756/1996

Utfärdat i Helsingfors den 23 oktober 1996

Arbetsministeriets beslut om arbeten som är farliga för unga arbetstagare

Arbetsministeriet har med stöd av 19 § 2 mom. lagen den 19 november 1993 om unga arbetstagare (998/93) beslutat:

Arbeten som medför särskild risk för olycksfall eller men för hälsan

Detta beslut innehåller en exempelförteckning över sådana farliga arbeten som avses i 3 § 1 mom. förordningen om skydd för unga arbetstagare (508/86).

1. Mekaniska riskfaktorer

1.1. Maskiner, anordningar och arbetsredskap

- arbete med farliga maskiner, anordningar eller arbetsredskap, med vilka arbetstagaren av ovarsamhet kan åstadkomma ett allvarligt arbetsolycksfall.

Sådana maskiner och anordningar är bl.a. laseranläggningar som tillhör klasserna 3 A, 3 B och 4 samt cirkelsågar, klingsågar, bandsågar, hyvelmaskiner, motorsågar, fräsmaskiner, maskindrivna saxar, pressar vid vilka det utnyttjas s.k. ofarligt hållande, krossmaskiner med öppna svalg, pelarborsmaskiner, vinkelslipmaskiner, metallsvarvar, gassvetsningsanordningar och gasskärningsmnordningar samt spikpistoler som drivs med tryckluft eller motsvarande eller med krusmaddning.

1.2. Körbara arbetsmaskiner

- arbete med traktorer som inte har skyddshytt eller som är försedda med vinsch, lastkran, grävmaskin eller front- eller baklastare eller till vilka ansluts exempelvis fräsmaskin, drivande släpvagn eller annan sådan arbetsmaskin som kräver en skild kraftöverföring.

- arbete med truckar med undantag av långsamma s.k. låglyfttruckar som används för varutransport

- arbete med jordförflyttingsmaskiner, skogsmaskiner, skördetröskor, torvupptagningsmaskiner eller motsvarande körbara arbetsmaskiner.

1.3. Lyft- och transportanordningar

- arbete som förare, signalman eller skötare av maskindrivna lyft- och transportanoraringar med undantag av manövrering av en stationärt installerad hiss med tryckknapp samt användning av lyftanordning, lyftblock eller motsvarande för lyftning av eget aaretsstycke

- personlyft med kran, truck eller annan anordning avsedd för lyftning av varor eller med personlyftanordning.

2. Kemiska riskfaktorer

2.1. Arbete där man kan exponeras för ämnen eller preparat som enligt kemikalielagen (744/89) eller föreskrifter som meddagats med stöd av den klassas som mycket giftiga (T+), giftiga (T), frätande (C) eller explosiva (E).

2.2. Arbete där man kan exponeras för ämnen eller preparat som enligt kemikalielagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av den klassas som hälsoskadliga (Xn) och i vars emballagepåskrifter förutsätts ingå en eller flera av följande riskfraser:

- risk för mycket allvarliga bestående skador (R39)

- risk för bestående skador (R40)

- kan ge sensibilisering vid inandning (R42)

- kan ge sensibilisering vid hudkontakt (R43)

- kan ge cancer (R45)

- kan ge ärftliga genetiska skador (R46)

- allvarlig hälsorisk efter långvarig exponering (R48)

- kan ge nedsatt fortplantningsförmåga (R60)

- kan ge fosterskador (R61).

2.3. Arbete där man kan exponeras för ämnen eller preparat som enligt kemikalielagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av den klassas som irriterande (Xi) och i vars emballagepåskrifter förutsätts ingå en eller flera av följande riskfraser:

- ytterst brandfarligt (R12)

- kan orsaka allergi vid inandning (R42)

- kan orsaka allergi vid hudkontakt (R43),

2.4. Arbete där man kan exponeras för sncana ämnen eller preparat som finns upp-räknade i arbetsministeriets beslut om cancerframkallande agenser (838/93) eller där sådana arbetsmetoder används som finns upncäknade i nämnda beslut.

2.5. Arbete där man kan exponeras för bly eller dess föreningar.

2.6. Arbete där man kan exponeras för asbest.

3. Fysikaliska riskfaktorer

- arbete där kraftigt buller kan medföra risk för hörselskada

- arbete med kraftigt vibrerande arbetsmaskiner

- arbete i atmosfär med högt tryck, t.ex. i en tryckkammare.

4. Elektriska riskfaktorer

- arbete med risk på grund av högspänning

- spänningsarbeten

- arbete i närheten av oisolerade spänningsförande delar

- arbete i elstolpar och elmaster

- service och reparation av starkströmsapparater

- service och reparation av hissar.

5. Biologiska riskfaktorer

- arbete där man kan exponeras för biologiska agenser som hänförs till grupp III eller IV enligt 4 § statsrådets beslut om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet (1155/93).

6. Fysisk överansträngning

- ständigt lyftarbete där lastens vikt kontinuerligt överstiger 20 kg för män och 15 kg för kvinnor samt ensidigt belastande antete i vilket ovana kan orsaka belastnings-skador.

7. Vissa arbeten

- arbete i gruvor under jorden, skutsprängning eller med detta jämförbara arbeten

- tunneldrivning

- arbeten i direkt anslutning till lastning och lossning av fartyg

- förande av rälsfordon på järnväg och i spårbunden trafik samt växel- och ordningsarbeten på bangårdar

- service-, rengörings- och reparationsarbeten som orsakar risk

- besiktning, service och reparation av tryckluftsanordningar som underställts myndigheternas tillsyn

- arbete i schakt eller i förhållanden där det annars finns risk för ras och kollaps

- rivning av byggnader

- tankarbete där det finns risk för kvävning och liknande fara

- arbete där det finns en uppenbar risk för att falla ned

- arbete med farliga djur

- skötsel av försöksdjur

- tillverkning och hantering av anordningar, fyrverkeripjäser eller andra motsvarande föremål som innehåller sprängämnen

- hantering för tillverkning, lagring eller användning av anordningar som innehåller gaser under tryck eller kondenserade eller upplösta gaser

- arbete där man har att göra med sådana kar, cisterner, bassänger eller glasflaskor skyddade av korg vilka innehåller ämnen som nämns i punkten kemiska riskfaktorer

- arbete där tempot bestäms av en maskin och för vilket betalas prestationslön.


Detta beslut träder i kraft den 1 november 1996.

Genom det upphävs arbetsministeriets beslut av den 22 december 1993 om arbeten som är farliga för unga arbetstagare (1432/93).

Rådets direktiv 94/33/EG; EGT Nr L 216, 20.8.1994, s. 12

Helsingfors den 23 oktober 1996

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Yngre regeringssekreterare
Sirpa Kaittola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.