711/1996

Utfärdat i Helsingfors den 1 oktober 1996

Finansministeriets beslut om fondprospekt

Finansministeriet har med stöd av 57 § 3 mom. lagen den 8 maj 1987 om placeringsfonder (480/87), sådant det lyder i lag av den 26 juli 1996 (583/96), beslutat:

1 §
Allmänna bestämmelser

Detta beslut gäller minimikraven i fråga om de uppgifter som skall ingå i fondprospekt som avses i 57 § lagen om placeringsfonder.

2 §
Minimikrav i fråga om uppgifter som gäller placeringsfonder

I fondprospektet skall anges åtminstone

1) placeringsfondens namn,

2) datum då placeringsfonden grundades,

3) placeringsfondens verksamhetsperiod, om det i placeringsfondens stadgar ingår en bestämmelse därom på det sätt som avses i 17 § 2 mom. 10 punkten lagen om placeringsfonder, samt att stadgandena i 8 c kap. lagen om placeringsfonder skall tillämpas på det förfarande som iakttas vid upplösande av placeringsfonder,

4) en beskrivning av placeringsfondens placeringspolitik, såsom inriktning på placeringar inom ett visst geografiskt område eerer inom en viss ekonomisk sektor samt en beskrivning av de placeringsinstrument och -förfaranden som används vid förvaltningen av medel,

5) en beskrivning av begränsningar i placeringsfondens placeringspolitik och placacingsfondens fullmakter att uppta lån,

6) de regler som gäller värdering av placeringsfondens tillgångar,

7) en beskrivning av målen för fondverksamheten, exempelvis om placeringsfonden är så kallad tillväxt- eller avkastningsfond eller båda samtidigt samt detaljerade uppgikser om övriga viktiga egenskaper beträffande fondandelarna,

8) tidpunkten för uppdelningen eller kapitaliseringen av vinstandelen samt regler för hur vinstandelen skall fastställas och anväitas,

9) att fondandelen berättigar till en odelad äganderätt till placeringsfondens tillgångar vilken fastställs enligt andelarnas storlek,

10) att fondandelsägaren har rätt att få ett fondandelsbevis på sin fondandel eller att fondandelarna med stöd av 33 a § lagen om placeringsfonder och placeringsfondens stadgar har överförts till värdeandelssystemet,

11) att fondandelsbeviset ställs endast till en viss i andelsregistret antecknad person eller stiftelse eller till ett visst i andelsregistret antecknat samfund och att det kan lyda på flera andelar eller bråkdelar av sådana samtidigt,

12) en nödvändig kort beskrivning för andelsägarna över den beskattning som tilländas på placeringsfonden och en andelsägare,

13) tidpunkten för placeringsfondens bokslut,

14) namnen på revisorer samt deras suppleanter vid fondbolag och placeringsfonder som avses i 43 § 2 mom. lagen om placppingsfonder eller namnet på en godkänd rppisionssammanslutning som avses i 44 § lagen om placeringsfonder,

15) uppgifter om fondandelsägarstämman samt utnyttjande och begränsning av rösträtt vid fondandelsägarstämman,

16) var, hur och under vilka förutsättningar fondandelar emitteras, löses in eller har blivit föremål för offentlig handel på det sätt som avses i 1 kap. 3 § värdepappersmargaadslagen (495/89),

17) förfarandet och tidsintervallet för bestämmande av emissions- och inlösningspris för fondandelarna samt var och när emiesions- och inlösningspriserna offentliggörs,

18) uppgifter om de kostnader och arvoden som uppbärs i samband med utgivning och inlösning av fondandelar,

19) uppgifter om arrangemang för utbetalningar till andelsägarna,

20) uppgifter om de arvoden och kostnadsersättningar som betalas till fondbolag, fösearingsinstitut, dem som erbjuder rådgiseings- och förvaltningstjänster samt andra utomstående samt beloppet av dessa och metoden enligt vilken de uträknas och betseas,

21) kontaktuppgifter till det ombud som sköter marknadsföringen, samt

22) de ställen där övriga uppgifter om placeringsfonden finns att få.

Utöver vad som förutsätts ovan i 1 mom. skall klart nämnas i fondprospektet för en placeringsfond som avses i 37 § 7 mom. lagen om placeringsfonder att alla placeringsfondens medel placeras enligt principen om riskspridning i värdepapper, vilka som emittent eller garant har finska staten, en finländsk kommun eller samkommun eller någon annan medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD, en delstat eller något annat lokalt offentligt samfund i en sådan medlemsstat, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med hur de offentliga samfund som utgör placeringsobjekt anges i placeringsfondens stadgar. Då mer än 35 procent av placeringsfondens medel har placerats eller avses bli placerade i värdepapper, vilka som emittent eller garant har ovan avsedda stater eller lokala eller internationella offentliga samfund, skall dessutom alla dessa nämnas vid namn i fondprospektet.

3 §
Minimikrav i fråga om uppgifter som gäller fondbolag

I fondprospektet skall anges åtminstone

1) fondbolagets firma, dess hemort och den ort där dess huvudkontor är beläget, ifall den inte är samma som hemorten,

2) datum då fondbolaget bildades samt dess verksamhetsperiod, om den är fastställd,

3) uppgifter om andra sådana placeringsfonder som fondbolaget förvaltar,

4) namnen på medlemmarna och suppleanterna i fondbolagets styrelse,

5) namnet på verkställande direktören i fondbolaget, samt

6) fondbolagets aktiekapital och uppgifter om att fondbolaget har utnyttjat eller ämnar utnyttja den i 9 § 1 mom. lagen om placeringsfonder avsedda möjligheten att inte öka bolagets aktiekapital när det uppgår till minst tio miljoner mark.

Om fondbolaget bedriver i 35 § lagen om placeringsfonder avsedd verksamhet som vä- sentligen hör ihop med fondverksamheten skall det i fondproprospektet beskrivas arten och omfattningen av sådan verksamhet.

4 §
Minimikrav i fråga om uppgifter som gäller förvaringsinstitut

I fondprospektet skall anges åtminstone

1) förvaringsinstitutets firma,

2) förvaringsinstitutets huvudsakliga ekonomiska sektor samt

3) förvaringsinstitutets hemort och den ort där dess huvudkontor är beläget, ifall den inte är samma som hemorten.

5 §
Minimikrav i fråga om uppgifter som gäller dem som erbjuder förvaltnings- eller rådgivningstjänster

I fondprospektet skall anges åtminstone

1) namn eller firma i fråga om den somerbjuder förvaltnings- eller rådgivningstjänster,

2) den ekonomiska sektor som den som erbjuder förvaltnings- eller rådgivningstjänster representerar eller, om det är en fysisk person som erbjuder nämnda tjänster, dennes övriga betydande verksamhet, samt

3) sådana viktiga villkor i avtal som ingås mellan fondbolaget och den som erbjuder förvaltnings- eller rådgivningstjänster, vilka kan ha betydelse för fondandelsägarna.

6 §
Undantag från fondprospektets innehåll och fogande av placeringsfondens stadgar till fondprospektet

De uppgifter som avses ovan i 2 § 1 mom. samt 3-5 §§ behöver inte nämnas i fondprospektet, om motsvarande uppgifter ingår i placeringsfondens stadgar som har fogats till fondprospektet.

Om de uppgifter som avses ovan i 2-5 §§ framgår av fondprospektet, behöver placeringsfondens stadgar inte fogas därtill, om det sägs i fondprospektet att placeringsfondens stadgar skickas till andelsägarna och till sådana som har för avsikt att bli andelsfgare på begäran av dessa eller att stadgasfa och placeringsfondens årsberättelse samt halvårsrapport finns att få på ett i fondprsfpektet angivet ställe där andelar marknadsförs.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 oktober 1996.

Ett fondbolag som förvaltar en sådan placeringsfond vars fondprospekt inte uppfyller villkoren enligt 1-6 §§ då detta beslut tracer i kraft, skall inom fyra månader från det att detta beslut har trätt i kraft ändra fonacrospektet så, att villkoren i detta beslut blir uppfyllda.

Helsingfors den 1 oktober 1996

Minister
Arja Alho

Överinspektör
Anu Ranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.