830/1996

Given i Helsingfors den 8 november 1996

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78) 8 b §, så- dan den lyder i lag av den 30 december 1982 (1086/82), samt

ändras 14 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 5 februari 1982 och den 21 november 1994 (112/82 och 985/94), som följer:

14 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 28 §, 31 § 2 mom., 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40, 42, 43, 43 a, 44-46, 69, 74 b, 74 c och 75 §§, 79 § 1 och 4 mom., 80-83 och 84-87 §§, 88 § 2 och 3 mom. samt 88 a § folkpensionslagen.

Banker och andra penninginstitut är även skyldiga att på begäran lämna pensionsanstalten och prövningsnämnden de uppgifter som behövs för att rätten till bostadsbidrag eller bostadsbidragets belopp skall kunna utredas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 168/1996
ShUB 24/1996
RSv 137/1996

Helsingfors den 8 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.