777/1996

Given i Helsingfors den 1 november 1996

Lag om ändring av hälsoskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/94) 40 §,

ändras 3 §, 7 § 1 mom., 13 § 2 mom., 41 §, 50 § 2 och 3 mom., 51 § 2 mom., 56 § 1 och 2 mom. och 57 § samt

fogas till 13 § ett nytt 6 mom., till 17 § ett nytt 3 mom., till 21 § ett nytt 2 mom., till 50 § nya 4 och 5 mom. samt till 56 § nya 2 och 5 mom., varvid det ändrade 2 mom. blir 3 mom. och det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

3 §
Förhållande till vissa författningar

Om hälsoskyddet gäller dessutom vad som stadgas om detta i kemikalielagen (744/89), strålskyddslagen (592/91), lagen om hälsovården inom försvarsmakten (322/87), lagen om skydd i arbete (299/58), vattenlagen (264/61), avfallslagen (1072/93), luftvårdslagen (67/82), bullerbekämpningslagen (382/87), byggnadslagen (370/58), lagen om friluftsliv (606/73), lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/20), livsmedelslagen (361/95), produktsäkerhetslagen (914/86), kötthygienlagen (511/94), mjölkhygienlagen (671/94), äggprodukthygienlagen (517/94), fiskhygienlagen (330/94) samt veterinärvårdslagen (685/90).

7 §
Kommunal hälsoskyddsmyndighet

De uppgifter som hör till det kommunala hälsoskyddet sköts av en nämnd eller av något annat kollegialt organ som utses av kommunen (kommunal hälsoskyddsmyndighet). Fullmäktige kan ge en nämnd eller netot annat organ rätt att överföra befogenheten på en underlydande tjänsteinnehavare eller sektion.


13 §
Anmälningsskyldighet

En motsvarande anmälan skall göras också om en väsentlig ändring av verksamhet som nämns i 1 mom. verksamhet. När verksamhetsidkaren byts eller temporära livsmedelslokaler tas i bruk skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten underrättas.


Vederbörande ministerium kan bestämma när en livsmedelslokal skall anses temporär.

17 §
Allmänna krav

Länsstyrelsen kan på ansökan bevilja ett tidsbegränsat undantag från uppfyllandet av kvalitetskraven i 1 mom. enligt de grunder som vederbörande ministerium bestämmer. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ger ett utlåtande om ansökan.

21 §
Allmänna föreskrifter om hushållsvatten

Vederbörande ministerium meddelar allmänna föreskrifter om de grunder på vilka ett vattenverk kan beviljas undantag enligt 17 § 3 mom. från uppfyllandet av kvalitetskraven.

41 §
Närmare anvisningar och bestämmelser

Vederbörande ministerium meddelar vid behov närmare anvisningar och bestämmelser om

1) försäljning av livsmedel utomhus och vid en större allmän tillställning,

2) försäljning och överlåtelse av livsmedel på annan plats än i en livsmedelslokal,

3) hygieniska krav som skall ställas på personal som hanterar livsmedel,

4) temperaturer för de utrymmen i vilka livsmedel förvaras, transporteras, säljs och serveras,

5) strukturella och funktionella krav som skall ställas på livsmedelslokaler,

6) förhållandena vid transport av livsmedel,

7) verksamhetsidkarens egenkontroll, samt

8) livsmedelshygienisk utbildning som skall krävas av personalen i en livsmedelslokal.

50 §
Avgifter

För anmälningar enligt denna lag som kommunen behandlar skall den uppbära en avgift enligt en av kommunen godkänd taxa.

En avgift skall uppbäras för provtagning och undersökning som hänför sig till

1) tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av en anmälan enligt 13 § och 14 § 2 mom.,

2) tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av en anmälan enligt 18 § samt sådan övervakning och kontroll av kvaliteten på hushållsvatten som förutsätts i 20 § samt

3) sådan regelbunden övervakning av badvatten som förutsätts i 29 §, med undantag för övervakning av vattnet på allmän badvtrand.

De avgifter som avses i 2 och 3 mom. bestäms så att de högst motsvarar kostnaderna för utförandet av prestationen.

Avgifterna får indrivas utan dom eller beslut i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

51 §
Kommunala hälsoskyddsföreskrifter

I brådskande fall får den kommunala tjänsteinnehavare som har hand om övervakningen meddela ett förbud eller en föreskrift som avses i 1 mom. Förbudet eller föreskriften skall utan dröjsmål tillställas den kommunala hälsoskyddsmyndigheten för avgörande.


56 §
Ändringssökande

I ett beslut som en kommunal tjänsteinnehavare har fattat med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär. Den som är missnöjd med ett beslut har rätt att få beslutet prövat av en nämnd eller något annat organ som avses i 7 §. Rättelse av beslutet skall yrkas skriftligen inom 14 dagar från det att ändringssökanden har delgivits beslutet. Till beslutet skall fogas anvisningar om hur rättelseyrkandet skall anhängiggöras hos organet. Rättelseyrkandet skall behandlas utan dröjsmål.

Ändring i ett beslut som en kommunal nämnd eller något annat organ som avses i 7 § har fattat med stöd av denna lag kan sökas i den ordning som stadgas i förvaltningsprocesslagen (586/96) genom anförande av besvär hos länsrätten inom 30 dagar från delfåendet.

Ändring i beslut om hälsoskyddsordning enligt 51 § 3 mom. och i beslut om taxa enligt 50 § 2 mom. söks med iakttagande av vad kommunallagen (365/95) stadgar om ändringssökande.


I beslut om föreläggande av vite enligt 53 § får ändring inte sökas genom särskilda besvär.

57 §
Verkställighet

I ett beslut som fattas med stöd av 12 § 2 mom. och 51 § 2 mom. kan föreskrivas att beslutet skall iakttas trots att ändring söks, om inte besvärsmyndigheten bestämmer nå- got annat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den upphävda 40 § förblir i kraft tills något annat stadgas eller bestäms med stöd av denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 95/1996
ShUB 16/1996
RSv 110/1996
1) Rådets direktiv 80/778/EEG; EGT Nr L 229, 30.8.1980, s. 11
2) Rådets direktiv 93/43/EEG; EGT Nr L 175, 19.7.1993, s. 1

Helsingfors den 1 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.