794/1996

Given i Helsingfors den 1 november 1996

Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 juli 1977 om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77) 94 § och

ändras 52 § 1-3 mom., 68 § och 79 § 2 mom.,

av dessa lagrum 52 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 30 december 1982 (1110/82), som följer:

52 §

Sökanden skall betala ersättning i ett för allt eller, om förskottsersättning har erlagts, betala återstoden av ersättningen inom tre månader, räknat från den tidpunkt då inlösningsbeslutet avkunnades, genom att utbetala ersättningen till ersättningstagaren eller till en av denne angiven penninginrättning eller, om det har bestämts att ersättningen skall deponeras, till länsstyrelsen på den ort där fastigheten är belägen.

Har sökanden anfört besvär över inlösningsbeslutet, får den omtvistade delen av ersättningen deponeras hos länsstyrelsen på den ort där fastigheten är belägen. Angående rätt att betala ersättning genom deponering gäller även lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/31), nedan deponeringslagen. Om lyftande av en deponerad ersättning stadgas i 70 §.

När en ersättning deponeras skall sökanden ge länsstyrelsen en kopia av behövliga delar av inlösningsbeslutet.


68 §

Har en ersättning deponerats med stöd av 49 §, skall länsstyrelsen meddela om deponeringen genom offentlig delgivning, vilken skall publiceras i officiella tidningen, samt dessutom genom enskild delgivning till varje rättsinnehavare vars adress är känd.

Om en rättsinnehavare önskar utnyttja sin rätt, skall han yrka ersättning inom tre mndader från det att han fått kännedom om deponeringen och samtidigt lägga fram en behövlig utredning om sin rätt. Den i yrkandet avsedda ersättningen skall fördelas med iakttagande i tillämpliga delar av vad utsöndingslagen stadgar om försäljning av utmätt fast egendom samt om redovisning och föndelning av därvid influtna medel. Har föndelning av medel inte yrkats inom stadgad tid, skall länsstyrelsen ofördröjligen betala dem till ersättningstagaren.

Har det bestämts att en förskottsersättning skall deponeras så som avses i 64 § för stnerställande av ett snabbt verkställande av tillträdessyn, skall länsstyrelsen, innan de åtgärder som stadgas i 1 och 2 mom. vidtas, ge ägaren till den egendom som har tagits i besittning tillfälle att lyfta förskottsersättningen. Ägaren har rätt att lyfta ersättningen om han visar att utbetalandet till honom inte kränker fordringsägarnas rätt med beaktande av 49 § 2 mom.

79 §

När länsstyrelsens meddelande om fördelningen av ersättningen har inkommit skall domaren, med iakttagande av vad som stadgas särskilt, vidta åtgärder för att göra behövliga anteckningar i lagfarts- och inteck-ningsregistret samt på inteckningshandlingen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1996. Övergångsstadganden utfärdas särskilt genom lag.

RP 92/1996
LaUB 10/1996
RSv 123/1996

Helsingfors den 1 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.