831/1996

Given i Helsingfors den 8 november 1996

Lag om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/88), sådant detta lagrum lyder i lag av den 14 oktober 1994 (890/94), som följer:

8 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 1 d, 23, 35-39, 39 b, 40, 42, 43, 44-46, 69 och 75 §§, 79 § 1 och 4 mom. samt 80-83, 83 a, 84-88 och 88 a §§ folkpensionslagen samt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 168/1996
ShUB 24/1996
RSv 137/1996

Helsingfors den 8 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.