829/1996

Given i Helsingfors den 8 november 1996

Lag om ändring av lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/77) 15 a §, sådan den lyder i lag av den 30 december 1982 (1084/82), samt

ändras 17 § 1 och 3 mom. dessa lagrum sådana de lyder 17 § 1 mom. i lag av den 14 oktober 1994 (889/94) och 17 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 5 februari 1982 (106/82), som följer:

17 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40-42, 43, 44-46, 69, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 a-74 c, 75, 79-83, 84-88 och 88 a §§ folkpensionslagen samt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56). Vid bestämmande av extra fronttillägg iakttas dessutom i tillämpliga delar 26 § 7 mom. folkpensionslagen.


Banker och andra penninginstitut är även skyldiga att på begäran lämna pensionsanstalten, prövningsnämnden och försäkringsdomstolen de uppgifter som behövs för att rätten till pension eller frontmannapensionens belopp skall kunna utredas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 168/1996
ShUB 24/1996
RSv 137/1996

Helsingfors den 8 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.