761/1996

Given i Helsingfors den 25 oktober 1996

Förordning om ändring av förordningen om besiktning av fordon

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 30 december 1992 om besiktning av fordon (1702/92) 25 § 5 mom.,

detta lagrum sådant det lyder i förordning av den 18 december 1995 (1599/95),

ändras 4 § 1 mom., rubriken för 5 §, 8 § 2 och 3 mom. samt 33 § 2 mom.,

av dessa lagrum 4 § 1 mom. samt 8 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 18 december 1995, och

fogas till förordningens 5 § ett nytt 1 mom., varvid det nuvarande 1 mom. blir 2 mom., som följer:

4 §
Typgodkännande och intyg om överensstämmelse

1. Med typgodkännande avses ett förfarande genom vilket intygas att

a) en bil- eller släpvagnstyp uppfyller kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/156/EEG), eller

b) en fordonstyp i kategori L uppfyller kraven i rådets direktiv om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (92/61/EEG).


5 §
Tillverkare av fordon, system, del eller teknisk enhet samt tillverkarens representant

1. Med tillverkare av fordon, system, del eller teknisk enhet avses en person eller ett organ som inför den som förrättar typbesiktning och inför den myndighet som meddelar typgodkännande svarar för samtliga delar av förfarandet vid typbesiktningen och typgodkännandet samt för överensstämmelsen i produktionen. Tillverkaren behöver inte delta i alla tillverkningsskeden i fråga om fordonet, systemet, delen eller den tekniska enheten.


8 §
Fordon som skall typbesiktas

2. En fordonstyp som har beviljats typgodkännande behöver dock inte företes för typbesiktning. En fordonstyp i kategori M1 eller L som skall typgodkännas enligt de direktiv som nämns i 4 § typbesiktas inte heller. I fråga om fordon i kategori M1 som har ändrats eller kompletterats från fordon i kategori N till fordon i kategori M1 får typbesiktning likväl förrättas fram till den 31 december 1997.

3. Typbesiktning skall dock på ansökan förrättas för en annan typ av motorsläde än snöskoter, för en annan än i 1 mom. sagd typ av motordrivet fordon som är avsett att bli registrerat, för en släpvagnstyp och för en annan än i 2 mom. avsedd fordonstyp i kategori M1 vilken ändrats och kompletterats i Finland.


33 §
Specialfall

2. Årsbesiktning som förrättats efter besiktningsmånaden under följande år motsvarar årsbesiktningen under det föregåendeåret, om mindre än sex månader förflutit från ingången av den egentliga besiktningsmånaden.Denna förordning träder i kraft den 1 november 1996.

Helsingfors den 25 oktober 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.