583/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 8 maj 1987 om placeringsfonder (480/87) 7 § 2 mom., 15 § 7 och 9 mom. samt 36 § 5 mom., av dessa lagrum 15 § 7 och 9 mom. samt 36 § 5 mom. sådana de lyder i lag av den 9 augusti 1993 (748/93),

ändras 1 § 1-6 punkten, 2 § 2-5 mom., 5 § 2 mom., 6-8 §§, 9 § 1 mom., 10 § 1 och 3 mom., 11 §, 13 § 1 mom., 15 § 1-6 samt 10 mom., 17 § 1 mom. 10 punkten, 18 § 1 och 3 mom., 21 § 2 mom., 22, 23 och 29 §§, 31 § 1 och 3 mom., 33 och 35 §§, 36 § 3 mom., 37 § 1 och 3-7 mom., 39 §, 40 § 1 och 5 mom., 41 § 1 mom., 47 och 49 §§, 50 § 2 och 3 mom., rubriken för 8 kap., 51-56 §§, 57 § 3 mom., 57 a § 2 mom., 57 b § 3 mom., 63 § 2 mom., 67 och 67 a §§, 69 § 1 och 2 punkten, 71 § 2 mom. och 72 §,

av dessa lagrum 1 § 4-6 punkten, 2 § 2-5 mom., 6 och 8 §§, 10 § 1 och 3 mom., 13 § 1 mom., 15 § 1-6 mom. samt 10 mom., 18 § 3 mom., 31 § 3 mom., 35 §, 36 § 3 mom., 37 § 1 och 3-7 mom., 39 §, 40 § 1 och 5 mom., 41 § 1 mom., 49 §, 50 § 3 mom., 52-55 §§, 57 § 3 mom., 57 a § 2 mom., 57 b § 3 mom., 67 a § samt 69 § 2 punkten sådana de lyder i nämnda lag av den 9 augusti 1993 och 23, 33 och 56 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom sistnämnda lag samt 47 § ändrad genom nämnda lag av den 9 augusti 1993 och lag av den 28 oktober 1994 (943/94) samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 9 augusti 1993, nya 7-10 punkter, till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, ett nytt 6 mom., till lagen nya 2 a och 2 b §§, till 9 § ett nytt 3 mom., till 13 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, ett nytt 5 mom., till lagen en ny 16 a §, till 17 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom sistnämnda lag, nya 11-13 punkter samt till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, ett nytt 2 mom., till 19 §, ett nytt 2 mom. i stället för det 2 mom. som upphävts genom sistnämnda lag, till lagen en ny 20 § i stället för den 20 § som upphävts genom sistnämnda lag, till 26 § nya 3-5 mom., till lagen en ny 27 §, i stället för den 27 § som upphävts genom lag av den 30 december 1991 (1687/91) samt till lagen nya 36 a och 36 b §§, till 37 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 9 augusti 1993, ett nytt 8 mom., till lagen nya 37 a, 37 b och 38 a §§, till 41 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 4 mom., till 42 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom., till lagen nya 51 a och 51 b §§, ett nytt 8 a kap., till vilket överförs den ändrade 52 § och i vilket intas nya 52 a-52 c §§, till lagen ett nytt 8 b kap., till vilket överförs den ändrade 53 § och i vilket intas nya 53 a-53 c §§, till lagen ett nytt 8 c kap., till vilket överförs de ändrade 54-56 §§ och i vilket intas nya 54 a-54 d och 55 a §§ samt till lagen en ny 57 c § och till 64 § ett nytt 4 mom., som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

I denna lag avses med

1) placeringsfond en fond som består huvudsakligen av värdepapper och som ägs av de personer, samfund och stiftelser som har placerat medel i den,

2) fondverksamhet anskaffning av medel från allmänheten till placeringsfonden och placering av dessa medel, huvudsakligen i värdepapper, samt förvaltning av fonden,

3) fondbolag ett finskt aktiebolag som bedriver fondverksamhet,

4) förvaringsinstitut en värdepappersförmedlare enligt definitionen i 1 kap. 4 § värdepappersmarknadslagen (495/89), som förvarar en placeringsfonds tillgångar samt sköter inbetalningar och utbetalningar som avser fonden,

5)fondandelsägare en person, ett samfund eller en stiftelse som äger en eller flera andelar eller bråkdelar av andelar av placeringsfondens tillgångar,

6) fondföretag en utländsk placeringsfond och ett därmed jämförbart utländskt företag som bedriver kollektiv placeringsverksamhet,

7) värdepapper bevis enligt definitionen i 1 kap. 2 § värdepappersmarknadslagen, med undantag för bevis över andelar i placeringsfonder och fondföretag,

8) derivatinstrument en standardiserad option eller termin enligt 1 kap. 2 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/88) eller ett annat avtal vars underliggande tillgångar är värdepapper, valuta, nyttighet, ränta, derivatinstrument eller ett index som beskriver prisutvecklingen för de underliggande tillgångarna,

9) fondandel en lika stor andel eller minst en bråkdel av en andel av fondens tillgångar, om inte något annat stadgas nedan, samt

10) hemstat den stat i vilken ett utländskt fondföretag har fått auktorisation.

2 §

Ett fondföretag som har fått auktorisation i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som enligt hemstatens lagstiftning uppfyller de krav som uppställts i rådets direktiv om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (85/611/EEG) samt i rådets direktiv om ändring, såvitt gäller placeringsinriktningen för vissa fondföretag, av direktiv 85/611/EEG (88/220/EEG), får utan hinder av 1 mom. marknadsföra sina andelar i Finland. Ett sådant fondföretag skall iaktta vad 2 b §, 4 § 3 mom., 67 a § och 69 § 5 punkten stadgar om utbjudande av andelar i Finland. I övrigt skall på fondföretaget inte tillämpas vad som nedan i denna lag stadgas om fondbolag och placeringsfonder.

Ett sådant fondföretag som avses i 2 mom. skall innan det börjar marknadsföra sina andelar i Finland till finansinspektionen lämna in

1) ett intyg över att fondföretaget uppfyller de krav som nämns i 2 mom., utfärdat av den behöriga myndighet i hemstaten som motsvarar finansinspektionen,

2) sina stadgar eller sin bolagsordning,

3) fondprospektet, den senaste årsberättelsen, en senare offentliggjord halvårsrapport samt de övriga handlingar och uppgifter som det måste offentliggöra i hemstaten,

4) upplysningar om vilka åtgärder som har vidtagits för marknadsföring av fondföretagets andelar i Finland, såsom marknadsföringsmaterial,

5) upplysningar om vilka åtgärder som har vidtagits med tanke på utbetalningar till andelsägarna,

6) upplysningar om hur inlösen av andelar sker i Finland,

7) upplysningar om hur och var de handlingar och uppgifter som fondföretaget är skyldigt att offentliggöra finns tillgängliga, samt

8) annat marknadsföringsmaterial.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om innehållet i de upplysningar som avses i 3 mom. 4-8 punkten. Förändringar i de uppgifter som nämns i 3 mom. 2-8 punkten skall utan dröjsmål sändas till finansinspektionen för kännedom.

Sådana fondföretag som avses i 2 mom. får inleda marknadsföringen av sina andelar två månader efter att anmälan enligt 3 mom. har gjorts, om inte finansinspektionen under den tiden av särskilda skäl förbjuder fondföretaget att inleda marknadsföringen. De uppgifter som avses i 3 mom. 2-3 punkten skall offentliggöras på finska eller svenska.

Andelar i andra fondföretag än sådana som avses i 2 mom. kan marknadsföras i Finland med tillstånd av statsrådet. Vad som ovan i 3-5 mom. och nedan i 2 b § stadgas om marknadsföring av andelar i fondföretag gäller även i detta moment avsedda fondföretag, om inte statsrådet av särskilda skäl beviljar undantag.

2 a §

Placeringsfondens andelar får enligt principen om en auktorisation marknadsföras i de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om placeringsfonden uppfyller kraven enligt rådets i 2 § 2 mom. nämnda direktiv.

Innan ett fondbolag inleder marknadsföringen enligt 1 mom. skall det underrätta den behöriga myndigheten i värdstaten samt av finansinspektionen inhämta ett intyg över att placeringsfonden uppfyller kraven enligt rådets i 2 § 2 mom. nämnda direktiv. Finansinspektionen skall utan dröjsmål meddela beslut i ärendet.

2 b §

Marknadsföringen av andelar i placeringsfonder och fondföretag skall ske på finska eller svenska, om finansinspektionen så kräver.

5 §

För fondbolag beviljas sådant tillstånd som avses i 2 kap. 1 § 2 mom. lagen om aktiebolag av statsrådet.

6 §

Tillsynen över att denna lag, med stöd av den utfärdade stadganden och myndigheters med stöd av dessa meddelade föreskrifter iakttas samt över fondbolagens, förvaringsinstitutens och placeringsfondernas verksamhet och marknadsföringen av fondföretagens andelar utövas av finansinspektionen.

Finansinspektionen har rätt att av ett sådant fondföretag som avses i 2 § få de upplysningar som tillsynen förutsätter och att av företaget få kopior av handlingar som den anser vara nödvändiga för tillsynen.

Om finansinspektionens rätt att lämna uppgifter till utländska tillsynsmyndigheter som sköter motsvarande uppgifter stadgas i lagen om finansinspektionen (503/93).

2 kap.

Fondbolags bildande

7 §

Stiftarna av ett fondbolag skall hos statsrådet ansöka om verksamhetstillstånd för bolaget. Till ansökningen skall fogas stiftelseurkunden och bolagsordningen. Statsrådet har rätt att kräva också andra utredningar som det anser vara nödvändiga. Innan saken avgörs skall statsrådet begära finansinspektionens utlåtande om ansökningen.

8 §

Beslut om ändring av fondbolagets bolagsordning skall utan dröjsmål anmälas för registrering enligt 9 kap. 14 § 2 mom. lagen om aktiebolag (734/78), så som stadgas i handelsregisterlagen (129/79). Fondbolaget skall omedelbart sända den registrerade ändringen av bolagsordningen till statsrådet och finansinspektionen för kännedom.

9 §

Fondbolagets aktiekapital skall uppgå till minst en miljon mark. Beloppet skall i sin helhet inbetalas i pengar innan bolaget inleder sin fondverksamhet. Aktiekapitalet skall dock alltid utgöra minst en hundradedel av det sammanlagda kapitalet i den placeringsfond eller de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar. I fondbolagets bolagsordning kan bestämmas att fondbolagets aktiekapital inte ökas när det uppgår till minst tio miljoner mark.


Statsrådet kan av särskilda skäl bevilja undantag från det i 1 mom. nämnda kravet beträffande aktiekapital på tio miljoner mark.

10 §

Ett fondbolag vars ekonomiska verksamhetsförutsättningar och förvaltning uppfyller de krav som ställs på tillförlitlig fondverksamhet skall beviljas verksamhetstillstånd, om det enligt den utredning som lämnats in kan antas att fondbolaget kommer att ledas med yrkesskicklighet samt enligt förnuftiga och trygga affärsprinciper.


Ett fondbolags förvaltning skall inte anses uppfylla kraven på tillförlitlig fondverksamhet om inte fondbolagets och förvaringsinstitutets styrelsemedlemmar och verkställande direktör har erforderlig vandel eller om de inte har den erfarenhet som behövs för uppgifterna. Om sammansättningen av fondbolagets eller förvaringsinstitutets styrelse ändras eller om verkställande direktören byts ut, skall finansinspektionen ofördröjligen underrättas om saken.


11 §

Fondbolaget skall till finansinspektionen anmäla när det ämnar inleda sin verksamhet.

3 kap.

Fondbolags förvaltning

13 §

Fondbolagets styrelse skall ha minst tre medlemmar. Minst hälften av styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall vara bosatta i Finland eller i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Statsrådet kan av särskilda skäl bevilja bolaget tillstånd att göra avsteg från de krav som här stadgas.


En av fondandelsägarna vald medlem i fondbolagets styrelse får inte vara anställd hos fondbolaget eller förvaringsinstitutet. Han får inte heller vara styrelse- eller direktionsmedlem i något annat fondbolag eller något annat förvaringsinstitut.

15 §

Fondbolaget, dess aktieägare, andra samfund än pensionskassor enligt lagen om pensionskassor (1164/92) eller andra stiftelser än pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser (1774/95), i vilka fondbolaget eller dess aktieägare har bestämmanderätt så som avses i 22 b § bokföringslagen (655/73), får inte äga andelar i en placeringsfond som fondbolaget förvaltar.

Innehavet av fondandelar i en placeringsfond är offentligt, om andelsägaren (den anmälningsskyldige) är

1) medlem eller suppleant i fondbolagets eller förvaringsinstitutets styrelse, dess verkställande direktör eller verkställande direktörens suppleant, revisor, revisorssuppleant eller för revisionen av fondbolaget eller förvaringsinstitutet huvudansvarig anställd i en revisionssammanslutning,

2) någon annan anställd i fondbolaget som har möjlighet att påverka de beslut som gäller placeringen av fondens medel,

3) någon annan anställd i förvaringsinstitutet som i sitt uppdrag har möjlighet att få information om placeringsfondens placeringsverksamhet, samt

4) ett samfund eller en stiftelse i vilken en i denna paragraf avsedd person ensam eller tillsammans med medlemmar av sin familj eller med någon annan här avsedd person eller någon medlem av dennes familj har bestämmanderätt så som avses i 22 b § bokföringslagen.

Den som enligt 2 mom. är anmälningsskyldig får inte utan tillstånd av finansinspektionen mot vederlag förvärva värdepapper eller derivatinstrument av en placeringsfond som fondbolaget förvaltar och inte heller mot vederlag överlåta värdepapper eller derivatinstrument åt en sådan placeringsfond, om inte förvärvet eller överlåtelsen sker genom offentlig handel med värdepapper enligt definitionen i 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen eller genom förmedling av ett sådant optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer.

Den som enligt 2 mom. är anmälningsskyldig skall när han tillträder uppdraget underrätta fondbolaget om sitt innehav av sådana aktier och till aktier enligt lagen om aktiebolag berättigande värdepapper i vilka tillgångar i placeringsfonder som fondbolaget förvaltar kan placeras, om avtal och förbindelser om förvärv eller överlåtelse av dylika värdepapper samt om förändringar i ägandeförhållandet av dylika värdepapper vilka uppgår till minst det belopp som finansinspektionen fastställt.

Den som enligt 2 mom. är anmälningsskyldig skall underrätta fondbolaget om vem som han är förmyndare för, om samfund eller stiftelser som avses i 2 mom. 4 punkten och om andra sådana samfund och stiftelser i vilka den anmälningsskyldige har ett avsevärt inflytande, samt om förändringar i dessa uppgifter. Den anmälningsskyldige har ett avsevärt inflytande i ett samfund eller en stiftelse om han där har en sådan ställning som nämns i 2 mom. eller en därmed jämförbar ställning eller om han är bolagsman i ett öppet bolag eller ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.

Anmälan enligt 2, 4 och 5 mom. skall göras inom 14 dygn efter det att den anmälningsskyldige tog emot ett uppdrag som nämns i 2 mom. eller efter en förändring i dessa omständigheter. Anmälan behöver inte göras om de värdepapper som avses i 4 mom. har införts i värdeandelssystemet och om den som tar emot anmälningarna har organiserat ett förfarande enligt vilket motsvarande uppgifter kan fås ur värdeandelssystemet.


En styrelsemedlem i fondbolaget som valts av fondandelsägarna får inte äga aktier i fondbolaget.

4 kap.

Placeringsfonder

16 a §

Placeringsfondens tillgångar (begynnelsekapital) skall uppgå till minst tio miljoner mark och placeringsfonden skall ha minst 50 andelsägare. När antalet andelsägare räknas skall som en helhet betraktas de bokföringsskyldiga som har sådan bestämmanderätt som avses i 22 b § bokföringslagen i en annan bokföringsskyldig eller ett därmed jämförbart utländskt företag. Beloppet av placeringsfondens begynnelsekapital samt minimiantalet fondandelsägare skall uppnås inom sex månader efter det att placeringsfonden började med sin verksamhet.

Statsrådet kan av särskilda skäl bevilja undantag från det i 1 mom. nämnda kravet på minimiantalet fondandelsägare och från den tid inom vilken placeringsfondens begynnelsekapital samt minimiantalet fondandelsägare skall uppnås.

17 §

I stadgarna för en placeringsfond skall anges åtminstone


10) var och hur fondandelar säljs och inlöses,

11) var, när och hur fondandelens värde offentliggörs,

12) hur och på vilka grunder de av fondandelsägarna valda medlemmarna i fondbolagets styrelse väljs, samt

13) hur placeringsfondens stadgar ändras.

Om man i placeringsfondens verksamhet har för avsikt att tillämpa den i lag tillåtna möjligheten, skall i fondens stadgar också anges

1) beloppet av placeringsfondens begynnelsekapital,

2) minimiantalet fondandelsägare,

3) att fondandelar kan delas upp i bråkdelar samt vilken divisor som används,

4) att placeringsfonden ger ut både avkastnings- och tillväxtandelar,

5) den årliga vinstandel som skall utbetalas för avkastningsandelarna respektive kapitaliseras för tillväxtandelarna,

6) utöver vad som stadgas i 1 mom. 2 punkten, de uppgifter som förutsätts i 36 a § 4 mom., om fondbolaget har för avsikt att så som nämns i 36 a § placera av placeringsfondens medel i derivatinstrument,

7) utöver vad som stadgas i 1 mom. 2 punkten, de uppgifter som förutsätts i 36 b § 5 mom., om fondbolaget har för avsikt att i fråga om placeringsfondens medel ingå låne- eller återköpsavtal,

8) att fondbolaget har möjlighet att placera av placeringsfondens medel i andelar i en placeringsfond eller i ett fondföretag som förvaltas av samma fondbolag eller av ett sådant annat fondbolag som har gemensam affärsledning med den fond eller det fondbolag som förvaltar fondens tillgångar eller så att samma part utövar bestämmanderätten i båda fondbolagen eller så att dessa förenas av ett betydande direkt eller indirekt ägoförhållande. Samtidigt skall det närmare anges att placeringsfonden specialiserar sig på en viss bransch,

9) i det fall som nämns i 37 § 7 mom. de stater, lokala offentliga samfund eller internationella samfund av offentligrättslig karaktär som har utgivit eller garanterat de värdepapper i vilka fondbolaget ämnar placera mer än 35 procent av placeringsfondens medel,

10) grunderna för upplösande av placeringsfonden,

11) att fondandelarna överförs till värdeandelssystemet, samt

12) att fondbolaget har för avsikt att i sin verksamhet använda förvaltnings- eller rådgivningstjänster samt av vilken art och omfattning.

18 §

För placeringsfondens stadgar och för ändringar i dem skall fastställelse sökas hos finansinspektionen, om inte något annat stadgas i 38 a §.


En ändring av placeringsfondens stadgar träder i kraft en månad efter det att finansinspektionen har fastställt ändringen, om inte finansinspektionen bestämmer något annat.

19 §

Fondbolaget skall underrätta finansinspektionen när det ämnar börja med placeringsfondens verksamhet.

20 §

Den som har placerat medel i placeringsfonden har rätt till en fondandel som berättigar till en odelad andel av fondens tillgångar.

Fondandelarna i en och samma placeringsfond skall vara sinsemellan lika stora och de skall medföra lika rätt till fondens tillgångar.

Oberoende av vad 2 mom. stadgar kan fondandelarna, om fondens stadgar det medger, delas upp i bråkdelar. I fondens stadgar skall nämnas i hur många lika stora delar varje fondandel delas upp.

Fondbolaget skall i sin verksamhet behandla fondandelsägarna på ett jämbördigt sätt.

21 §

De tillgångar som hör till placeringsfonden skall hållas åtskilda från fondbolagets tillgångar och från tillgångar som hör till andra placeringsfonder som förvaltas av samma fondbolag. Tillgångar som hör till placeringsfonden får inte utmätas för fondbolagets skulder.


22 §

Placeringsfondens fondandelar är antingen avkastnings- eller tillväxtandelar. I placeringsfondens stadgar kan dock bestämmas att fonden har både avkastnings- och tillväxtandelar.

I placeringsfondens stadgar skall bestämmas om den vinstandel som av fondens medel årligen skall utbetalas för avkastningsandelarna respektive kapitaliseras för tillväxtandelarna.

23 §

Fondandelsvärdet är placeringsfondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar. Placeringsfondens värde beräknas så att från fondens tillgångar avdras de skulder som avser fonden.

De värdepapper och derivatinstrument som hör till placeringsfonden skall uppskattas enligt marknadsvärdet. Till tillgodohavanden i depositionsbanker eller i filialer till sådana utländska kreditinstitut som avses i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/93) skall läggas räntan till utgången av månaden före beräkningsmånaden. Fondbolaget skall varje vardag beräkna fondandelsvärdet.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om beräkningen av fondandelsvärdet.

26 §

Fondandelar som ägs av en pensionsstiftelse eller en pensionskassa inom samma koncern som fondbolaget medför inte rösträtt vid fondandelsägarstämman.

Vid fondandelsägarstämman får ingen rösta med mera än en tjugondedel av det vid stämman företrädda röstetalet. När begränsningen av rösträtten beräknas skall som en helhet betraktas de bokföringsskyldiga som har sådan bestämmanderätt som avses i 22 b § bokföringslagen i en annan bokföringsskyldig eller ett därmed jämförbart utländskt företag.

Om en förutsättning för att stämmans beslut skall vara giltigt är att beslutet har understötts av en kvalificerad majoritet, skall den kvalificerade majoriteten beräknas av de enligt 3 mom. räknade rösterna.

27 §

Fondbolaget har rätt att använda utomstående förvaltnings- och rådgivningstjänster, om det i placeringsfondens stadgar finns tillräckliga bestämmelser om deras kvalitet och omfattning. Avtal om överförande av fondbolagets ansvar på tredje part är ogiltigt.

I fråga om den som erbjuder sådana tjänster som avses i 1 mom. gäller 58 § 1 mom.

29 §

Fondbolaget skall på begäran av en andelsägare utfärda ett fondandelsbevis. Fondbolaget skall fråga andelsägaren om denne vill ha fondandelsbeviset. Fondandelsbeviset kan överlåtas först när teckningspriset för fondandelen i sin helhet har betalts i pengar.

Ett andelsbevis kan lyda på flera andelar eller bråkdelar av sådana, och det kan endast ställas till en viss i andelsregistret antecknad person eller stiftelse eller till ett visst i andelsregistret antecknat samfund.

31 §

Fondbolaget skall över fondandelarna föra ett fondandelsregister, i vilket antecknas åtminstone fondandelsägarens namn, hemort och postadress, antalet fondandelar och registreringsdatum för varje fondandelsägares fondandelar samt ordningsnummer för fondandelsbeviset eller andelsteckningen.


Registerföraren är skyldig att lämna de uppgifter som avses i 1 mom. till åklagar- och förundersökningsmyndigheten för brottsutredningar samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få uppgifterna. Andelsregistret skall hållas tillgängligt för fondandelsägarstämman.

33 §

Om en fondandelsägare så kräver skall fondbolaget så som närmare bestäms i placeringsfondens stadgar lösa in en fondandel i en placeringsfond som den förvaltar. Fondandelen skall omedelbart lösas in med medel direkt ur fonden till sitt enligt 23 § beräknade värde på inlösningsdagen. Inlösningarna skall ske i den ordning kraven har framställts. Inlösen kan endast ske under förutsättning att andelsbeviset överlåts åt fondbolaget.

Om medel för inlösen måste anskaffas genom försäljning av värdepapper, skall värdepappren säljas utan oskäligt dröjsmål, dock senast två veckor efter det att krav på inlösen framställdes hos fondbolaget. Andelen skall lösas in så snart medlen från försäljningen av värdepappren har influtit. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd till överskridning av tidsgränsen för försäljningen av värdepappren.

Om fondbolaget av finansinspektionen har fått tillstånd att för en viss tid avbryta inlösen av andelar i en placeringsfond som fondbolaget förvaltar, skall det utan dröjsmål sända ett meddelande om att inlösen av andelarna har avbrutits till de behöriga myndigheterna i alla de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i vilka andelar i placeringsfonden i fråga har marknadsförts.

5 kap.

Fondbolags placeringsverksamhet

35 §

Fondbolaget får inte bedriva annan verksamhet än fondverksamhet, om inte statsrådet beviljar tillstånd att bedriva verksamhet som väsentligen hör ihop därmed. Till ansökan om tillstånd skall fogas fondbolagets gällande bolagsordning.

36 §

Finansinspektionen kan av särskilda skäl för en viss tid bevilja undantag från förpliktelsen enligt 2 mom.


36 a §

I syfte att motverka de risker som placeringsverksamheten samt fluktuationerna i valutakurserna medför kan fondbolaget placera av placeringsfondens medel i sådana standardiserade derivatinstrument som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer samt i standardiserade derivatinstrument avseende värdepapper som nämns i 36 § 2 mom. 2 och 3 punkten, om handeln med dem bedrivs vid ett sådant utländskt optionsföretag som avses i den nämnda lagen.

Enligt villkor som finansinspektionen meddelat i överensstämmelse med rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och i syfte att främja en effektiv egendomsförvaltning kan fondbolaget placera av placeringsfondens medel i derivatinstrument som avses i 1 mom. samt i andra än standardiserade derivatinstrument också i annat syfte än det som nämns i 1 mom. I syfte att främja en effektiv egendomsförvaltning kan placeringsfondens medel inte placeras i derivatinstrument som avser valutor. Finansinspektionen kan också meddela närmare föreskrifter om fondbolagets rätt att placera av placeringsfondens medel i derivatinstrument genom förmedling av ett utländskt optionsföretag i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om detta optionsföretag motsvarar de optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer.

En sådan affärstransaktion som avses i 1 och 2 mom. skall täckas ända till den av finansinspektionen fastställda förmodade maximirisken. Finansinspektionen skall fastställa maximirisken så att placeringsfondens trygga och tillförlitliga verksamhetsförutsättningar inte äventyras.

Om derivatinstrument används skall i placeringsfondens stadgar anges

1) derivatinstrumentens art samt omfattningen av och syftet med användningen av dem,

2) den marknad där handel med derivatinstrument kommer att bedrivas,

3) det optionsföretag enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och det övriga utländska optionsföretag vars tjänster fondbolaget har för avsikt att utnyttja, samt

4) de riskbedömningsmetoder som fondbolaget ämnar tillämpa.

36 b §

I syfte att främja en effektiv egendomsförvaltning kan fondbolaget ingå låne- och återköpsavtal avseende värdepapper som hör till placeringsfondens tillgångar, om de clearas inom en clearingorganisation enligt värdepappersmarknadslagen eller ett optionsföretag enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och om finansinspektionen eller motsvarande behöriga myndighet i en annan stat har godkänt villkoren eller optionsföretaget har standardiserat dem.

Värdepapper som hör till placeringsfondens tillgångar kan överlåtas som skuld och återköpsavtal beträffande dem kan ingås endast mot tillräcklig säkerhet. Till fondbolagets uppgifter hör att dagligen se till att säkerhetens värde förblir tillräckligt under hela den tid låne- eller återköpsavtalet är i kraft. Clearingorganisationen eller optionsföretaget skall för fondens räkning förvara säkerheten till dess att låne- eller återköpsavtalet har löpt ut.

Det sammanlagda beloppet av placeringsfondens låneavtal får inte överstiga en fjärdedel av värdet av fondens placeringar i värdepapper. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och som avser värdepapper vilka på anmodan omedelbart kan återfås.

Det sammanlagda beloppet av de återköpsavtal som placeringsfonden ingått och av de krediter som avses i 39 § får inte överstiga en tiondedel av värdet av placeringsfondens tillgångar.

I placeringsfondens stadgar skall anges

1) att fondbolaget har för avsikt att ingå låne- eller återköpsavtal avseende värdepapper som hör till placeringsfondens tillgångar,

2) hur stor del av beloppet av fondens värdepappersplaceringar eller tillgångar som samtidigt maximalt kan vara föremål för sådana avtal som avses i 1 mom., samt

3) den clearingorganisation eller det optionsföretag enligt 1 mom. vars tjänster fondbolaget har för avsikt att utnyttja.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om fondbolagets rätt att ingå låne- eller återköpsavtal avseende värdepapper som hör till placeringsfondens tillgångar i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom förmedling av ett utländskt optionsföretag, om detta optionsföretag motsvarar de optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, eller av en utländsk auktoriserad clearingorganisation som står under myndighetskontroll.

37 §

Fondbolaget får av medlen i de placeringsfonder som det förvaltar, i aktier i ett och samma aktiebolag placera högst ett belopp som motsvarar en tiondedel av bolagets aktiekapital och en tjugondedel av röstetalet för samtliga aktier. Ovan nämnda begränsningar skall tillämpas också vid placering av placeringsfondens medel i andelar i sådana placeringsfonder eller fondföretag som inte återinlöses med medel direkt eller indirekt ur dessa företag för kollektiva investeringar.


Fondbolaget får inte äga aktier i något annat fondbolag och inte heller placera medel ur de placeringsfonder som det förvaltar i något annat fondbolags aktier. Fondbolaget får placera högst en tjugondedel av medlen i en placeringsfond som det förvaltar i andelar i placeringsfonder eller i fondföretag förvaltade av något annat fondbolag, om deras syfte är att kollektivt investera av allmänheten insamlade medel, om de fungerar enligt principen om riskspridning och om deras andelar återinlöses med medel direkt eller indirekt ur dessa företag för kollektiva investeringar. Till placeringsfonden kan dock förvärvas högst en tiondedel av andelarna i en och samma placeringsfond eller ett och samma fondföretag.

Fondbolaget får till en placeringsfond förvärva högst en tiondedel av de masskuldebrev som en och samma emittent har emitterat.

Oberoende av vad 2 och 4 mom. stadgar får fondbolaget placera högst 35 procent av placeringsfondens medel i värdepapper med en och samma emittent eller garant, om emittenten eller garanten är finska staten, en finländsk kommun eller samkommun eller någon annan medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, en delstat eller något annat lokalt offentligt samfund i en sådan stat, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Oberoende av vad 2 mom. stadgar får fondbolaget placera högst en fjärdedel av placeringsfondens medel i masskuldebrev med en och samma emittent, om emittenten är ett sådant kreditinstitut som är underkastat offentlig tillsyn avsedd att skydda skuldebrevsinnehavarna och som har sitt säte i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Placeringarna i masskuldebrev med samma emittent, vilka överstiger en tjugondedel av placeringsfondens tillgångar, får sammanlagt utgöra högst fyra femtedelar av placeringsfondens tillgångar.

Oberoende av vad 2, 4 och 5 mom. samt i 36 § 2 mom. stadgar får fondbolaget med tillstånd av statsrådet och med iakttagande av principen om riskspridning placera alla placeringsfondens medel i värdepapper vilka som emittent eller garant har finska staten, en finländsk kommun eller samkommun eller någon annan medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, en delstat eller något annat lokalt offentligt samfund i en sådan stat, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Tillstånd skall beviljas om värdepappren enligt fondens stadgar härrör från minst sex olika emissioner, och avsikten inte är att i en och samma emission placera ett belopp som överstiger tre tiondedelar av fondens tillgångar och om andelsägarna anses få motsvarande skydd som andelsägarna i en sådan placeringsfond som iakttar begränsningarna enligt 2, 4 och 5 mom. I fondens stadgar skall uttryckligen nämnas de stater, lokala offentliga samfund eller internationella samfund av offentligrättslig karaktär som står som emittenter eller garanter för de värdepapper i vilka fondbolaget ämnar placera över 35 procent av placeringsfondens medel.

De värdepapper som avses i 5 och 6 mom. behöver inte beaktas vid tillämpningen av den begränsning på två femtedelar som anges i 2 mom. Placeringarna enligt 2, 5 och 6 mom. i värdepapper med en och samma emittent får inte överstiga ett belopp som motsvarar 35 procent av placeringsfondens tillgångar.

37 a §

Placeringsfondens medel får inte placeras i andelar i en sådan placeringsfond eller ett sådant fondföretag som förvaltas av samma fondbolag eller av ett sådant annat fondbolag som har gemensam företagsledning med det fondbolag som förvaltar den ifrågavarande fondens tillgångar eller så att bestämmanderätten i båda fondbolagen utövas av samma part eller så att fondbolagen förenas av ett betydande direkt eller indirekt ägoförhållande, om inte den sistnämnda fonden eller fondföretaget har specialiserat sig på placeringar inom ett visst geografiskt område eller en viss ekonomisk sektor och om inte möjligheten till sådana placeringar finns nämnd i placeringsfondens stadgar. Fondbolaget får inte uppbära någon ersättning eller provision för sådana placeringar.

Kraven enligt 37 § 1-6 mom. behöver inte iakttas när teckningsrätter i anslutning till värdepapper som hör till fondens medel utnyttjas. Om begränsningarna enligt 37 § 1-6 mom. har överskridits av orsaker som är oberoende av fonden eller på grund av att teckningsrätter har utnyttjats, skall fondens försäljning primärt ske så att situationen korrigeras på ett sätt som gynnar andelsägarnas intresse. De begränsningar som nämns i 37 § 4 mom. behöver heller inte iakttas om det vid förvärvstidpunkten inte går att uppskatta bruttomängden av masskuldebreven eller nettomängden av de emitterade värdepappren.

Med tillstånd av finansinspektionen kan fondbolaget när det placerar av placeringsfondens medel med iakttagande av principen om riskspridning avvika från de begränsningar som anges i 37 § 2, 5, 6 och 7 mom. under högst sex månader från det att fondens stadgar fastställdes.

37 b §

Vid definieringen av en emittent enligt 37 § 2 mom., i vars värdepapper medel ur placeringsfonden kan placeras till ett belopp som högst motsvarar en tiondedel av placeringsfondens tillgångar, betraktas som en helhet de bokföringsskyldiga i vilka en bokföringsskyldig eller en därmed jämförbar utländsk näringsidkare eller stiftelse eller ett utländskt samfund har bestämmanderätt så som avses i 22 b § bokföringslagen. Bestämmanderätten förutsätter inte ägarandel i en annan bokföringsskyldig eller därmed jämförbar utländsk näringsidkare eller stiftelse eller ett utländskt samfund.

38 a §

Fondbolaget kan med tillstånd av statsrådet grunda en placeringsfond med stadgar som avviker från 23 § 2 mom., 33 §, 36 § 2-5 mom., 37 § 1 och 2 mom. samt 57 c § 1 och 2 mom. Statsrådet fastställer på ansökan stadgarna för en sådan placeringsfond och ändringarna i dem, om de är i allmänt och andelsägarnas intresse. När stadgarna fastställs har statsrådet, efter att ha hört sökanden, rätt att uppställa begränsningar och villkor för placeringsfondens verksamhet. I fråga om ikraftträdandet av stadgeändringarna gäller i tillämpliga delar 18 § 3 mom.

Vederbörande ministerium kan meddela närmare föreskrifter om innehållet i stadgarna för en sådan placeringsfond som avses i 1 mom., om bestämmande av värdet av fondens medel samt om den specialinformation beträffande fonden som fondbolaget enligt denna lag är skyldigt att offentliggöra.

Utöver vad 16 § 2 mom. stadgar skall namnet på en sådan placeringsfond som avses i 1 mom. ange dess särskilda karaktär. Namnet får inte vara ägnat att vilseleda placerarna.

I allt marknadsföringsmaterial som gäller andelarna i en sådan placeringsfond som avses i 1 mom. skall betonas att placeringsfonden har en särskild karaktär.

39 §

Med tillstånd av finansinspektionen får fondbolaget för placeringsfondens räkning i tillfälligt syfte uppta kredit för fondverksamheten till ett belopp som motsvarar högst en tiondedel av placeringsfondens tillgångar. Till fonden får förvärvas utländsk valuta genom kreditförmedling.

Fondbolaget får ställa av placeringsfondens medel till säkerhet för en sådan kredit som avses i 1 mom., med vilken återköpsavtal avseende värdepapper enligt 36 b § jämställs, samt till säkerhet för det ansvar som följer av ett derivatinstrument som avses i 36 a §.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om kreditupptagning och om användande av placeringsfondens tillgångar som säkerhet för krediter.

Fondbolaget får inte bevilja kredit av placeringsfondens medel och inte heller ställa borgen eller annan säkerhet för tredje parts förbindelser. Till fonden kan dock förvärvas värdepapper som inte är till fullo betalda.

6 kap.

Förvaringsinstitut

40 §

Värdepappren och övriga tillgångar i en placeringsfond skall förvaras i endast ett förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet kan vara en sådan värdepappersförmedlare som avses i 1 § 4 punkten och som har hemort i Finland eller har etablerat sig i Finland och har regelmässigt säte i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förvaringsinstitutet kan anlita utländska kreditinstitut eller nationella värdepapperscentraler för att sköta uppgifter som gäller utländska värdepapper.


Om förvaringsinstitutet beslutar att inte iaktta fondbolagets föreskrifter och bolaget inte återtar dem, skall bolaget inhämta finansinspektionens utlåtande om saken.

41 §

Fondbolaget och förvaringsinstitutet skall ingå en skriftlig överenskommelse om förvaringen och skötseln av tillgångarna. Överenskommelsen skall innehålla bestämmelser om byte av förvaringsinstitut. För överenskommelsen och ändringar i den skall erhållas godkännande av finansinspektionen. Byte av förvaringsinstitut får inte ske utan tillstånd av finansinspektionen.


Fondbolaget skall på begäran för en andelsägare eller för den som ämnar bli andelsägare förete överenskommelsen om förvaringen och skötseln av tillgångarna eller en kopia avden.

42 §

En andelsägare har rätt att yrka ersättning av förvaringsinstitutet, antingen direkt eller genom förmedling av fondbolaget.

7 kap.

Revision och bokslut

47 §

Revisorn skall kontinuerligt och åtminstone omedelbart före offentliggörandet av halvårsrapporten och årsberättelsen samt två gånger under tiden mellan offentliggörandet av berättelsen och rapporten granska riktigheten av det beräknade värdet av en fondandel. Samtidigt skall revisorn granska att fonden sköts enligt stadgarna.

Revisorn skall skriva en revisionsberättelse och sända den till fondbolaget. Fondbolaget skall utan dröjsmål sända en kopia av revisionsberättelsen till finansinspektionen för kännedom.

49 §

Fondbolaget skall utan oskäligt dröjsmål till finansinspektionen sända fondens halvårsrapporter samt kopior av

1) fondbolagets och placeringsfondens bokslutshandlingar,

2) revisionsberättelserna samt av de handlingar beträffande skötseln av fondbolaget och placeringsfonden vilka revisorerna uppgjort och överlämnat till styrelsen, samt av

3) protokollen från bolagets bolagsstämmor och fondandelsägarstämmorna.

50 §

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om placeringsfondernas bokslut samt om hur bokföringslagen skall tillämpas på placeringsfondernas bokslut och på uppgörandet av dem.

Räkenskapsperioden för fondbolag och placeringsfonder är kalenderåret, om inte finansinspektionen av särskilda skäl beviljar undantag från detta.

8 kap.

Överlåtande av placeringsfondsförvaltning

51 §

Ett fondbolag (överlåtande fondbolag) kan med tillstånd av finansinspektionen överlåta förvaltningen av en placeringsfond (överförd placeringsfond) på ett annat fondbolag (övertagande fondbolag).

De fondbolag som deltar i överlåtandet av förvaltningen av en placeringsfond skall uppgöra en skriftlig överlåtelseplan som enligt 14 § skall godkännas av styrelserna för det överlåtande och det övertagande fondbolaget. I den daterade och undertecknade överlåtelseplanen skall anges åtminstone

1) fondbolagens firmor, handelsregisternummer, adresser och hemorter,

2) den överförda placeringsfondens namn,

3) de huvudsakliga orsakerna till att förvaltningen av placeringsfonden överlåts,

4) det vederlag som för överlåtelsen betalas åt det överlåtande fondbolaget,

5) att den överförda fonden inte har sådana krediter som nämns i 39 §, samt

6) ett förslag om när överlåtelsen skall träda i kraft.

Det överlåtande fondbolaget ansvarar enligt 10 kap. 8 § handelsbalken för den överlåtna placeringsfondens ansvar som har uppkommit före den i 51 b § 2 mom. avsedda tidpunkten då placeringsfondens förvaltning överläts och som vid tidpunkten i fråga fortfarande är obetalda.

51 a §

De fondbolag som deltar i överlåtandet av placeringsfondens förvaltning eller förvaringsinstitutet skall av finansinspektionen ansöka om tillstånd att verkställa överlåtelsen. Till ansökan, som skall göras inom en månad från det att överlåtelseplanen godkändes, skall fogas överlåtelseplanen med bilagor samt överlåtelsebesluten. Om ansökan inte har gjorts inom utsatt tid, förfaller överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning.

Finansinspektionen skall inom en månad från det att ansökan kom in besluta om tillståndet att verkställa överlåtelsen. Tillstånd kan inte beviljas om överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning inte kan anses förenlig med andelsägarnas intressen eller om placeringsfonden har sådana krediter som avses i 39 §. Om tillstånd inte beviljas, förfaller överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning.

51 b §

Om finansinspektionen har beviljat ett fondbolag tillstånd att överlåta förvaltningen av en placeringsfond, skall fondbolagen omedelbart införa en kungörelse om saken i Officiella tidningen och separat sända ett skriftligt meddelande till fondandelsägarna senast en månad innan överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning verkställs. I kungörelsen och det skriftliga meddelandet skall redogöras för innehållet i verkställighetstillståndet och överlåtelseplanen.

Fondbolagen skall till finansinspektionen sända ett meddelande om att överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning har verkställts inom två månader från det att tillståndet beviljades, vid äventyr att överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning annars förfaller, om inte annat följer av 51 § 2 mom. 6 punkten.

8 a kap.

Fusionering av placeringsfonder

52 §

En placeringsfond (överlåtande fond) kan fusioneras med en annan placeringsfond (övertagande fond) om de i sin placeringsverksamhet iakttar samma principer.

Fusioneringen kan ske så att den övertagande fonden och minst en överlåtande fond fusioneras (absorbtionsfusion) eller så att minst två överlåtande fonder fusioneras, varvid de ombildas till en övertagande fond (kombinationsfusion).

En placeringsfond fusioneras med en annan placeringsfond så att den överlåtande fondens tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande fonden och andelsägarna i den överlåtande fonden i vederlag får fondandelar i den övertagande fonden (fusionsvederlag). Andelsägarna har dock alltid rätt att få vederlaget i pengar.

52 a §

De fondbolag som förvaltar de i fusionen deltagande placeringsfonderna skall uppgöra en fusionsplan, som fondbolagens styrelser godkänner enligt 14 §. I den daterade och undertecknade fusionsplanen skall anges åtminstone

1) fondbolagens firmor, handelsregisternummer, adresser och hemorter,

2) den överlåtande och den övertagande fondens namn,

3) ett förslag till stadgar eller stadgeändringar för den övertagande fonden,

4) ett förslag till vederlag åt andelsägarna i den överlåtande fonden,

5) ett förslag om när och i övrigt på vilka villkor vederlaget skall delas ut,

6) orsakerna till fusionen och grunderna för fastställandet och utdelningen av fusionsvederlaget samt väsentliga värderingsproblem i samband med dessa,

7) den tidpunkt från och med vilken den överlåtande och den övertagande fonden kommer att beräkna fondandelens värde på ett enhetligt sätt,

8) att den överlåtande fonden inte har sådana krediter som avses i 39 §,

9) ett förslag om när fusionen skall träda i kraft, samt

10) det vederlag eller annan förmån som skall betalas till det överlåtande fondbolaget för fusionen samt det arvode som skall betalas till den eller de revisorer eller den revisionssammanslutning som avses i 52 a § 3 mom. eller grunden för dess bestämning.

Till fusionsplanen skall för varje placeringsfond som deltar i fusionen fogas en av styrelsen för det fondbolag som förvaltar fonden godkänd redogörelse för sådana händelser efter senaste bokslut eller halvårsrapport som väsentligt påverkar placeringsfondens ställning samt revisorernas utlåtande om styrelsens redogörelse.

Till fusionsplanen skall dessutom fogas ett utlåtande av minst en godkänd revisor eller revisionssammanslutning, som fullgör uppdraget som oberoende sakkunnig, om huruvida fusionsplanen innehåller korrekt och tillräcklig information om de faktorer som är ägnade att väsentligt påverka bedömningen av orsakerna till fusionen, värdet av de tillgångar och ansvar som övergår till den övertagande fonden samt värdet av vederlaget och utdelningen av det.

I fråga om utlåtandet av den revisor som fullgör uppdraget som oberoende sakkunnig och om hans rätt att få ett arvode för sin verksamhet gäller i tillämpliga delar 2 kap. 4 a § lagen om aktiebolag.

Det fondbolag som förvaltar den överlåtande fonden ansvarar enligt 10 kap. 8 § handelsbalken för den överlåtande fondens ansvar som har uppkommit före den i 52 c § 1 mom. avsedda tidpunkten för verkställande av fusionen och som vid tidpunkten i fråga fortfarande är obetalda.

52 b §

De fondbolag som förvaltar de i fusionen deltagande placeringsfonderna skall av finansinspektionen ansöka om tillstånd att verkställa fusionen inom en månad efter det att fusionsplanen har godkänts. Till ansökan skall fogas fusionsplanen med bilagor och fusionsbesluten. Om ansökan inte har gjorts inom utsatt tid, förfaller fusionen.

Finansinspektionen skall sända ett skriftligt meddelande om fusionen till andelsägarna i de överlåtande placeringsfonderna och införa en kungörelse om saken i Officiella tidningen.

Finansinspektionen skall fatta beslut om ansökan om verkställighetstillstånd inom två månader från det att ansökan togs emot. Om finansinspektionen under denna tid av sökanden ber att få en komplettering av ansökan, räknas tiden från den dag då finansinspektionen tog emot kompletteringen. Verkställighetstillstånd kan inte beviljas om fusionen inte kan anses vara förenlig med andelsägarnas intressen eller om placeringsfonden har krediter enligt 39 §. Ansökan anses förkastad och fusionen förfallen om beslut om ansökan inte fattas inom utsatt tid.

Om finansinspektionen har beviljat tillstånd för verkställighet av fusionen, skall de fondbolag som har beslutat om fusionen omedelbart införa en kungörelse om saken i Officiella tidningen och separat sända ett skriftligt meddelande till fondandelsägarna senast en månad innan fusionen verkställs.

52 c §

De fondbolag som förvaltar de i fusionen deltagande placeringsfonderna skall till finansinspektionen sända ett meddelande om verkställigheten av fusionen inom två månader från det att tillståndet beviljades, vid äventyr att fusionen annars förfaller, om inte annat följer av 52 a § 9 punkten.

Den överlåtande fondens tillgångar och ansvar övergår så som anges i fusionsplanen till den övertagande fonden när finansinspektionen har underrättats om verkställigheten av fusionen. Samtidigt upplöses den överlåtande fonden.

Den överlåtande fondens andelsägare får i och med meddelandet om verkställigheten av fusionen rätt till vederlag och blir andelsägare i den övertagande fonden enligt fusionsplanen.

8 b kap.

Delning av placeringsfond

53 §

En placeringsfond (primärfond) kan delas så att primärfondens tillgångar och ansvar helt eller delvis utan likvidationsförfarande övergår till minst en placeringsfond (målfond) som grundats av det fondbolag som förvaltar primärfonden. Andelsägarna i primärfonden får som vederlag fondandelar i målfonden.

53 a §

Fondbolagets styrelse skall uppgöra en delningsplan och godkänna den enligt 14 §. I den daterade och undertecknade delningsplanen skall anges åtminstone:

1) fondbolagets firma, handelsregisternummer, adress och hemort,

2) namnet på minst en av de målfonder som primärfonden delas till,

3) ett förslag till stadgar för minst en målfond,

4) ett förslag till vederlag åt andelsägarna i primärfonden,

5) ett förslag om när och i övrigt på vilka villkor vederlaget skall delas ut,

6) orsakerna till delningen och grunderna för fastställandet och utdelningen av vederlaget samt väsentliga värderingsproblem i samband med dessa,

7) att primärfonden inte har sådana krediter som avses i 39 §,

8) ett förslag till uppdelning av de tillgångar och ansvar som vid delningen skall övergå till envar målfond,

9) ett förslag om när delningen skall träda i kraft, samt

10) det arvode som för delningen skall betalas till en eller flera revisorer eller en revisionssammanslutning enligt 53 a § 3 mom. eller grunden för dess bestämning.

Till delningsplanen skall fogas en av styrelsen för det fondbolag som förvaltar primärfonden godkänd redogörelse för sådana händelser efter senaste bokslut eller halvårsrapport som väsentligt påverkar placeringsfondens ställning samt revisorernas utlåtande om styrelsens redogörelse.

Till delningsplanen skall dessutom fogas ett utlåtande av minst en godkänd revisor eller revisionssammanslutning, som fullgör uppdraget som oberoende sakkunnig, om huruvida delningsplanen innehåller korrekt och tillräcklig information om de faktorer som är ägnade att väsentligt påverka bedömningen av orsakerna till delningen, värdet av de tillgångar och ansvar som övergår till målfonden samt värdet av vederlaget och utdelningen av det.

I fråga om utlåtandet av den revisor som fullgör uppdraget som oberoende sakkunnig och om hans rätt att få ett arvode för sin verksamhet gäller i tillämpliga delar 2 kap. 4 a § lagen om aktiebolag.

Det fondbolag som förvaltar primärfonden ansvarar enligt 10 kap. 8 § handelsbalken för primärfondens ansvar som har uppkommit före den i 53 c § 1 mom. avsedda tidpunkten för verkställande av delningen och som vid tidpunkten i fråga fortfarande är obetalda.

53 b §

Fondbolaget skall av finansinspektionen ansöka om tillstånd att verkställa delningen inom en månad efter det att delningsplanen har godkänts. Till ansökan skall fogas delningsplanen med bilagor och delningsbesluten. Om ansökan inte har gjorts inom utsatt tid, förfaller delningen.

Finansinspektionen skall sända ett skriftligt meddelande om delningen till andelsägarna i primärfonden och införa en kungörelse om saken i Officiella tidningen.

Finansinspektionen skall fatta beslut om ansökan om verkställighetstillstånd inom två månader från det att ansökan togs emot. Om finansinspektionen under denna tid av sökanden ber att få en komplettering av ansökan, räknas tiden från den dag då finansinspektionen tog emot kompletteringen. Verkställighetstillstånd kan inte beviljas om delningen inte kan anses förenlig med andelsägarnas intressen eller om placeringsfonden har krediter enligt 39 §. Ansökan anses förkastad och delningen förfallen om beslut om ansökan inte fattas inom utsatt tid.

Om finansinspektionen har beviljat tillstånd för verkställighet av delningen, skall det fondbolag som har beslutat om delningen omedelbart införa en kungörelse om saken i Officiella tidningen och separat sända ett skriftligt meddelande till andelsägarna senast en månad innan delningen verkställs.

53 c §

Fondbolaget skall till finansinspektionen sända ett meddelande om verkställigheten av delningen inom två månader från det att tillståndet beviljades, vid äventyr att fusionen annars förfaller, om inte något annat följer av 53 a § 9 punkten.

Primärfondens tillgångar och ansvar övergår så som anges i delningsplanen till målfonden när finansinspektionen har underrättats om verkställigheten av delningen.

Primärfondens andelsägare får i och med meddelandet om verkställigheten av delningen rätt till vederlag och blir andelsägare i målfonden enligt delningsplanen.

8 c kap.

Återkallande av fondbolags verksamhetstillstånd samt upplösning av fondbolag och placeringsfond

54 §

Statsrådet kan helt eller delvis återkalla ett fondbolags verksamhetstillstånd, om bolaget i sin verksamhet i väsentlig grad har brutit mot lagar eller förordningar, föreskrifter som myndighet har meddelat med stöd av dessa, fondbolagets bolagsordning, verksamhetstillståndsvillkoren eller stadgarna för en placeringsfond som fondbolaget förvaltar, eller om fondbolaget inte uppfyller villkoren för verksamhetstillståndet.

Fondbolaget skall av statsrådet ansöka om återkallande av verksamhetstillståndet, om det inte längre har till syfte att bedriva fondverksamhet eller sådan verksamhet som väsentligen hör ihop därmed och som avses i 35 §. Till ansökan skall fogas ett beslut av fondbolagets bolagsstämma om att ansökan om återkallande av verksamhetstillståndet skall göras, samt en redogörelse för hur fondbolaget har ordnat förvaltningen av de placeringsfonder som det förvaltar.

Statsrådet skall på förslag av finansinspektionen återkalla fondbolagets verksamhetstillstånd och bestämma att fondbolaget skall träda i likvidation, om

1) fondbolaget i det fall som avses i 2 mom. inte har vidtagit åtgärder för att få sitt verksamhetstillstånd återkallat,

2) fondbolagets styrelse inte i det fall som avses i 13 kap. 2 § lagen om aktiebolag har vidtagit behövliga åtgärder för att bolaget skall träda i likvidation,

3) fondbolaget har inlett sin verksamhet innan aktiekapitalet enligt 9 § är inbetalt,

4) kravet på fondbolagets aktiekapital enligt 9 § 1 mom. inte uppfylls, och fondbolaget trots uppmaning av finansinspektionen inte har vidtagit åtgärder för att öka aktiekapitalet,

5) ansökan om verksamhetstillstånd har innehållit väsentligen vilseledande uppgifter, eller

6) fondbolaget upprepade gånger har brutit mot de i 1 mom. avsedda stadgandena också i mindre omfattning än väsentligt.

Innan beslut om återkallande av verksamhetstillståndet fattas skall statsrådet ge fondbolaget en möjlighet att bli hört i ärendet, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

När statsrådet beslutar att fondbolaget skall träda i likvidation, skall det samtidigt tillsätta likvidatorer, av vilka minst en på förslag av finansinspektionen. Statsrådet kan avsätta en likvidator som det tillsatt och välja en ny i hans ställe. Beslutet eller förordnandet skall iakttas oberoende av om ändring har sökts, om inte fullföljdsmyndigheten bestämmer annat.

När likvidatorernas slutredovisning har framlagts för fondbolagets bolagsstämma och fondbolaget anses vara upplöst, skall likvidatorerna underrätta statsrådet och handelsregistret om detta.

Statsrådet skall sända meddelande om att fondbolagets verksamhetstillstånd har återkallats till de behöriga myndigheterna i alla de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där andelar i fonder förvaltade av fondbolaget har marknadsförts.

54 a §

Om fondbolagets verksamhetstillstånd återkallas, bolaget träder i likvidation, dess tillgångar överlämnas till konkurs eller bolaget annars upphör med sin verksamhet, skall förvaringsinstitutet omedelbart överta förvaltningen av placeringsfonden.

När förvaringsinstitutet förvaltar en placeringsfond gäller i fråga om dess rättigheter och skyldigheter vid bedrivande av fondverksamheten i tillämpliga delar vad som stadgas om fondbolag, om inte något annat följer av detta kapitel.

Oberoende av vad 14 § stadgar får förvaringsinstitutet inte utöva rösträtten för de aktier som hör till placeringsfonden.

Under den tid förvaringsinstitutet förvaltar placeringsfonden får det inte ta emot placeringar i fonden eller lösa in fondandelar. Förvaringsinstitutet skall utan dröjsmål sända meddelande om att inlösen av fondandelarna har avbrutits till de behöriga myndigheterna i alla de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där fondandelar i placeringsfonden har marknadsförts.

54 b §

När förvaringsinstitutet har övertagit förvaltningen av placeringsfonden skall det utan dröjsmål vidta åtgärder för att överföra förvaltningen av fonden på något annat fondbolag eller för att upplösa fonden.

54 c §

Fondbolaget skall avbryta inlösandet av fondandelarna om värdet av placeringsfondens tillgångar eller antalet andelsägare i fonden har blivit mindre än vad som stadgas i lag eller anges i fondens stadgar, om tillståndet inte har korrigerats senast 30 dygn efter det att det konstaterades. Inlösningsförbudet tillämpas dock inte före utgången av den tidsperiod som avses i 16 a §. Fondbolaget skall utan dröjsmål sända meddelande om sitt beslut att avbryta inlösen av fondandelarna till finansinspektionen samt till de behöriga myndigheterna i alla de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där fondandelar i placeringsfonden har marknadsförts. Så länge avbrottet pågår skall i allt material som används vid marknadsföringen av placeringsfonden nämnas att fondens tillstånd är exceptionellt.

54 d §

Fondbolaget skall upplösa placeringsfonden eller vidta åtgärder för att så som anges i 8 a kap. fusionera placeringsfonden, om fondens begynnelsekapital eller minimiantalet andelsägare enligt lag eller fondens stadgar inte har uppnåtts inom sex månader från det att finansinspektionen fastställde fondens stadgar, om placeringsfondens tillgångar eller antalet andelsägare har blivit mindre än vad som stadgas i lag eller anges i fondens stadgar, och tillståndet inte har kunnat korrigeras inom 90 dygn från utgången av den tidsperiod som anges i 54 c §, eller om någon annan i fondens stadgar angiven grund för upplösning blir uppfylld.

Fondbolaget skall i syfte att upplösa placeringsfonden utan dröjsmål be finansinspektionen avbryta utgivningen och inlösningen av fondandelar. Fondbolaget skall därtill realisera fondens tillgångar och betala dess skulder eller avsätta medel för betalning av dem samt fördela de återstående medlen till andelsägarna i förhållande till antalet fondandelar.

Om fondbolaget inte vidtar åtgärder för att upplösa placeringsfonden eller för att bereda en fusion av placeringsfonder inom en månad från det att någon av de förutsättningar som nämns i 1 mom. har uppfyllts, skall finansinspektionen bestämma att utgivning och inlösen av placeringsfondens fondandelar skall avbrytas, och omedelbart tillsätta ett ombud enligt 15 § lagen om finansinspektionen för att förvalta placeringsfondens tillgångar, realisera dem, betala placeringsfondens skulder eller avsätta medel för betalning av dem samt för att fördela de återstående medlen till andelsägarna i förhållande till antalet fondandelar.

Finansinspektionen skall utan dröjsmål sända meddelande om sitt beslut att avbryta inlösen av fondandelarna i det fall som avses i 2 mom. eller att upplösa placeringsfonden i det fall som avses i 3 mom. till de behöriga myndigheterna i alla de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där fondandelar i placeringsfonden har marknadsförts.

55 §

Fondbolaget och i det fall som avses i 54 d § 3 mom. det av finansinspektionen tillsatta ombudet skall utan dröjsmål införa en kungörelse i Officiella tidningen om att förfarandet för att upplösa placeringsfonden har inletts, och därtill separat sända ett skriftligt meddelande om saken till både placeringsfondens andelsägare och finansinspektionen. I kungörelsen och meddelandet skall nämnas när och hur de i 54 d § 2 och 3 mom. avsedda medlen står att lyfta.

55 a §

Över åtgärderna för upplösande av placeringsfonden skall uppgöras en slutredovisning som med bilagor skall sändas till andelsägarna och finansinspektionen för kännedom. Slutredovisningen uppgörs och fördelningen enligt den verkställs av fondbolaget eller i det fall som avses i 54 d § 3 mom. av det av finansinspektionen tillsatta ombudet.

När placeringsfondens tillgångar har fördelats och fonden har upplösts, skall fondbolaget eller i det fall som avses i 54 d § 3 mom. ombudet utan dröjsmål underrätta finansinspektionen om upplösandet.

56 §

Har någon fondandelsägare inte inom ett år efter att de medel som avses i 54 d § har stått att lyfta anmält sig för att lyfta de medel som han har erhållit vid fördelningen, skall fondbolaget eller det av finansinspektionen tillsatta ombudet utan dröjsmål deponera dem enligt lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/31).

De medel som avses i 1 mom. skall, om de inte har lyfts inom fjorton dygn, deponeras i en depositionsbank eller ett utländskt kreditinstituts filialkontor på ett betryggande och inkomstbringande sätt.

Har medlen inte lyfts inom tio år från deponeringen enligt 1 mom., förverkas de till staten.

9 kap.

Fondbolagens upplysningsplikt

57 §

Närmare föreskrifter om prospektets innehåll utfärdas genom beslut av vederbörande ministerium.

57 a §

Närmare föreskrifter om halvårsrapportens innehåll utfärdas genom beslut av vederbörande ministerium.

57 b §

Närmare föreskrifter om årsberättelsens innehåll utfärdas genom beslut av vederbörande ministerium.

57 c §

Fondbolaget skall alltid när det ger ut, säljer eller löser in andelar i fonden och minst två gånger i månaden offentliggöra fondandelarnas värde samt antalet utelöpande fondandelar.

Finansinspektionen kan på ansökan ge fondbolaget tillstånd att offentliggöra uppgifterna endast en gång i månaden, om förfarandet inte äventyrar fondandelsägarnas intresse.

Fondbolaget skall utan dröjsmål korrigera väsentliga fel som har skett vid offentliggörandet av fondandelens värde. Om ett fel har skett vid offentliggörandet skall detta omedelbart meddelas till finansinspektionen, som avgör om felet är väsentligt eller inte.

10 kap.

Särskilda stadganden

63 §

Fattas beslut om väckande av skadeståndstalan, skall vid stämman utses ett ombud med rätt att företräda fondandelsägarna i saken. Ombudet skall ges handlingsdirektiv. Kostnaderna i saken och ombudets arvode betalas av placeringsfondens medel enligt en uträkning som finansinspektionen fastställer.


64 §

Det faktum att placeringsfonden fusioneras med en annan placeringsfond som bedriver motsvarande placeringspolitik påverkar inte rätten för minoriteten av andelsägarna i den överlåtande placeringsfonden att väcka talan. Medel som inflyter till följd av en minoritetstalan tillfaller andelsägarna i den fond som fusionerats i den övertagande fonden.

67 §

Finansinspektionen har rätt att för fondandelsägarna föra skadeståndstalan som avses i 59-61 §§, om dessas intresse anses kräva det.

67 a §

Ett utländskt fondföretag som marknadsför sina andelar i strid med 2 § 4-6 mom., 2 b § eller 4 § 3 mom. kan förbjudas att fortsätta eller upprepa detta förfarande. Förbudet skall förstärkas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. I fråga om meddelande av förbud gäller i övrigt i tillämpliga delar 7 kap. 2 § 2 och 3 mom. värdepappersmarknadslagen.

11 kap.

Straffstadganden

69 §

Den som

1) bryter mot ett förbud enligt 15, 19 eller 35 § eller 39 § 4 mom.,

2) försummar de skyldigheter för fondbolaget eller förvaringsinstitutet om vilka stadgas i 20 § 2 eller 4 mom., 31, 33, 34 eller 36 §, 54 a § 4 mom., 57, 57 a, 57 b eller 57 c §,


71 §

I övrigt får allmänna åklagaren väcka åtal för brott som bestraffas enligt 69 eller 70 § endast om finansinspektionen har anmält brottet för åtal.

72 §

Har ett fondbolag, en medlem i fondbolagets styrelse, bolagets verkställande direktör eller en revisor eller funktionär i ansvarig ställning i bolaget inte i sin verksamhet följt denna lag, fondbolagets bolagsordning, en placeringsfonds stadgar eller finansinspektionens föreskrifter, kan länsstyrelsen på framställning av finansinspektionen vid vite förplikta honom att fullgöra sin skyldighet.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Ett sådant utländskt fondföretag som inte har rätt att så som avses i 2 § 2 mom. marknadsföra sina andelar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och vars andelar när denna lag träder i kraft marknadsförs i Finland utan tillstånd av statsrådet, skall inom tre månader från det att lagen har trätt i kraft, av statsrådet ansöka om tillstånd enligt 2 § 6 mom. eller inom sex månader från det att lagen har trätt i kraft upphöra med denna verksamhet.

Ett sådant fondbolag i vars firma inte när denna lag träder i kraft ingår ordet fondbolag, antingen som sådant eller som en sammansättningsled, skall inom ett år från det att denna lag har trätt i kraft ändra sin firma så att villkoren i 4 § 1 mom. blir uppfyllda.

Ett fondbolag som förvaltar en sådan placeringsfond vilken i fråga om tillgångarnas storlek eller antalet andelsägare inte när denna lag träder i kraft uppfyller villkoren enligt 16 a § 1 mom., skall inom sex månader från det att denna lag har trätt i kraft se till att villkoren blir uppfyllda, eller inom nämnda tid hos statsrådet ansöka om undantagstillstånd enligt 16 a § 2 mom.

Genom förordning stadgas särskilt när 52 a § 4 mom. och 53 a § 4 mom. träder i kraft.

Rådets direktiv 85/611/EEG; EGT nr L 375, 31.12.1985, s. 3, 88/220/EEG; EGT nr L 100, 19.4.1988, s. 31
RP 59/96
EkUB 11/96
RSv 100/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.