610/1996

Utfärdat i Helsingfors den 8 augusti 1996

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut innefattande ordningsregler för drivningsarbete

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet

upphävt 2 § 2 mom., 12 § 3-5 mom. och 15 § statsrådets beslut av den 17 april 1986 innefattande ordningsregler för drivningsarbete (289/86)

ändrat rubriken för 10 § 2 mom. och 14 § samt

fogat till 1 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till 10 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Detta besluts 10 § 2 och 3 mom. tillämpas förutom i drivningsarbete även i övrigt skogsarbete och till det hörande arbete.


10 §
Rastplatser och inkvartering

Arbetsgivare är skyldig att ordna ändamålsenlig inkvartering eller transport fram och tillbaka för en arbetstagare, om arbetsplatsen är belägen så långt ifrån arbetstagarens bostad, att det inte skäligen kan förutsättas att arbetstagaren färdas dit dagligen på egen bekostnad. Om överenskommelse ingåtts om att arbetstagaren utför resan påeget initiativ, skall arbetsgivaren betala resersättning till arbetstagaren för den del som överstiger en sträcka som anses skälig. Om vägens beskaffenhet är sådan, att den förutsätter färd till fots eller på annat motsvarande sätt, skall ersättningen betalas för den del av sträckan som överstiger tre kilometer.

Om tiden för den av arbetsgivaren ordnade transporten överstiger en restid som anses skälig, skall arbetstagaren i motsvarande mån få ersättning för restiden.

14 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om tillämpningen av detta beslut utfärdas vid behov av vederbörande ministerium.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1996.

Helsingfors den 8 augusti 1996

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Äldre regeringssekreterare
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.