731/1996

Given i Helsingfors den 18 oktober 1996

Förordning om ändring av 37 och 38 §§ förordningen om verkställighet av bötesstraff

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff (321/69) 38 § och

fogas till 37 §, sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 16 december 1977 och den 19 december 1986 (936/77 och 974/86), ett nytt 3 mom. som följer:

37 §

Om tingsrätten med stöd av 26 § lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/96) förkaar åklagarens yrkande på utdömande av föandlingsstraff eller om åklagaren med stöd av nämnda paragraf avstår från att yrka att förvandlingsstraff döms ut och behandlingen av målet av denna orsak förfaller, skall tingsrätten sända en kopia av sitt beslut samt verkställighetshandlingen beträffande vitet till rättsregistercentralen. Rättsregistercentren skall anmäla vitet till fordringsregistret, och vid indrivningen av vitet iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas om indriingen av en fordran i fordringsregistret.

38 §

Högre domstol skall inom den i 5 § stadgade tiden till länsstyrelsen sända en kopia av sitt beslut som avses i 37 § 1 och 2 mom. och till rättsregistercentralen en kopia av ett beslut som avses i 37 § 3 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

Helsingfors den 18 oktober 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.