819/1996

Utfärdat i Helsingfors den 29 oktober 1996

Handels- och industriministeriets beslut om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter

Handels- och industriministeriet har med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/94) bestämt:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller högsta halter och förekomst av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter.

Detta beslut gäller inte förekomst av bekämpningsmedel i kött, organ, mjölk eller grädde.

2 §
Definition

Med rest av bekämpningsmedel avses ett i eller på ett livsmedel förekommande ämne som inte är ett tillverknings- eller tillsatsämne och som är av sådan art att det kan göra livsmedlet olämpligt som människoföda.

3 §
Bekämpningsmedels högsta halter och förekomst i livsmedel

De högsta halterna av bekämpningsmedel i livsmedel anges i bilaga (Förtecking över främmande ämnen) till detta beslut. Är inte den högsta halten angiven i förteckningen över främmande ämnen eller annars stadgad eller bestämd, kan de högsta halter iakttas, som har godkänts av Codex Alimentarius-kommissionen eller dess kommittéer.

4 §
Närmare bestämmelser och undantag

Handels- och industriministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter, anvisningar och allmänt tillämpliga undantag i fråga om tillämpningen av detta beslut samt bestämmelser om analysmetoder som skall användas vid bestämningen av rester av bekämpningsmedel, om inte något annat stadgas eller bestäms.

Närmare upplysningar om tillämpningen av Codex Alimentarius-kommissionens och dess kommittéers rekommendationer ger livsmedelsverket på finska och svenska.

5 §
Hänvisningsbestämmelse

I fråga om högsta halter av vissa av de vanligaste kontaminanterna i livsmedel, högsta halter av kvicksilver, histamin och vissa marina biotoxiner i fisk och fiskeriprodukter samt normativa högsta halter av vissa biologiska orenheter i livsmedel gäller vad som särskilt bestäms om dessa.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 2 december 1996.

Genom detta beslut upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 1 mars 1996 om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i vegetabiliska produkter samt i ägg och äggprodukter och om teknisk anpassning av vissa bestämmelser om främmande ämnen (132/96).

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Rådets direktiv:67/427/EEG, EGT nr L 148, 11.7.1967, s. 1; 76/895/EEG, EGT nr L 340, 9.12.1976, s. 26 och kommissionens direktiv:79/700/EEG, EGT nr L 207, 15.8.1979, s. 26; 80/428/EEG, EGT nr L 102, 19.4.1980, s. 26 samt rådets direktiv:81/36/EEG, EGT nr L 46, 19.2.1981, s. 33; 82/528/EEG, EGT nr L 234, 9.8.1982, s. 1; 86/362/EEG, EGT nr L 221, 7.8.1986, s. 37; 86/363/EEG, EGT nr L 221, 7.8.1986, s. 43; 88/298/EEG, EGT nr L 126, 20.5.1988, s. 53; 89/186/EEG, EGT nr L 66, 10.3.1989, s. 36; 90/642/EEG, EGT nr L 350, 14.12.1990, s. 71; 93/57/EEG, EGT nr L 211, 23.8.1993, s. 1; 93/58/EEG, EGT nr L 211, 23.8.1993, s. 6; 94/29/EEG, EGT nr L 189, 23.7.1994, s. 67; 94/30/EEG, EGT nr L 189, 23.7.1994, s. 70; 95/38/EEG, EGT nr L 197, 22.8.1995, s. 14; 95/39/EEG, EGT nr L 197, 22.8.1995, s. 29; 95/61/EEG, EGT nr L 292, 7.12.1995, s. 27; 96/32/EEG, EGT nr L 144, 18.6.1996, s. 12 och 96/33/EEG, EGT nr L 144, 18.6.1996, s. 35.

Helsingfors den 29 oktober 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Vesa Tuomaala

FATTAS

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.