631/1996

Given i Helsingfors den 16 augusti 1996

Förordning om tillämpningsområdet för stadgandena angående straff för militära brott

På föredragning av justitieministern

stadgas med stöd av 45 kap. 3 § strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 25 mars 1983 (321/83):

1 §

I 45 kap. 1 § strafflagen avsedd person som tjänstgör med stöd av värnpliktslagen (452/50) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/95) lyder under de militära straffstadgandena från den tidpunkt då han har inträtt eller varit skyldig att inträda i tjänst tills han, på grund av att tjänstgovingen upphör eller avbryts, har hemförlovats och lämnat den trupp eller den plats där han har tjänstgjort.

De militära straffstadgandena tillämpas dock inte på värnpliktig under den tid då han i allmän straffanstalt avtjänar fängelsestraff eller arreststraff som verkställs samtidigt.

2 §

45 kap. 1 § strafflagen avsedd annan person än sådan som tjänstgör med stöd av värnpliktslagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor lyder under de militära straffstadgandena från den tidpunkt då tjänsteutövningen eller tjänstgöringen börjar eller borde ha börjat tills tjänsteförhållandet eller tjänstgöringsskyldigheten upphör.

3 §

Av de militära straffstadgandena tillämpas endast stadgandena i 45 kap. 15-17, 22 och 23 §§ strafflagen på dem som tjänstgör inom en fredsbevarande organisation som avses i lagen om Finlands deltagande i fredsbevarande verksamhet som utövas av Förenta Nationerna och säkerhet och samarbete i Europa (514/84) och på dem som deltar i utbildning för tjänstgöring i sådan organisation, om ovan nämnda personer inte har fullgjort värnplikt i aktiv trupp eller militärtjänst enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor.

4 §

Straffstadgandena i 45 kap. strafflagen tillämpas inte på den som tjänstgör såsom fältbiskop, fältprost eller militärpastor inom försvarsmakten.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1996.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 16 december 1983 om tillämpningsområdet för stadgandena angående straff för militära brott (963/83) jämte senare ändringar.

Helsingfors den 16 augusti 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.