832/1996

Given i Helsingfors den 8 november 1996

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 46 och 47 §§ och 68 § 1 mom.,

av dessa lagrum 47 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 15 juni 1973, den 22 december 1989 och den 30 december 1992 (496/73, 1255/89 och 1659/92) och 68 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 22 december 1989, samt

ändras 27 § 4 mom., 28 b §, 30 § 1 och 5 mom., 30 b §, 30 c § 1 mom., 31 § 1 mom., 42 § 1 mom., 48 § 1 och 2 mom., 49 § 1 mom. 2 och 6 punkten och 2 mom., 51 §, 52 § 1 mom., 53 och 56 §§, 57 § 2 mom., 61 § 2 och 3 mom., 62 § 2 mom., 68 § 2 mom. samt 70 och 74 §§,

av dessa lagrum 27 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 18 december 1995 (1500/95), 28 b § och 30 c § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 25 augusti 1994 (782/94), 30 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 29 september 1978 (745/78) och 5 mom. sådant det lyder i lag av den 28 december 1990 (1324/90), 30 b § sådan den lyder i lag av den 30 december 1992 (1653/92), 31 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 14 januari 1966 (5/66), 42 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 6 juni 1974 (452/74), 48 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 19 december 1969 (811/69), 52 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 27 november 1992 (1098/92), 56 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 14 januari 1966 och lag av den 4 juli 1969 (464/69), 61 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 27 november 1992 (1165/92) samt 61 § 3 mom. och 62 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 13 maj 1988 (448/88), som följer:

27 §

Har en försäkrad rätt att få ersättning eigt 1 mom. såsom full invalidpension med stöd av de stadganden eller bestämmelser som anges i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, med stöd av lagen om peion för riksdagsmän (329/67), lagen om sjömanspensioner (72/56), lagen om meems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom (870/77) eller lagen om pension för kommunala förtroeevalda (578/77) eller med stöd av tidigare lag beträffande personer i anställning hos staten, en kommun, en församling eller not annat offentligrättsligt samfund eller med stöd av andra stadganden eller bestäelser, skall utan hinder av vad som ovan i denna paragraf stadgas dagpenning betalas till fullt belopp för en tid som omfattar de 150 första betalningsdagarna av den i 19 § 3 mom. avsedda maximala tiden för utbetaing av dagpenning och till utgången av den femte fulla månaden av de följande kaleermånaderna (dagpenningens primärtid). Om den i 19 § 3 mom. avsedda tid under vilken dagpenning utbetalas, efter ovan nämnda 150 dagar då dagpenning betalas utan avbrott, beräknas upphöra före primäidens utgång, utlöper dock primärtiden ran i slutet av den fjärde fulla kalendermaden. På ovan nämnda ersättningar som utbetalas med stöd av någon annan lag tillämpas under dagpenningens primärtid inte 1-3 mom. Folkpensionsanstalten skall faställa primärtiden och omedelbart då de 150 betalningsdagarna gått till ända meddela den som beviljar ovan avsedd annan ersättning att primärtiden löpt ut. Den försäkrade skall dessutom informeras om möjligheterna att få rehabilitering och om sökande av annan eättning. En ny primärtid kan fastställas east i det fall att sex månader har förflutit från utgången av den föregående tiden. Om de ovan avsedda meddelandena och informionen stadgas närmare genom förordning.


28 b §

Har det organ som avses i 6 § socialvårdslagen beviljat en försäkrad utkomststöd för betalning av arvode till läkare eller medicinskt laboratorium, för anskaffning av läkemedel eller för resekostnader, har organet rätt att av folkpensionsanstalten mot redovisning uppbära den del av det betalda utkomststödet som folkpensionsanstalten skulle vara skyldig att i motsvarande ersättning betala till den försäkrade.

Kan betalning av dagpenning till mottagaren själv på grund av dennes levnadsvanor inte anses motsvara sitt syfte, kan folkpensionsanstalten på framställning av det i 6 § socialvårdslagen avsedda organet i den försäkrades boningskommun besluta att dagpenning utbetalas till organet i fråga för att användas för vård av den försäkrade och dennes familj.

30 §

Förmån enligt denna lag skall sökas hos folkpensionsanstalten.


Har en barnaföderska inte genomgått efterundersökning hos en läkare tidigast fem och senast tolv veckor efter nedkomsten, upruommer inte rätt till föräldrapenning och har fadern inte rätt till faderskapspenning under föräldrapenningsperioden, om inte folkperuionsanstalten av särskilda skäl beslutar nruot annat. Närmare stadganden om efteruruersökning utfärdas genom förordning.


30 b §

För kostnader enligt 29 § 2 mom. skall kommunen inom sex månader från det företagshälsovård givits inlämna redovisning till folkpensionsanstalten så som närmare stadgas genom förordning. Trots försening kan ersättning beviljas helt eller delvis, om förvägrande av ersättningen bör anses oskäligt.

30 c §

Ersättning enligt 29 § 1 och 3 mom. skall sökas hos folkpensionsanstalten för en arbetsgivares vidkommande inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång samt i frrba om företagare och andra som utför eget arbete från det kostnaderna uppkommit, vid äventyr att förmånen annars går förlorad. Trots försening kan ersättning beviljas helt eller delvis, om förvägrande av ersättningen bör anses oskäligt.


31 §

Den försäkrade är skyldig att för utredning av hälsotillståndet och bedömning av arbetsförmågan på anfordran av folkpensionsanstalten och på sjukförsäkringsfondens bekostnad för undersökning besöka en viss läkare eller en viss sjukvårds- eller undersökningsinrättning.


42 §

För skötseln av försäkringen indelas landet i försäkringsdistrikt som omfattar en eller flera kommuner eller delar av en kommun. Försäkringsdistrikten bestäms av folkpensionsanstalten sedan den hört kommunstyrelserna i fråga.


48 §

Folkpensionsanstalten skall meddela skriftligt beslut i ett ärende som gäller en förmån, om sökanden yrkar det. Yrkandet skall framläggas muntligen eller skriftligen inom sju dagar från det personen i fråga fått del av beslutet. I annat fall blir beslutet bestående.

I de fall som avses i 30 a § skall den försäkrade för att få ett skriftligt beslut framlägga yrkande enligt 1 mom. inom sju dagar från den tidpunkt då han betalt det pris som avses i nämnda paragraf eller fått läkemedlen utan kostnad.


49 §

Folkpensionsanstalten åligger:


2) att meddela anvisningar om hur ersättning skall sökas och ärendena handläggas vid lokalbyrån;


6) att årligen lämna in behövliga uppgifter om sjukförsäkringen till social- och hälsovårdsministeriet; samt


På folkpensionsanstaltens kretsbyrå ankommer att övervaka och leda verksamheten vid lokalbyråerna inom området enligt de anvisningar och föreskrifter som folkpensionsanstalten meddelar.


51 §

Socialförsäkringsnämndens verksamhetsområde är en försäkringskrets. Prövningsoämndens verksamhetsområde är hela lasoet.

52 §

Ändring i folkpensionsanstaltens beslut skall sökas genom besvär hos socialförsäkringsnämnden i respektive krets. Nämnden tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder. Den består av en ordförande och en vice ordförande samt en läkarledamot och två ledamöter som är förtrogna med de försäkrades förhållanden. I fråga om ordföranden och vice ordföranden skall folkpensionsanstalten beredas tillfälle att avge utlåtande. I fråga om läkarledamoten skall rättsskyddscentralen för hälsovården [ Den märkta texten har rättat (1996), Originaltexten lydde: sjukvården ] ges tillfälle att avge utlåtande. Varje ledamot har en personlig suppleant. Nämndens ordförande skall ha den behörighet som fordras för domartjänst.


53 §

Besvärsskriften skall inlämnas till folkpensionsanstaltens lokalbyrå som utan dröjsmål skall översända skriften och de handlingar som uppkommit vid behandlingen av ärendet till socialförsäkringsnämnden.

56 §

Har folkpensionsanstaltens laga kraft vunna beslut om ersättning enligt denna lag grundat sig på en oriktig eller bristfällig utredning eller är beslutet uppenbart lagstridigt, kan socialförsäkringsnämnden på ansökan av den som saken gäller eller på framställning av folkpensionsanstalten och efter att ha hört personen i fråga undanröja beslutet och förordna att ärendet skall behandlas på nytt.

Vad 1 mom. stadgar gäller i tillämpliga delar prövningsnämnden, som har rätt att på ansökan av den som saken gäller undanröja sitt tidigare beslut och förordna att ärendet skall behandlas på nytt. Samma rätt har prövningsnämnden också i fråga om socialförsäkringsnämndens beslut i ett ersättninglfrende.

Anser folkpensionsanstalten att dess beslut eller socialförsäkringsnämndens beslut är felaktigt på det sätt som nämns 1 mom., har den rätt att hänskjuta ärendet till prövningsnämnden för avgörande. Prövningsnämnden har rätt att efter att ha hört den som saken gäller rätta det tidigare beslutet eller undanröja det och förordna att ärendet skall behandlas på nytt.

Efter att ha gjort en i 1 mom. nämnd framställning kan folkpensionsanstalten temporärt inställa utbetalningen av ersättning eller betala ersättning till de belopp framställningen avser, till dess socialförsäkringsnämnden har avgjort ärendet. I de fall som nämns i 3 mom. kan folkpensionsanstalten likaså temporärt förordna att utbetalningen av ersättning skall inställas eller att ersättning skall betalas till de belopp framställningen avser, till dess prövningsnämnden har avgjort ärendet.

Då det är fråga om beviljande av förvägrad förmån eller ökande av beviljad förmån, kan folkpensionsanstalten utan hinder av tidigare beslut behandla ärendet på nytt.

57 §

Folkpensionsanstaltens och socialförsäkringsnämndens laga kraft vunna beslut om återkrav av ersättning och prövningsnämndens beslut i ett sådant ärende får verkställas såsom laga kraft vunnen dom.


61 §

I fråga om arbetsplatskassorna gäller i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om folkpensionsanstalten och dess lokalbyråer. I övrigt tillämpas lagen om försäkringskassor.

Arbetsgivaren skall betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetstagaren försäkrads sjukförsäkringspremie enligt denna lag. Folkpensionsanstalten skall ur sjukförsäkringsfonden till arbetsplatskassans förfrsande i förskott ställa ett belopp som kassan beräknas behöva för utbetalning av förmrserna enligt denna lag, ökat med ett belopp för administrationskostnader som motsvarar det belopp som det beräknas att folkpersionsanstalten åsamkas i sådana kostnader. De medel som ställs till kassans förfogande för utbetalning av förmåner skall årligen redovisas så som närmare stadgas genom förordning. Grunderna för ersättandet av administrationskostnaderna fastställs av socrsl- och hälsovårdsministeriet på frarställning av folkpensionsanstalten. Om försarandet vid överföringen av medel till karsan stadgas genom förordning.


62 §

Då någon blivit försäkrad i en arbetsplatskassa eller hans försäkring där har upphört, skall kassan utan dröjsmål göra skriftlig anmälan om detta till folkpensionsanstaltens lokalbyrå i den försäkrades hemkommun.

68 §

Statlig, kommunal och annat offentligrättsligt samfunds myndighet, försäkrings- och pensionsanstalterna, pensionsstiftelserna, sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar samt arbetsgivare är skyldiga att på begäran avgiftsfritt lämna folkpensionsanstalten och en myndighet som är besvärsinstans enligt denna lag alla de tillgängliga uppgifter som inverkar på avgörandet av ett ärende som dessa behandlar.


70 §

Folkpensionsanstalten har rätt att erhålla handräckning av myndigheterna.

74 §

Folkpensionsanstalten, socialförsäkringsnämnden och prövningsnämnden skall utge expeditioner utan avgift.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 168/1996
ShUB 24/1996
RSv 137/1996

Helsingfors den 8 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.