817/1996

Given i Helsingfors den 1 november 1996

Lag om ändring av 43 och 55 §§ lagen om skiljeförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 43 § 3 mom. och 55 § 1 mom. lagen den 23 oktober 1992 om skiljeförfarande (967/92) som följer:

43 §

Innan en ansökan som nämns i 2 mom. bifalls, skall motparten till den som har ansökt om verkställighet ges tillfälle att bli hörd, om det inte finns särskilda hinder för detta. Ärendet behandlas i tingsrättens kansli, om inte vittnen eller andra skall hnsas personligen i saken.

55 §

Innan det förordnas att en skiljedom som har meddelats utomlands skall verkställas, skall domstolen ge sökandens motpart tillfälle att bli hörd, om det inte finns särskilda hinder för detta. Ärendet behandlas i tingsrättens kansli, om inte vittnen eller andra skall höras personligen i saken.Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

RP 92/1996
LaUB 10/1996
RSv 123/1996

Helsingfors den 1 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.