726/1996

Utfärdat i Helsingfors den 17 oktober 1996

Statsrådets beslut om transportbidrag för mjölk

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/94) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Till mejerier kan inom ramen för statsbudgeten i enlighet med detta beslut årligen betalas statligt stöd som avses i 6 § lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/94), nedan kallat transportbidrag för mjölk.

Med mjölk avses i detta beslut helmjölk och grädde.

2 §
Transportbidrag för mjölk

Till mejerier kan betalas transportbidrag till ett belopp av sammanlagt högst 8,9 miljoner mark.

Transportbidraget för mjölk betalas 1996 som följer:

mejeri milj. mark
Kainuun Osuusmeijeri 3,5
Koilliskuntain Osuusmeijeri 0,4
Kuusamon Osuusmeijeri 0,4
Osuuskunta Lapin Maito 2,7
Ranuan Meijeri Oy 1,4
Tornionlaakson Maito Oy 0,5
3 §
Betalning av transportbidrag för mjölk

Jord- och skogsbruksministeriet betalar in transportbidraget för mjölk på mottagarens bank- eller postgirokonto.

4 §
Återkrav

Har ett mejeri fått transportbidrag för mjölk utan grund eller till ett högre belopp än vad som hade kunnat beviljas med stöd av detta beslut, iakttas i fråga om återkrav av det belopp som har betalts utan grund eller av den överskjutande delen av beloppet vad som stadgas i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/92).

Mejerier som inte iakttar i detta beslut eller med stöd av det meddelade föreskrifter kan jord- och skogsbruksministeriet helt eller delvis förvägra transportbidrag för mjölk.

5 §
Övervakning

Landsbygdsnäringsdistriktet skall för sin del övervaka att detta beslut och de föreskrifter som meddelats med stöd därav iakttas.

Mottagaren av transportbidrag för mjölk är skyldig att på begäran ge en inspektör som förordnats av jord- och skogsbruksministeriet och landsbygdsnäringsdistriktet möjlighet att granska räkenskapsböcker och andra handlingar till den del det gäller omständigheter i anslutning till betalningen av transportbidrag för mjölk och att även i övrigt bistå vid granskningen.

6 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 23 oktober 1996.

Helsingfors den 17 oktober 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.