774/1996

Utfärdat i Helsingfors den 30 oktober 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avbrytande av fiske efter lax inom lettiska vatten med fartyg under finsk flagg

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 §§ lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §

På grund av att den för år 1996 beviljade laxkvoten inom vattenområden där fisket står under lettisk jurisdiktion har fyllts förbjuds fiske av lax för fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland.

Förvaring av laxfångst som fångats inom vattenområden där fisket står under lettisk jurisdiktion ombord på ovan i 1 mom. avsedda fartyg samt omlastning och landning av sådan lax från fartygen är förbjuden efter att detta beslut trätt i kraft.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1996 och tillämpas fram till utgången av år 1996.

1) Rådets förordning (EG) Nr 3084/95; EGT Nr L 330, 21.12.1995, s. 86
2) Rådets förordning (EEG) Nr 2847/93; EGT Nr L 261, 20.10.1993, s. 1

Helsingfors den 30 oktober 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Jaakko Autio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.