752/1996

Riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i reglementet för riksdagens kansli av den 13 februari 1987 (320/87) 4 §, 10 § 2 mom. 2 punkten, 12 och 16 §§, 24 § 3 punkten, 26 § 1 mom. och 32 § 1 mom.,

av dem 4 och 16 §§ samt 26 § 1 mom. sådana de lyder i riksdagens beslut av den 12 februari 1991 (487/91), 10 § 2 mom. 2 punkten och 12 § sådana de lyder i riksdagens beslut av den 25 februari 1992 (168/92), samt 32 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom riksdagens beslut av den 2 december 1994 (1375/94), samt

fogas till 14 § ett nytt 2 mom. som följer:

4 §

Vid riksdagens kansli finns dessutom en internationell enhet och en informationsenhet samt en säkerhetschef, som i sina primära uppgifter är direkt underställda talmannen och generalsekreteraren.

Chef för internationella enheten är direktören för internationella enheten. Chef för informationsenheten är informationschefen.

10 §

Förvaltningsavdelningen skall dessutom behandla ärenden som gäller


2) budgeterna samt bokföringen och betalningsrörelsen för riksdagens justitieombudsmans kansli, statsrevisorernas kansli och Riksdagsbiblioteket samt samarbetet med dessa organ,


12 §

Räkenskapsbyrån skall sköta de uppgifter som ansluter sig till budgeterna, bokföringen och betalningsrörelsen för riksdagen, riksdagens justitieombudsmans kansli, statsrevisorernas kansli samt för Riksdagsbiblioteket på det sätt som närmare stadgas och föreskrivs i riksdagens räkenskapsstadga och räkenskapsreglemente.

14 §

För riksdagens relationer med Europeiska unionens institutioner och organ finns inom utskottssekretariatet ett EU-sekretariat bestående av tjänstemän som utsetts av kanslikommissionen. Kanslikommissionen meddelar närmare bestämmelser om EU-sekretariatets uppgifter.

16 §

Internationella enheten biträder talmannen och generalsekreteraren samt riksdagens organ och verksamhetsenheter i internationella ärenden med undantag för relationerna med Europeiska unionens institutioner och organ. Kanslikommissionen meddelar vid behov närmare bestämmelser om enhetens uppgifter.

24 §

Förvaltningsdirektören skall, utöver vad som stadgas i 19 §,


3) ansvara för att riksdagskansliets förvaltning är effektiv och ändamålsenlig samt för behövligt samarbete med riksdagens justitieombudsmans kansli, statsrevisorernas kansli samt med Riksdagsbiblioteket,


26 §

Cheferna för utskottssekretariatet, centralkansliet, förvaltningsavdelningen, internationella enheten och informationsenheten skall i fråga om personalen vid sin enhet ge reseförordnanden för inrikes tjänsteresor och, enligt generalsekreterarens anvisningar, avgöra ärenden som gäller tidpunkten för semestrarna.


32 §

Behörighetsvillkor är

1) för generalsekreteraren och biträdande generalsekreteraren juris kandidatexamen, god förtrogenhet med lagberedningsarbete samt god kännedom om riksdagsarbetet,

2) för förvaltningsdirektören juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämpad högre högskoleexamen, god förtrogenhet med förvaltningen samt kännedom om riksdagsarbetet,

3) för lagstiftningsdirektören och äldre riksdagssekreteraren juris kandidatexamen, förtrogenhet med lagberedningsarbete samt kännedom om riksdagsarbetet,

4) för direktören för internationella enheten för tjänsten lämpad högre högskoleexamen och god förtrogenhet med ärenden som hör till enhetens verksamhetsområde,

5) för utskottsråden juris kandidatexamen eller annan lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med lagberedningsarbete,

6) för byråcheferna och biträdande byråcheferna för tjänsten lämpad högre högskoleexamen och god förtrogenhet med de ärenden som hör till byråns verksamhetsområde,

7) för informationschefen, registerchefen och biträdande informationschefen lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med de ärenden som hör till enhetens verksamhetsområde,

8) för säkerhetschefen juris kandidatexamen och god förtrogenhet med de ärenden som hör till enhetens verksamhetsområde samt

9) för riksdagssekreteraren juris kandidatexamen och förtrogenhet med lagberedningsarbete eller kännedom om riksdagsarbetet.Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 januari 1997.

TKF 2/96
FvUB 13/96
RSk 21b/96

Helsingfors den 8 oktober 1996

På riksdagens vägnar


Riitta Uosukainen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.