587/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om upphävande av vissa lagrum i lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs i lagen den 22 juli 1918 angående Högsta förvaltningsdomstolen 14 §, 15 § 1 mom. samt 16, 16 a och 16 b §§, av dessa lagrum 15 § 1 mom. samt 16, 16 a och 16 b §§ sådana de lyder i lag av den 12 januari 1979 (12/79).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

På ett ärende på vilket förvaltningsprocesslagen (586/96) med stöd av 82 § 1 mom. i nämnda lag inte tillämpas, tillämpas de stadganden som är i kraft då denna lag träder i kraft.

RP 217/95
LaUB 5/96
RSv 75/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.