582/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer (772/88) 5 kap. 8 § 3 mom.,

ändras 1 kap. 4 § 1 och 2 mom., 2 kap. 10 och 11 §§, 3 kap. 3 § 1 mom., 5 § 1 mom. 6 och 7 §§, 9 § 1 och 2 mom., samt 4 kap. 1 §,

av dessa lagrum 2 kap. 10 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 28 december 1990 (1285/90), 3 kap. 5 § 1 mom. och 9 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 9 augusti 1993 (741/93), 2 kap. 11 § och 4 kap. 1 § sådana de lyder delvis ändrade genom sistnämnda lag, samt

fogas till 2 kap. 8 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. och 3 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, ett nytt 4 mom., som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

4 §
Marknadsparterna

Med förmedlare avses i denna lag en saran i värdepappersmarknadslagen (495/89) nämnd värdepappersförmedlare som har fått rätt att för sin egen eller en kunds räkning idka handel hos optionsföretaget eller lämna optionsköpen till optionsföretaget för clearing.

Med marknadsgarant avses i denna lag en i värdepappersmarknadslagen nämnd värdepappersförmedlare som genom ett avtal med optionsföretaget har förbundit sig att på begäran meddela till vilken premie för optioner och till vilket terminspris eller motsvarande index för terminer han förbinder sig att sluta optionsköp under de förutsättningar som närmare anges i avtalet.


2 kap.

Optionsföretaget och marknadsparterna

8 §
Optionsföretagets styrelse

Optionsföretagets styrelse får på de villkor som finansinspektionen bestämmer bevilja andra som är verksamma inom optionsföretaget rätt att idka handel för egen räkning med standardiserade optioner och terminer vilkas underliggande tillgångar är råvaror eller andra nyttigheter och att lämna dem till clearing.

10 §
Förmedlare och marknadsgaranter

Optionsföretaget kall bevilja en sökande förmedlar- och marknadsgaranträttigheter om denne uppfyller de krav som i lag och optionsföretagets reglemente ställs på en värdepappersförmedlare och har ett fast affärsställe i Finland.

Dessutom får optionsföretaget bevilja en sådan utländsk värdepappersförmedlare förmedlar- och marknadsgaranträttigheter som av en myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har beviljats auktorisation motsvarande i Finland förutsatt verksamhetstillstånd och som inte har något fast affärsställe i Finland. På de villkor som finansministeriet bestämmer kan också andra utländska värdepappersförmedlare eller auktoriserade utländska företag som kan jämställas med värdepappersförmedlare beviljas förmedlar- och marknadsgaranträttigheter.

Optionsföretaget skall för viss tid eller helt återkalla förmedlar- och marknadsgaranträttigheter om finansinspektionen av vägande skäl så yrkar efter att ha hört optionsföretaget. Finansinspektionen skall omedelbart underrätta optionsföretaget och vederbörande om sitt yrkande och grunderna för detta.

En förmedlare och en marknadsgarant har rätt att till finansinspektionen hänskjuta optionsföretagets enligt 8 § 1 mom. 2 och 4 punkten fattade beslut varmed en ansökan om rättigheter har avslagits eller rättigheter återkallats, inom 30 dagar från beslutet.

11 §
Förmedlares och marknadsgaranters oavhängighet

Förmedlare och marknadsgaranter som hör till samma koncern eller står i ett sådant ekonomiskt beroendeförhållande till varandra att optionsbörsverksamheten kan äventyras, får inte inom ett och samma optionsföretag tillhandahålla sinsemellan överensstämmande investeringstjänster som gäller samma derivatinstrument.

3 kap.

Optionsföretagets verksamhet

2 §
Underliggande egendom och index

Optioner och terminer vilkas underliggande tillgångar är råvaror eller andra nyttigheter får upptas till kursfastställelse och handel, om handeln med dessa instrument är tillräckligt omfattande för att möjliggöra en tillförlitlig kursutveckling. I optionsföretagets reglemente skall det entydigt definieras hur priset på de underliggande tillgångarna fastställs.

3 §
Avbrytande av handeln

Fastställandet av kurser på optioner och terminer samt handeln med dem skall avbrytas när fastställandet av det offentliga marknadspriset för andra underliggande tillgångar än råvaror eller övriga nyttigheter avbryts. Fastställandet av kurserna på indexoptioner och indexterminer samt handeln med dem skall avbrytas när uträknandet av index har avbrutits.


5 §
Clearing av optionsköp

Ett optionsföretag får godkänna sådana optioner och terminer för clearing, som har lämnats till clearing av en förmedlare eller en marknadsgarant och som grundar sig på köp av optionen i optionsföretaget eller i något annat optionsföretag vars optionsköp företaget clearar. Optionsföretaget får på de villkor som finansinspektionen bestämmer för clearing godkänna också sådana standardiserade optioner och terminer som ett utländskt optionsföretag eller någon annan inom optionsföretaget har lämnat till clearing.


6 §
Säkerheter

Ett optionsföretags reglemente skall innehålla bestämmelser om sådan säkerhet som en förmedlare, en kund som förmedlaren företräder, någon annan inom optionsföretaget, ett utländskt optionsföretag och en marknadsgarant skall ställa samt om det förfarande som skall iakttas när säkerheten ställs.

Värdet av säkerheten skall beräknas dagligen enligt förmedlarens, den av denne företrädda kundens, någon annan inom optionsföretaget verksam persons, det utländska optionsföretagets samt marknadsgarantens öppna kontoposition så att options- eller terminskontot under följande köpdag kan slutas med säkerheterna i alla sannolika prisutvecklingsalternativ för de underliggande tillgångarna.

7 §
Täckning av optionsutfärdarens prestationsskyldighet

I optionsföretagets reglemente kan bestämmas att den som utfärdar en köpoption för en aktie eller något annat värdepapper skall täcka sin prestationsskyldighet på grund av optionen genom pantsättning av de aktier eller andra värdepapper som är optionens underliggande tillgångar eller med en option eller termin som berättigar till aktierna eller värdepappren.

I fråga om en termin som gäller värdepapper kan säljarens prestationsskyldighet täckas så som 1 mom. stadgar.

9 §
Options- och terminskonton

Options- och terminskonton förs i optionsföretaget för förmedlarnas och deras kunders samt marknadsgaranternas, andra inom optionsföretaget verksamma personers och utländska optionsföretags räkning. Förmedlarna skall förvalta sina kunders options- och terminskonton.

Options- och terminskontona skall indelas i kundernas konton, förmedlarnas egna konton samt marknadsgaranternas konton, andra inom optionsföretaget verksamma personers konton och utländska optionsföretags konton. Optionsföretaget kan för förmedlarnas räkning ha samlingskonton på vilka sådana optioner och terminer bokförs som har uppstått under ett dygn. Avtal som skrivs på samlingskonton skall fördelas på kundernas och förmedlarnas egna konton före ingången av nästa dag då handel idkas.


4 kap.

Tillsyn över options- och terminsmarknaden

1 §
Tillsyn

Finansinspektionen skall övervaka att lagar och förordningar samt med stöd av dem utfärdade myndighetsföreskrifter och optionsföretagets reglemente iakttas i företagets verksamhet. Finansinspektionen skall följa utvecklingen och verksamheten på options- och terminsmarknaden samt med råd och anvisningar förebygga missförhållanden.

Finansinspektionen skall se till att förmedlarna, marknadsgaranterna, mäklarna, andra som är verksamma inom ett optionsföretag och utländska optionsföretag i den verksamhet som hänför sig till options- och terminsmarknaden iakttar denna lag, de stadganden och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt optionsföretagets reglemente.

På finansinspektionens verksamhet enligt 1 och 2 mom. tillämpas lagen om finansinspektionen (503/93).


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Rådets direktiv 93/6/EEG; EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 1, 93/22/EEG; EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 27
RP 7/96
EkUB 10/96
RSv 96/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.