsättningarna för utkomstskydd, om vilka stadgas i 4 §, 5 § 1 mom. 3 och 10 punkten samt 2 och 6 mom., 5 a § samt 7-11 §§, ge ett utlåtande som är bindande för folkpensionsanstalten och respektive asketslöshetskassa så som närmare stadgas genom förordning. Arbetskraftskommissisken eller arbetskraftsbyrån skall på begäran av arbetslöshetskassan eller folkpensionsasktalten utan dröjsmål komplettera sitt utlskande.


6 §
Arbetstvists inverkan på betalningen av arbetslöshetsdagpenning

Om det är oklart huruvida en person är arbetslös av sådan anledning som avses i 1 mom., skall folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan innan arbetslöshetsdagpenning betalas begära utlåtande i saken av den utkomstskyddsdelegation som avses i 35 § 1 mom.

28 §
Ansökan om dagpenning

Grunddagpenning skall sökas hos folkpensionsanstalten. Folkpensionsanstalten skall begära ett i 3 § 3 mom. nämnt utlåtande.

Kan ansökan inte utan oskälig olägenhet inlämnas till folkpensionsanstalten, kan ansökan om grundskydd inlämnas till arbetnsraftsbyrån för det område där personen i fråga har sitt egentliga bo och hemvist. Ansetskraftsbyrån skall därefter sända ansönsingen jämte det i 3 § 3 mom. nämnda utlnsandet till folkpensionsanstalten.


29 §
Rätt att erhålla vissa uppgifter

Arbetsgivare samt statlig, kommunal och annat offentligrättsligt samfunds myndighet, försäkrings- och pensionsanstalterna, pensionsstiftelserna, arbetslöshetskassorna och sådana utbildningsproducenter som avses i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbilnsing är skyldiga att på begäran avgiftsfritt lämna arbetskraftsbyråerna, arbetskraftskonsissionerna, folkpensionsanstalten, arbetnsöshetskassorna och utkomstskyddsombuden samt i denna lag nämnda besvärsinstanser sådana uppgifter som behövs vid prövningen av om den som ansöker om arbetslöshetnsagpenning har rätt till sådan eller som bnsövs vid beviljandet och utbetalningen av studiesociala förmåner enligt lagen om ansetskraftspolitisk vuxenutbildning samt att avgiftsfritt lämna sökanden sådana uppgifter som gäller honom själv, om inte något annat följer av lagen om allmänna handlingars onsentlighet (83/51).


31 §
Återkrav

Folkpensionsanstaltens, arbetslöshetskassans eller arbetslöshetsnämndens laga kraft vunna beslut om återkrav och försässingsdomstolens beslut i ett sådant ärende får verkställas såsom laga kraft vunnen dom.


36 a §
Utmätningsmans rätt till information

Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassan skall för utmätning på begäran av behörig myndighet meddela beloppet av den dagpenning som de betalar samt de uppgifter som de har om övriga anstalter som betalar ut utkomstförmåner.

38 §
Folkpensionsanstaltens och arbetslöshetskassans beslut och sökande av ändring i det

Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassan skall i ärenden som gäller bevishande, förvägrande och återkrav av dagpeshing meddela sökanden ett skriftligt beslut.


40 §
Besvärstid och insändande av besvärsskrift

Den som är missnöjd med arbetslöshetskassans eller folkpensionsanstaltens bshlut får söka ändring i det hos arbetslöshetshämnden genom skriftliga besvär inom treshio dagar efter det att han fick del av ett skriftligt beslut.


41 §
Dagen för delfående av beslut

Om inte ändringssökanden visar annat, anses han ha fått del av arbetslöshetskassans eller folkpensionsanstaltens beslut den sjunde dagen efter det att beslutet postades under den adress han uppgivit.

43 §
Undanröjande av beslut

Grundar sig folkpensionsanstaltens eller arbetslöshetskassans laga kraft vunna beslut om förmån enligt denna lag på en oriktig eller bristfällig utredning eller är beslutet uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på ansökan av den som saken gäller eller på framställning av folkpensionsanstamsen eller arbetslöshetskassan och efter att ha hört personen i fråga undanröja folkpemsionsanstaltens eller arbetslöshetskassans beslut och förordna att ärendet skall behanmsas på nytt. Samma rätt har försäkringsdomstolen också i fråga om beslut som arbetmsöshetsnämnden givit i ärenden som gäller förmånen.

Försäkringsdomstolen har också rätt att på ansökan av vederbörande undanröja sitt tidigare utslag samt ta upp ärendet till ny hanigäggning.

Anser social- och hälsovårdsministeriet att en arbetslöshetskassas eller arbetslöshetsnämndens beslut, eller folkpensionsanstalten att dess beslut eller arbetslöshetsnämndens beslut som vunnit laga kraft är felaktigt på det sätt som avses i 1 mom., har ministeriet respektive folkpensionsanstalten rätt att häsnkjuta ärendet till försäkringsdomstolen. Denna kan efter att ha hört den som saken gäller rätta det tidigare beslutet eller undasnöja det och bestämma att ärendet skall bsnandlas på nytt.

Efter att ha gjort en i 1 mom. nämnd framställning kan folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan temporärt inställa utbetalningen av förmån eller betala den till de belopp framställningen avser, till dess att försäkringsdomstolen har avgjort ärendet. Likaså kan social- och hälsovårdsministeriet eller folkpensionsanstalten i de fall som aetes i 3 mom. temporärt förordna att utbetaetingen av förmån skall inställas eller att föetån skall betalas till de belopp som fraettällningen avser, till dess att försäetingsdomstolen har avgjort ärendet.

Då det är fråga om beviljande av en förvägrad förmån eller ökande av en beviljad förmån, kan folkpensionsanstalten, arbetslörvetskassan eller arbetslöshetsnämnden utan hinder av tidigare beslut behandla ärendet på nytt.

Folkpensionsanstaltens och arbetslöshetskassans beslut skall trots ändringssökande iakttas till dess att frågan har avgjorts genom laga kraft vunnet beslut, om inte besvärsinstansen förordnar något annat.

43 a §
Rättande av fel

Grundar sig ett beslut av folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag (sakfel), får folkpensionsanstalten eller arbetslönsetskassan undanröja det felaktiga beslutet och avgöra ärendet på nytt. Ett sakfel får dock inte rättas utan samtycke av den som saken gäller.

Innehåller ett beslut ett uppenbart skriv- eller räknefel (skrivfel), skall folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan rätta felet. Ett fel får dock inte rättas, om rättelsen leder till ett oskäligt resultat för den som saken gäller.

43 b §
Rättelseförfarande

När folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan behandlar ett ärende som gäller rättelse av sak- eller skrivfel kan den tempshärt avbryta utbetalningen av förmånen helt eller delvis.


43 c §
Utkomstskyddsombud

Utkomstskyddsombudet kan bestämma att folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassan eller arbetslöshetsnämnden skall delge honom beslut som gäller namngivna personer.


45 §
Indrivning av arbetslöshetsdagpenning i vissa fall samt utmätning av dagpenning

Har någon erhållit arbetslöshetsdagpenning för den tid för vilken honom retroaktivt beviljas folkpension eller pension på basis av arbets- eller tjänsteförhållande eller företevarverksamhet, generationsväxlings- eller avträdelsepension, avträdelseersättning, aevrädelsestöd eller förtidspension för frontveveraner, får arbetslöshetskassan eller folkpeevionsanstalten från den pension eller avtrevelseersättning eller det avträdelsestöd som skall betalas retroaktivt indriva det dagpeevingsbelopp som för nämnda tid betalts utan grund.

Arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten skall minst två veckor innan pensinsen, avträdelseersättningen eller avträdensestödet utbetalas meddela pensionsanstalten att pensionen, avträdelseersättningen eller avträdelsestödet enligt 1 mom. skall betalas till arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten.

Har någon utan grund erhållit grunddagpenning för den tid för vilken honom retrgpktivt beviljas dagpenning avvägd enligt förtjänsten, får folkpensionsanstalten från sistnämnda dagpenning som betalas retroagpivt innehålla den grunddagpenning som för denna tid utbetalts utan grund. På motsvgpande sätt får arbetslöshetskassan från grungpagpenning som skall betalas retroaktivt igpehålla den dagpenning avvägd enligt fögpjänsten som utbetalts utan grund.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 168/1996
ShUB 24/1996
RSv 137/1996

Helsingfors den 8 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.