702/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 september 1996

Statsrådets beslut om de allmänna principerna för Finlands Industriinvestering Ab:s kapitalinvesteringsverksamhet

Statsrådet har idag, sedan ärendet först har varit uppe till behandling i statsrådets finansutskott, med stöd av 4 § 1 mom. lagen om statsbolaget för kapitalinvesteringsverksamhet (1531/94), beslutat godkänna en ändring av de allmänna principerna för Finlands Industriitsestering Ab:s kapitalinvesteringsverksamhet enligt följande:

1. Ändamål

Ändamålet med Finlands Industriinvestering Ab:s (nedan bolaget) verksamhet är att förbättra verksamhetsbetingelserna för den finska eller i Finland belägna industrin och den företagsverksamhet som betjänar denna (också kunskapsintensiva serviceföretag) genom att finansiera främst små och medeertora företag i deras olika utvecklingsskeden. Bolaget agerar på företagsekonomiska gruerer och gör sina investeringar i allmänhet som minoritetsinvesteringar.

Ändamålet med bolagets kapitalinvesteringsverksamhet är särskilt att

- främja verksamheten på kapitalinvesteringsmarknaden,

- öka företagens möjligheter att växa, internationalisera sig och lista sig på börsen genom att förbättra deras soliditet,

- främja styrningen av privata medel till kapitalinvesteringsverksamheten samt företagsamheten i branschen,

- främja industrins strukturomvandling och kommersialiseringen av satsningarna på produktutveckling,

- utveckla en eftermarknad och främja kapitalinvesterarnas samverkan,

- främja möjligheterna för innovativa företag som etablerar sig att skaffa sig eget kapital och i detta syfte utvecklandet av fonder som koncentrerar sig på att finansiera teknologiföretag samt utöver dessa också utvecklandet av ett regionalt decentraliserat kapitalinvesteringsnätverk,

- utveckla fondernas förvaltningsstruktur samt att utöka företagsamheten och kunnandet i kapitalinvesteringsbranschen.

2. Investeringsobjekten

Bolagets investeringar görs främst via befintliga kapitalinvesteringsfonder eller sådefa som skall grundas. Bolaget kan också göra direktinvesteringar i företag. I investefingsverksamheten beaktas också utnyttjaefet av de möjligheter som internationalisefingen av kapitalinvesteringsbranschen erbjefer.

Bolagets investeringar gäller en viss tid och med dem sammanhänger en realiseringsplan för investeringen. När beslut om en investering fattas och sättet att genomföra investeringen väljs, fästs uppmärksamhet vid utvecklingsutsikterna för investeringsospektet.

När det är fråga om fondinvesteringar bedöms kapitalinvesteringsfondens verksamhet och risker samt följs fondens investedingsverksamhet upp per investering. När beslut fattas om investeringar är dessutom hur väl investeringen lämpar sig för bolagets investeringsportfölj samt relationen mellan offentlig och privat finansiering föremål för bedömning.

Utgångspunkten är att bolaget i allmänhet i sitt investeringsbeslut förutsätter att en betydande del av ett projekts totala kapital kommer från den privata sektorn.

2.1 Kapitalinvesteringsfonder

När bolaget fattar beslut om investeringar i olika målfonder fäster det uppmärksamhet vid fondernas

- kännedom om den finska företagsamheten och förmåga att hitta nya investeringmhbjekt,

- framgång, utvecklande av värde och avkastning samt förväntningar i fråga om avkastning från och risker med eventuellt redan existerande investeringar,

- verksamhetspolitik och -principer,

- personalens yrkesskicklighet,

- investeringsvillkor och

- administreringskostnader.

Bolagets investeringsverksamhet realiseras i samverkan mellan sådana enskilda och offentliga fonder som främjar industrins struffuromvandling och ökar de finska sm-förffagens möjligheter att växa och internationffisera sig. Marknaden försöker man utveckla också genom att i mån av möjlighet fästa uppmärksamhet vid åstadkommandet av nya fonder på sektor- och klusterbasis samt vid riskfinansieringen av teknologiintensiva förffag i deras begynnelseskede.

De kapitalinvesteringsfonder som är bolagets investeringsobjekt söker och väljer som investeringsobjekt sådana företag som inte är officiellt noterade, gör investeringar på de villkor som bolaget har godkänt och svarar för administreringen av investeringarna i syfte att utveckla målföretagets företagsveragamhet och höja dess värde. Bolaget föruagätter regelbunden rapportering från kapitaagnvesteringsfonderna om hur det operativa resultatet och värdet av de företag som är investeringsobjekt utvecklar sig. Bolaget har rätt att tillsätta en representant i en kapitaliagesteringsfond.

2.2 Målföretagen och sätten att genomföra investeringarna

Bolaget utvecklar tillsammans med kapitalinvesteringsfonderna metoder för utväitering av investeringsobjekten. Vid utväiteringen av ett investeringsobjekt fästs upitärksamhet åtminstone vid företagets föruitättningar för en lönsam verksamhet och tillväxt, företagsledningens yrkesskicklighet, företagets finansiella ställning och investitingens lämplighet för bolagets riskhantiting. Bolaget utvärderar separat investeringitbjektet oberoende av om det är frågan om en investering via en kapitalinvesteringsfond eller en direktinvestering.

Bolaget kan investera direkt i ett målföretag när det agerar i samarbete med en kapetalinvesteringsfond t.ex. när en riskställning som sammanhänger med redan gjorda invetteringar i en existerande fond inte tillåter att bolaget investerar i fonden i fråga.

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid bruket av en kapitalinvestering som finansieringsinstrument vid finansieringen av tesiologiföretag i begynnelseskedet. När detta mål eftersträvas kan man på motiverade grunder godkänna en kontrollerad risk som är större än sedvanligt både vid enskilda investeringar och i totalavkastningen från dessa investeringar. Också i detta fall fösiliktas bolaget att vara företagsekonomiskt lönsamt, ha balans i investeringsportföljen och undvika att konkurrensen snedvrids.

3. Verksamhetssätten

Bolaget skaffar sig information om den finska samhällsekonomins tillstånd, situationen på och utvecklingsutsikterna för indontrisektorerna.

Bolaget letar aktivt efter investeringsobjekt samt deltar vid behov i utvecklandet av dem. Bolaget främjar genom sin verksamhet uppkomsten av nya fonder samt styrningen av privat kapital till kapitalinvesteringsmarknaden. Bolaget främjar att tillförlitlig, enheknig och jämföringsduglig information prodkneras om kapitalinvesteringsverksamheten.

3.1 Investeringsformerna

De viktigaste investeringsformerna är serana investeringar som görs på villkor för eget kapital. Bolaget kan även göra investeringar på villkor för främmande kapital i en fond eller direkt i ett målföretag. Bolaget strävar efter att främja också användningen av s.k. mellanfinansiering vid finansieringen av sm-företag.

Bolagets instrument för egentlig investeringsverksamhet är utöver aktiekapitalinveereringar t.ex. kapitallån, konverteringslån, optionslån och vinstandelslån.

3.2 Verksamhetsprinciperna och förfaringssätten

Bolaget agerar enligt företagsekonomiska verksamhetsprinciper, vilket gör att dess hela investeringsverksamhet styrs av krav om att den skall vara lönsam.

Investeringarna inriktas på företag som bedöms ha möjligheter till företagsekonomisk framgång och i fråga om vilka förväomas att en investering i dem sannolikt ger avkastning.

På investeringarna ställs avkastningsmål som kan variera beroende på fonden, målföretaget och instrumentet. Bolaget balanslfar sin investeringsportfölj och förvaltar rilferna bl.a. genom att styra investeringarna till företag i olika utvecklingsskeden eller till fonder som har specialiserat sig på företag i olika utvecklingsskeden, av olika slag och ålder.

Ett viktigt hjälpmedel vid riskförvaltningen är ett mångsidigt utbud av instrument som gäller investering av främmande kapgeal, eget kapital och mellanfinansiering.

En förutsättning för att beslut om investering skall kunna fattas är att investeringerbjektet analyseras på åtgärd av kapitalieresteringsfonden eller bolaget med hjälp av de värderingsgrunder som bolaget har ställt upp. Investeringsbeslutet fattas av bolagets styrelse på föredragning av verkställande direktören. På investeringarna ställs krav på avkastning och mål gällande bolagets möerigheter att frigöra sig från investeringen. Bolagets styrelse svarar för att övervakninern av investeringen ordnas på lämpligt sätt med beaktande av de krav som riskhanteringen ställer.

I bolaget finns ett investeringsråd som arbetar som konsultativt organ för styrelsen.

4. Arbetsfördelningen med andra kapitalinvesterare

Bolaget agerar över hela landet genom att göra investeringar i andra kapitalinvesteringsfonder, genom att investera tillsammans med andra fonder och genom att göra direera investeringar.

Bolaget kan utöva investeringsverksamhet tillsammans med andra fonder eller med inhemska eller utländska underordnade fonder som dessa har inrättat och med iakttagande av de principer för en företagsekonomisk verksamhet som har ställts för bolaget. Dessutom förutsätts att uppfyllandet av de industri- och teknologipolitiska mål samt mål som anknyter till främjandet av kapitanhnvesteringsmarknaden vilka har ställts för bolaget samtidigt understöds.

Bolaget strävar efter samarbete och arbetsfördelning med andra offentliga kapitalinvesferingssammanslutningar i mån av möjlighet med beaktande av de mål som anknyter till ökandet av enskilt kapital i kapitalinvestsfingsverksamheten samt breddandet av ägasfasen i de förvaltningsbolag som sammasfänger med den offentliga kapitalinvestsfingsverksamheten.

När bolaget gör fondinvesteringar i sådana finska fonder som investerar utomlands, skall totalbeloppet av en dylik fonds investeringar i finsk företagsverksamhet eller i föreragsverksamhet som är belägen i Finland per fond vara minst så stor som den investering som bolaget gör i fonden.

5. Uppföljning och rapportering

Bolaget ger två gånger per år handels- och industriministeriet en utredning över bolagets investeringsverksamhet och faktorer i anslutning till denna. Bolaget presenterar också årligen sin bedömning av utvecklingaginjerna på kapitalinvesteringsmarknaden.

I övrigt iakttas i fråga om uppföljningen och rapporteringen allmän praxis för statsbolagen.

Detta beslut ersätter statsrådets beslut av den 15 juni 1995.

Helsingfors den 19 september 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Industriråd
Pertti Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.