581/1996

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/89) 1 kap. 4 § 2-4 mom., 4 kap. 10 § 0ch 8 kap. 2 § 5 punkten, av dessa lagrum 4 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 20 december 1991 (1554/91),

ändras 1 kap. 3 § och 4 § 1 mom., 3 kap. 2 § 2 mom., 3 § 1 mom., 4 § och mellanrubriken före den, 5 §, 6 § 1 mom. 5-8 punkten, 7 §, 9 § och mellanrubriken före den, 10 § 1 mom. och mellanrubriken före 10 §, 12 § och mellanrubriken före den, 13 § och mellanruikiken före den, 4 kap. 5 § 2 mom., 6-9 §§ och mellanrubriken före 7 §, 5 kap. 2-5 §§, samt mellanrubriken före 3 §, 7 kap. 1 § 1-4 mom., 3 § 2 mom., 8 kap. 2 § 2 och 4 punkten samt 3 § 3 punkten och 10 kap. 3 § 1, 2, 4 och 5 mom.,

av dessa lagrum 3 kap. 10 § 1 mom. och rubriken för 10 §, 7 kap. 1 § 2-4 mom., 3 § 2 mom., 8 kap. 2 § 2 punkten samt 10 kap. 3 § 2, 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag av den 9 augusti 1993 (740/93) samt 3 kap. 13 § och 5 kap. 2 § sådana de lyder delvis ändrade genom sistnämnda lag, samt

fogas till 3 kap. en ny 2 a § och före den en mellanrubrik, till lagen en ny 2 b § och före den en mellanrubrik, nya 6 a, 12 a, 14-16 §§, och före 16 § en mellanrubrik, till 4 kap. 3 § ett nytt 2 mom., till 5 kap. en ny 4 a § och före den en mellanrubrik, en ny 6 § och före den en mellanrubrik, till 7 kap. 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 9 augusti 1993 och lag av den 5 januari 1994 (19/94), ett nytt 6 mom., till 2 § ett nytt 4 mom. samt till 10 kap. 1 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 9 augusti 1993, nya 3 och 4 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

Definitioner
3 §

Med värdepapper som är noterade på fondbörsens börslista (börsvärdepapper) bedrivs offentlig handel eller sådan annan yrkesmässigt ordnad handel för förmedling av kontakt mellan köpare och säljare, för vilken regler fastställs enligt denna lag (marknadsvärdepapper).

4 §

I denna lag avses med

1) fondbörs en sammanslutning som ordnar och upprätthåller förutsättningar för hadnel med börsvärdepapper (fondbörsverksadnet),

2) börsbolag ett bolag vars aktier eller till sådana enligt lagen om aktiebolag (734/78) berättigande värdepapper noteras på fondbörsens börslista,

3) investeringstjänster sådana tjänster som enligt 3 § lagen om värdepappersföretag tillhandahålls av värdepappersförmedlare,

4) värdepappersförmedlare sådana värdepappersföretag som avses i 4 § lagen om värdepappersföretag, sådana utländska väepepappersföretag som avses i 2 § lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tilepandahålla investeringstjänster i Finland, sådana kreditinstitut som avses i 2 § krediepnstitutslagen (1607/93) samt sådana krediepnstitut och finansiella institut som avses i 2 § lagen om utländska kreditinstituts och fepansiella instituts verksamhet i Finland (1608/93),

5) börsförmedlare en värdepappersförmedlare som har fått rätt att handla med värddlapper som är noterade på fondbörsens börslista,

6) mäklare en fysisk person vars huvudsakliga verksamhet i hans egenskap av representant för en värdepappersförmedlare består av att tillhandahålla investdsingstjänster, samt med

7) börsmäklare en mäklare som har fått rätt att i egenskap av representant för en börsförmedlare handla med värdepapper som är noterade på fondbörsens börslista.


3 kap.

Offentlig handel med värdepapper

2 §

Statsrådet kan återkalla koncessionen om fondbörsen i sin verksamhet väsentligt har brutit mot lagar eller förordningar eller myndigheternas med stöd av dem meddelade föreskrifter eller mot fondbörsens regler eller om de för koncessionen stadgade förutsättningarna inte längre finns.

Firma
2 a §

En sammanslutning som har fått rätt att bedriva fondbörsverksamhet är skyldig att i sin firma använda ordet eller sammansättningsleden fondbörs.

Andra sammanslutningar än sådana som har fått tillstånd att bedriva fondbörsverksamhet får inte i sin firma eller annars för att beskriva sin verksamhet använda ordet eller sammansättningsleden fondbörs.

Börslista
2 b §

På en fondbörs skall för noteringen av börsvärdepapper och handeln med dem finnas en börslista. Handeln på börslistan skall ordnas tillförlitligt och opartiskt så, att prisbildningen för börsvärdepappren grundar sig på bindande köp- och säljanbud eller anbudsuppmaningar.

Fondbörsens verksamhet
3 §

En fondbörs får utöver sin fondbörsverksamhet ordna annan offentlig handel samt tillhandahålla clearing-, databehandlings- och hemulsgarantitjänster i samband med omsättningen och förvaringen av värdepapper samt utbildnings- och informationstjänster i samband med utvecklandet av värdepappers- och finansmarknaden. Fondbörsen får dessutom enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/88) bedriva optionsföretagsverksamhet.


Fondbörsens regler
4 §

En fondbörs skall ha regler med föreskrifter som kompletterar denna lag åtminstone om

1) hur och på vilka grunder värdepapper tas upp till handel,

2) hur och när handeln på börslistan skall ske,

3) hur, när och i vilken omfattning investerarna och de i handeln deltagande vänvepappersförmedlarna skall informeras om anbud eller anbudsuppmaningar samt om anvlut,

4) hur och på vilka grunder rättigheter att verka som börsförmedlare eller i någon annan egenskap på fondbörsen samt som börnnäklare beviljas och återkallas, samt

5) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som annars gäller börsbolag, övriga värdepappersemittenter, börsförmedlare, andra som är verksamma på fondbörsen samt börepäklare.

Reglerna skall beakta de särdrag som är förenade med värdepappren och den handel som bedrivs med dem samt de investerare som deltar i handeln. Fondbörsens regler och ändringar i dem fastställs av vederbörande ministerium, som innan det fastställer reglerna skall inhämta finansinspektionens utlåtande.

Avbrytande av fondbörsens verksamhet
5 §

Statsrådet kan förordna att verksamheten vid en fondbörs skall avbrytas för viss tid eller tills vidare, om fondbörsen har handlat i strid med lagar eller förordningar eller myndigheternas med stöd av dem meddelade föreskrifter eller fondbörsens regler, eller om en sådan störning har inträffat i omsättningen av de värdepapper som är föremål för handel på fondbörsen att en fortsatt verksamhet på börsen utgör ett allvarligt hot för investerarna eller verksamheten på värdepappersmarknaden.

Fondbörsens styrelse kan av särskilda skäl avbryta verksamheten på börsen för högst en vecka, om det vore oförenligt med investerarnas fördel att verksamheten fortsätts. Finansinspektionen skall utan dröjsmål underrättas om att verksamheten har avbrutits och om att den återupptas.

Fondbörsens ledning
6 §

Utöver vad som annars stadgas eller föreskrivs om uppgifterna för fondbörsens steselse skall denna


5) övervaka att stadgandena och föreskrifterna om fondbörsens verksamhet, fonftörsens regler och god sed iakttas på fonftörsen,

6) sköta om att de uppgifter blir offentliggjorda som fondbörsen enligt denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser eller fondbörsens regler skall offentliggöra,

7) underrätta finansinspektionen om förfaranden som uppenbart strider mot stadgarfena och föreskrifterna om fondbörsens verksamhet samt

8) underrätta finansinspektionen om sådana beslut som avses i 1-4 punkten.


6 a §

Fondbörsen skall bevilja rättigheter att verka som börsförmedlare eller i någon annan egenskap på en fondbörs, om sökanden uppfyller de krav som lagen och fondbörsens regler ställer och har ett fast affärsställe i Finland.

Fondbörsen får dessutom bevilja en sådan utländsk värdepappersförmedlare börsförmedlarrättigheter, som av en myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har beviljats auktorisation motsvarande i Finland förutsatt verksamhetstillstånd och som inte har något fast affärsställe i Finland. Med statsrådets tillstånd kan också andra utländska värdepappersförmedlare beviljas börsförmedlarrättigheter.

Fondbörsen skall för viss tid eller helt återkalla rättigheter som har beviljats en börsförmedlare, någon annan som är verksam på fondbörsen eller en börsmäklare, om finansinspektionen av vägande skäl så yrkar efter att ha hört fondbörsen. Finansinspektionen skall omedelbart underrätta fondbörsen och vederbörande om sitt yrkande och grunderna för det.

Börsförmedlare, börsmäklare och andra som är verksamma på fondbörsen har rätt att till finansinspektionen hänskjuta ett av fondbörsen enligt 6 § 1 mom. 2-4 punkten fattat beslut varmed en ansökan om auktorisation har avslagits eller auktorisationen återkallats, till finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet.

7 §

En fondbörs skall ha en verkställande direktör. Utöver vad som annars stadgas och bestäms om verkställande direktörens uppgifter skall denne se till att handeln med ett värdepapper avbryts på fondbörsen, när anledning därtill ges av ett förfarande som strider mot stadganden och föreskrifter om fondbörsens verksamhet, fondbörsens regler eller god sed eller av någon annan omständighet som väsentligt påverkar prisbildningen i fråga om värdepapperet.

Värdepappersförmedlarnas oavhängighet
9 §

Värdepappersförmedlare och andra som är verksamma på fondbörsen och hör till samma koncern eller står i ett sådant ekonomiskt beroendeförhållande till varandra att fondbörsverksamhetens tillförlitlighet kan äventyras, får inte på en och samma fondbörs tillhandahålla sinsemellan överensstämmande investeringstjänster som gäller samma värdepapper eller instrument som berättigar till samma värdepapper.

Upptagande av värdepapper på börslistan
10 §

En fondbörs får på ansökan av emittenten ta upp sådana fritt överlåtbara finländska eller utländska värdepapper på börslistan, vilka sannolikt i tillräcklig utsträckning är föremål för efterfrågan och utbud och vilkas prisbildning således kan uppskattas vara tillförlitlig.


Annan offentlig handel med värdepapper
12 §

Till annan offentlig handel utanför fondbörsen får, med undantag för börsvärdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten, upptas finländska eller utländska värdepapper om dessa sannolikt utanför fondbörsens börslista i tillräcklig utsträckning är föremål för efterfrågan och utbud, om prisbildningen således kan uppskattas vara tillförlitlig och om den som har emitterat värdepappret inte skriftligen har meddelat att han motsätter sig att handel inleds med värdepappret.

Om en värdepappersemittent inte har givit sitt samtycke till ett beslut om att uppta ett värdepapper till annan offentlig handel, skall emittenten underrättas om beslutet 30 dagar innan handeln inleds. Om det har beslutats att ett börsvärdepapper skall upptas till annan offentlig handel, skall också fondbörsen på motsvarande sätt underrättas om beslutet 30 dagar innan handeln inleds.

Finansinspektionen och värdepappersemittenten samt i fråga om börsvärdepapper även fondbörsen skall utan dröjsmål underrättas om att det ordnas annan offentlig handel med ett värdepapper, i samband med att handeln inleds, avbryts eller upphör.

Finansinspektionen kan bestämma att annan offentlig handel skall avbrytas, om de av vederbörande ministerium fastställda regler som avses i 13 § inte har iakttagits eller om en fortsatt verksamhet kan utgöra ett allvarligt hot för investerarna eller finansmarknadens funktion. Finansinspektionen kan också förbjuda inledande av handel om inte vederbörande ministerium enligt 13 § har fastställt regler för den.

Finansinspektionen kan på begäran av emittenten bestämma att handeln med marknadsvärdepapper skall avslutas om dessa har tagits upp till offentlig handel utan emittentens samtycke eller utan att emittenten har erbjudit allmänheten de ifrågavarande värdepappren eller värdepapper av samma slag. Finansinspektionen skall be den som ordnar offentlig handel om ett yttrande. Finansinspektionen kan avslå emittentens begäran om den som ordnar annan offentlig handel visar att värdepappren i övrigt uppfyller de krav som ställs i 1 mom.

12 a §

Rättigheter att verka som värdepappersförmedlare vid annan offentlig handel skall beviljas sökande som uppfyller de krav som lagen och de i 13 eller 14 § nämnda reglerna ställer och som har ett fast affärsställe i Finland.

Vid annan offentlig handel får som part godkännas en utländsk värdepappersförmedlare som av en myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har beviljats auktorisation motsvarande i Finland förutsatt verksamhetstillstånd och som inte har något fast affärsställe i Finland. Med statsrådets tillstånd kan också andra utländska värdepappersförmedlare godkännas som parter vid annan offentlig handel.

Finansinspektionen kan för att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden eller av något annat särskilt vägande skäl återkalla en värdepappersförmedlares eller mäklares rättigheter att delta i annan offentlig handel med värdepapper. Den som ordnar annan offentlig handel och den som beslutet gäller skall omedelbart underrättas om beslutet och grunderna för det.

En värdepappersförmedlare och en mäklare kan i annat fall än det som avses i 3 mom. till finansinspektionen hänskjuta ett beslut varigenom en ansökan om rätt att delta i offentlig handel med värdepapper har avslagits eller varigenom sådan rätt så som avses i 13 § 1 mom. har återkallats, inom 30 dagar från beslutet.

Vad 9 § stadgar om värdepappersförmedlares oavhängighet på fondbörsen, skall på motsvarande sätt tillämpas vid annan offentlig handel.

Regler för annan offentlig handel
13 §

På ansökan fastställer vederbörande ministerium regler för annan offentlig värdepastershandel, med föreskrifter som komplettstar denna lag åtminstone om

1) hur och på vilka grunder värdepapper tas upp till handel,

2) hur och när handeln skall ske,

3) hur, när och i vilken omfattning investerarna och de i handeln deltagande vänvepappersförmedlarna skall informeras om anbud eller anbudsuppmaningar samt om anvlut,

4) hur och på vilka grunder rättigheter att verka som värdepappersförmedlare och mäklare beviljas och återkallas, samt

5) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som annars gäller värdepappersemittenter, värdepappersförmedlare och mäklare, samt

6) vem eller vilka som svarar för att handeln ordnas.

Utöver vad 1 mom. stadgar kan i reglerna utan hinder av 1 kap. 1 och 2 §§ föreskrivas också om förfarandet vid handel med andra än sådana standardiserade derivatinstrument som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer. I reglerna kan föreskrivas att på ett kreditinstituts avslut eller andra transaktioner med värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten och som kreditinstitutet har emitterat i samband med sin sedvanliga medelsanskaffning, inte skall tillämpas 5 kap. 1 §.

Vederbörande ministerium kan fastställa regler som avses i 1 mom. endast om handeln är tillförlitligt och opartiskt ordnad och reglerad, om de regler som skall iakttas vid handeln erbjuder investerarna tillräckligt skydd och om ett tillräckligt stort antal värdepappersförmedlare deltar i handeln. Rätt att ansöka om fastställelse av reglerna har fondbörsen, en sammanslutning av värdepappersförmedlare och enskilda värdepappersförmedlare. Reglerna skall beakta de särdrag som är förenade med värdepapperen och den handel som bedrivs med dem samt de investerare som deltar i handeln. Innan vederbörande ministerium fastställer reglerna skall det inhämta finansinspektionens och Finlands Banks utlåtande.

Vederbörande ministerium kan på framställning av finansinspektionen, i syfte att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden eller av något annat särskilt vägande skäl kräva ändring eller komplettering av föreskrifterna i de regler som det har fastställt.

Vederbörande ministerium kan återkalla sin fastställelse av regler som avses i 1 mom. om det vid offentlig handel med värdepapper har skett väsentlig överträdelse av lagar, förordningar eller myndigheternas med stöd av dem meddelade föreskrifter eller reglerna för offentlig handel eller om de för fastställelse av reglerna stadgade förutsättningarna inte längre finns.

14 §

Statsrådet fastställer på framställning av Finlands Banks direktion regler för de förfaranden som utanför fondbörsen skall iakttas mellan värdepappersförmedlare och andra yrkesmässiga investerare vid annan offentlig handel med värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten, om handeln är tillförlitligt och opartiskt ordnad och reglerad. Finlands Bank kan göra framställningen, om det behövs för skötseln av bankens uppgifter. Finlands Banks framställningar skall antingen godkännas utan ändringar eller förkastas. I reglerna skall beaktas de särdrag som är förenade med värdepappren och handeln med dem, de investerare som deltar i handeln samt i tillämpliga delar 13 § 1 och 2 mom.

Utan hinder av 1 mom. kan Finlands Bank meddela de villkor på vilka den bedriver handel med värdepapper för att sköta sina penningpolitiska uppgifter.

På annan offentlig handel för vilken regler har fastställts enligt 1 mom. skall, med undantag för 12 § 4 mom. och 12 a § 3 mom., tillämpas 12 och 12 a §§.

På handel som Finlands Bank bedriver med värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten skall inte tillämpas 2 kap. 7 § 3 mom., 5 kap. 1 § och 9 kap. 2 §. Detsamma gäller sådan handel med värdepapper som nämns i 1 mom., för vilken reglerna föreskriver att allmänheten inte har rätt att direkt eller indirekt delta i handeln.

15 §

Statsrådet skall enligt rådets direktiv om investeringstjänster inom värdepappersområdet (93/22/EEG) upprätta en förteckning över den offentliga värdepappershandel för vilken regler har fastställts enligt denna lag. Statsrådet skall översända förteckningen tillsammans med reglerna för dessa reglerade marknaders verksamhet till övriga medlemsstater och till kommissionen för kännedom, förutsatt att statsrådet i ansökan om fastställelse av reglerna har ombetts avge en sådan rapport och förutsatt att det i samband med fastställelsen av reglerna har kunnat konstateras att reglerna uppfyller rapporteringskraven. På samma sätt skall ändringar i förteckningen eller reglerna rapporteras.

Statsrådet skall innan det avger den rapport som nämns i 1 mom. inhämta ett utlppande av Finlands Bank, om statsrådet enligt 14 § har fastställt regler för offentlig handel med värdepapper. Om Finlands Banks utlppande är negativt skall någon rapport inte avges.

Återkallas fastställelsen av regler som fastställts enligt 14 § skall 2 mom. tillämpas.

Marknadsföring av offentlig handel
16 §

Offentlig handel med värdepapper får inte marknadsföras genom lämnande av osanna eller vilseledande uppgifter eller genom förfaranden som strider mot god sed eller annars är otillbörliga.

Ett enligt 1 kap. 3 § yrkesmässigt ordnat handelsförfarande för förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av värdepapper får marknadsföras till allmänheten endast om regler för förfarandet har fastställts enligt denna lag.

4 kap.

Värdepappershandel och värdepappersförmedling

Värdepappersförmedlarnas verksamhet
3 §

Det förbud som 1 mom. stadgar gäller inte värdepappersförmedlare som i form av investeringstjänster enligt lagen om värdepappersföretag bedriver marknadsgarantrörelse och värdepappersförmedlarrörelse med sådana i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten angivna värdepapper som de har emitterat.

5 §

Om en värdepappersförmedlare, ett företag som hör till samma koncern som denne, en av denne ägarkontrollerad sammanslutning eller stiftelse eller dessas pensionsstiftelse eller pensionskassa är motpart i ett köp med värdepappersförmedlarens kund som har givit ett förmedlingsuppdrag, skall värdepappersförmedlaren omedelbart efter avslutet skriftligen underrätta sin kund om detta om inte kunden före avslutet har givit sitt samtycke.

6 §

Förmedlingsuppdrag som gäller börsvärdepapper och marknadsvärdepapper och som en värdepappersförmedlare har mottagit av en finländsk eller i Finland etablerad kund, skall förmedlaren utföra med värdepapper som är noterade på fondbörsens börslista eller vid annan offentlig handel, om inte annat har avtalats med kunden eller kundens fördel av särskilt skäl kräver något annat.

Värdepappersförmedlaren får inte i annat fall än det som 5 § 2 mom. stadgar ge en annan värdepappersförmedlare uppdrag som gäller handel för hans egen räkning med börsvärdepapper eller marknadsvärdepapper vid den fondbörs eller vid sådan annan offentlig handel, där han själv har rätt att tillhandahålla investeringstjänster som gäller samma värdepapper.

Rapporter om värdepappersaffärer
7 §

En värdepappersförmedlare skall rapportera alla köp och andra affärer som han har gjort med börs- och marknadsvärdepapper, om han i Finland tillhandahåller investeringstjänster för dessa värdepapper. Dessutom skall en värdepappersförmedlare som har ett fast affärsställe i Finland avge motsvarande rapporter om värdepapper vilka i någon stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för handel motsvarande offentlig handel och för vilka värdepappersförmedlaren har rätt att tillhandahålla investeringstjänster i den staten.

Värdepappersförmedlaren skall avge rapport enligt 1 mom. så som finansinspektionen bestämmer antingen till vederbörande fondbörs, någon annan som ordnar offentlig handel, av särskilda skäl någon annan sammanslutning som står under finansinspektionens tillsyn och av denna har godkänts för ändamålet, till finansinspektionen eller till Finlands Bank. Om uppgifterna fås direkt ur handelssystemet behöver någon rapport inte ges.

Värdepappersförmedlaren skall rapportera sådana köp och andra affärer som avses i 1 mom. ofördröjligen, dock senast följande vardag. Av rapporten skall framgå vilket slag av värdepapper det är fråga om och vilket antal, avslutstidpunkten, köpesumman samt den värdepappersförmedlare som har avgett rapporten.

Värdepappersförmedlaren skall avge en sådan rapport som avses i 1 mom. oberoende av om han har gjort köpet eller någon annan affär på börslistan, vid annan offentlig handel eller i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vid handel motsvarande offentlig handel eller utanför sådana handelsformer.

En rapport om köp och andra affärer med värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten får avges som en sammanställning av de uppgifter som avses i 3 mom. och den får offentliggöras så som finansinspektionen bestämmer.

Finansinspektionen kan medge undantag från den rapporteringsskyldighet som avses i denna paragraf, om ett värdepapper är föremål för handel motsvarande offentlig handel i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om en vederbörlig rapport om köpen och de övriga affärerna har avgivits i den andra staten.

8 §

En värdepappersförmedlare skall i den omfattning som finansinspektionen bestämmer rapportera eller specificera sådana köp och andra affärer beträffande i 7 § angivna värdepapper vilka gäller aktier eller enligt lagen om aktiebolag till sådana berättigande värdepapper och i vilka den ena parten är en värdepappersförmedlare som handlar för sin egen räkning eller ett företag som hör till samma koncern som värdepappersförmedlaren eller en sammanslutning som är ägarkontrollerad av denne, eller dessas pensionsstiftelse eller pensionskassa. Dessutom skall värdepappersförmedlaren i den omfattning som finansinspektionen bestämmer rapportera eller specificera avtal som har ingåtts för värdepappersförmedlarens egen räkning eller för ett sådant företags eller en sådan sammanslutnings, pensionsstiftelses eller pensionskassas räkning som avses ovan, ifall avtalsvillkoren begränsar avyttring av värdepapper som avses i 7 § eller utövande av rösträtt som baserar sig på dem.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om rapporteringsförfarandet och -tidpunkterna samt om vilka myndigheter rapporterna skall riktas till.

Om värdepapper som avses i 1 mom. har anslutits till värdeandelssystemet, kan värdepappersförmedlaren på de villkor som finansinspektionen bestämmer ordna med ett sådant förfarande att uppgifterna fås direkt ur värdeandelssystemet.

Fondbörsen eller någon annan arrangör av offentlig handel skall så som finansinspektionen bestämmer offentliggöra de uppgifter som har rapporterats med stöd av denna paragraf.

Mäklarnas verksamhet
9 §

Vad detta kapitels 1-6 §§ stadgar om värdepappersförmedlare gäller i tillämpliga delar också mäklare och sådana personer i en värdepappersförmedlares anställning som har till uppgift att handlägga uppdrag beträffande värdepapper som är föremål för offentlig handel eller att göra investeringsanalyser beträffande sådana värdepapper.

5 kap.

Stadganden om insynsställning

2 §
Anmälningsskyldighet

Innehav av aktier som är föremål för offentlig handel och av värdepapper som effigt lagen om aktiebolag berättigar till aktier samt av andra aktier i ett bolag som emittffat värdepappren och av andra värdepapper som enligt lagen om aktiebolag berättigar till aktier är offentligt, om värdepapprets ägare är

1) medlem eller suppleant i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, revisor eller revisorssuppleant för det bolag, den fondbörs, den värdepappersförmedlare eller någon annan sammanslutning som ordnar offentlig handel med sådana värdepapper eller anställd hos den revisionssammanslutning som har hssudansvaret för bolagets revision,

2) mäklare och anställd hos en värdepappersförmedlare, med uppgift att handlägga uppdrag som gäller sådana värdepapper eller göra investeringsanalyser som gäller dem,

3) någon annan anställd hos en fondbörs, en värdepappersförmedlare eller hos någon annan sammanslutning som ordnar offentlig handel med detta slags värdepapper än en sådan som avses i 1 och 2 punkten, eller

4) en sammanslutning eller stiftelse som är ägarkontrollerad av en i denna paragraf nämnd person, ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar eller tillsammans med någon annan person som avses i denna paragraf eller dennes familjemedlemmar.

Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja avvikelse från innehavets offentlighet enligt 1 mom.

I lagen om finansinspektionen (503/93) finns offentlighetsstadganden som gäller de vid finansinspektionen anställdas aktieinnehav. Särskilda offentlighetsstadganden gäller de vid Finlands bank anställdas aktieinnehav.

Uppgifter som skall lämnas
3 §

Den som står i ett sådant förhållande som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten till ett bolag som har emitterat aktier och värdepapper som enligt lagen om aktiebolag berättigar till aktier som är föremål för offentlig handel skall, när han tillträder uppdraget, underrätta bolaget om

1) vem han är förmyndare för,

2) sammanslutningar eller stiftelser som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten,

3) sammanslutningar eller stiftelser där han har ett sådant betydande inflytande som avses i 2 mom.,

4) sådana aktier och enligt lagen om aktiebolag till aktier berättigande värdepapper som han, en i 1 punkten nämnd myndling, samt en sammanslutning eller stiftelse som avses i 2 och 3 punkten äger i bolaget och i bolag som hör till samma koncern som deeba,

5) sådana köp och andra affärer som, medan han innehaft uppdraget, har gjorts med värdepapper som avses i 4 punkten, samt om

6) andra förändringar som skett i de uppgifter som avses i denna paragraf.

En person har ett betydande inflytande i en sammanslutning eller stiftelse, om han där intar en sådan ställning som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten eller en därmed jämförbar ställning eller om han är bolagsman i ett öppet bolag eller ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.

4 §

Den som till en fondbörs och en värdepappersförmedlare som ordnar annan offentlig handel eller till en sammanslutning av värdepappersförmedlare står i ett sådant förhållande som avses i 2 § 1 mom. 1 eller 3 punkten skall när han tillträder uppdraget underrätta fondbörsen, värdepappersförmedlaren eller sammanslutningen om vem han är förmyndare för, om sådana sammanslutningar eller stiftelser som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten samt om förändringar i dessa uppgifter. Till sin anmälan skall han foga de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. 4-6 punkten.

Den som till en värdepappersförmedlare står i ett sådant förhållande som avses i 2 § 1 mom. 1 eller 2 punkten skall när han tillträder uppdraget underrätta förmedlaren om vem han är förmyndare för, om sådana sammanslutningar och stiftelser som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten samt om förändringar i dessa uppgifter. Till anmälan skall fogas de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. 4-6 punkten.

Värdepapper som anslutits till värdeandelssystemet
4 a §

Om värdepapper som avses i 3 eller 4 § har anslutits till värdeandelssystemet kan mottagaren av anmälningarna ordna med ett sådant förfarande att uppgifterna fås ur värdeandelssystemet. I så fall behövs inga särskilda anmälningar.

Register över ägande med insynsställning
5 §

Den som tar emot sådana anmälningar som avses i 3 och 4 §§ skall föra ett register varav för varje anmälningsskyldig framgår hans eget, hans myndlings och i 2 § 1 mom. 4 punkten angivna sammanslutningars och stiftelsers innehav av aktier, värdepapper som enligt lagen om aktiebolag berättigar till aktier samt specificerade köp och andra affä- rer. På motsvarande sätt skall i registret för varje anmälningsskyldig tas in uppgifter om de personer, sammanslutningar och stiftelser som avses i 3 och 4 §§.

Om anmälningar görs enligt 4 a §, kan registret till denna del sammanställas av uppgifter som fås ur värdeandelssystemet.

Var och en har rätt att obehindrat ta del av de register som avses i denna paragraf och mot kostnadsersättning få registerutdrag och kopior.

Närmare föreskrifter
6 §

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om sådana anmälningar som avses i detta kapitel, om registerföringen och registrets offentlighet samt om det förfarande som avses i 4 a § och 5 § 2 mom. Finansinspektionen kan föreskriva att den anmälningsskyldighet som avses i 2, 3 och 4 §§ inte skall tillämpas på vissa sammanslutningar och förtroendeuppdrag.

7 kap.

Tillsyn över värdepappersmarknaden

1 §
Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen utövar tillsyn över iakttagandet av denna lag, med stöd av den utfärdade stadganden och myndigheternas med stöd av dessa meddelade föreskrifter samt de regler, anvisningar och avtalsvillkor som gäller offentlig handel med värdepapper.

Finansinspektionen har rätt att av den som emitterat värdepapper som är föremål för offentlig handel, den som är skyldig att offentliggöra prospekt som avses i 2 kap. 3 §, den som är informationsskyldig enligt 2 kap. 9 och 10 §§, av sådana anmälningsskyldiga, sammanslutningar och stiftelser som avses i 5 kap. 2, 3 och 4 §§ samt av sådana anbudsgivare som avses i 6 kap. 1 § och aktieägare och av andra inlösningsskyldiga som avses i 6 kap. 6 § få de upplysningar som tillsynen förutsätter och kopior av handlingar som finansinspektionen anser vara nödvändiga för tillsynen. Finansinspektionen har även rätt att förrätta för tillsynen nödvändiga inspektioner hos de i lagrummen angivna sammanslutningarna och stiftelserna.

För den anmälningsskyldighet som 5 kap. 2, 3 och 4 §§ stadgar samt den informationsskyldighet och skyldighet att uppvisa handlingar som avses i denna paragrafs 2 och 4 mom. kan finansinspektionen förelägga och döma ut vite.

Emittentens revisor skall om revisionen lämna uppgifter som kompletterar 2 kap. 6 och 6 a §§, ifall finansinspektionen i samband med förhandsgranskningen av prospektet av grundad anledning kräver detta av emittenten. Revisorn kan ge ett yttrande om det svar som emittentens styrelse givit finansinspektionen.


Finansinspektionen utövar inte tillsyn över den värdepappershandel som Finlands Bank bedriver för att sköta sina penningpolitiska uppgifter.

Reglering av marknadsföring och avtalsvillkor
2 §

Vad som stadgas ovan i denna paragraf gäller också den som i strid med 3 kap. 2 a § använder en registrerad firma på ett sätt som är ägnat att vilseleda allmänheten.

3 §
Tystnadsplikt

Om finansinspektionens rätt att lämna uppgifter till utländska myndigheter som utövar tillsyn över värdepappersmarknaden stadgas i lagen om finansinspektionen (503/93).

8 kap.

Straffstadganden

2 §
Värdepappersmarknadsbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet


2) tar in osanna eller vilseledande uppgifter i ett sådant emissions- eller börsprospekt som avses i 2 kap., i en delårs- eller årsraftort eller i ett bokslut eller i en sådan aftudshandling som avses i 6 kap. eller som offentliggör emissions- eller börsprospekt eller anbudshandlingar innan bankinspektiften har godkänt dessa,


4) bedriver värdepappersförmedling i strid med 4 kap. 3 § eller 6 § 2 mom.

skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff stadgas i någon annan lag, för värdepappersmarknadsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

3 §
Värdepappersmarknadsförseelse

Den som


3) försummar den anmälningsskyldighet som stadgas i 4 kap. 7 eller 8 § eller i 5 kap. 2, 3 eller 4 § eller skyldigheten att föra register enligt 5 kap. 5 §, eller som


skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff stadgas i någon annan lag, för värdepappersmarknadsförseelse dömas till böter.

10 kap.

Särskilda stadganden

1 §
Standardiserade optioner och terminer

Denna lags 4 kap. 7 §, 5 kap. 3, 4 och 4 a §§ samt 5 kap. 5 § 1 mom. skall tillämpas också på sådana standardiserade optioner och terminer som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och vars underliggande tillgångar är aktier som är föremål för offentlig handel eller värdepapper som enligt lagen om aktiebolag berättigar till sådana aktier.

Vad denna lag stadgar om standardiserade optioner och terminer gäller också övriga derivatinstrument som avses i 3 kap. 13 § 2 mom.

3 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som statsrådet eller vederbörande ministerium har meddelat med stöd av 3 kap. 2 § 1 mom., 4 § 2 mom. och 13 § 3 mom. samt i beslut som de har meddelat med stöd av 14 § 1 mom. får inte sökas genom besvär.

Emittenten och fondbörsen kan söka ändring i finansinspektionens beslut i sådana ärenden som har hänskjutits till denna enligt 3 kap. 11 § 4 mom. En registrerad förening som bevakar investerarnas intressen samt investerare som äger värdepapper vilka beslutats bli avförda från börslistan eller värdepapper som berättigar till sådana, kan söka ändring i finansinspektionens beslut i ärenden som avses i 3 kap. 11 § 3 mom.


Värdepappersemittenter, arrangörer av annan offentlig handel, registrerade föreningar som bevakar investerarnas intressen samt investerare som äger värdepapper med vilka handeln har bestämts bli avslutad eller värdepapper som berättigar till sådana värdepapper kan söka ändring i finansinspektionens beslut som avses i 3 kap. 12 § 5 mom.

Vad 24 § 2 mom. lagen om finansinspektionen stadgar skall inte tillämpas när ändring söks i beslut som avses i 3 kap. 11 § 1 och 2 mom., 12 § 5 mom. samt 6 kap. 6 § 3 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Den som när denna lag träder i kraft ordnar annan offentlig handel, för vilken fdnansinspektionen har fastställt regler före denna lags ikraftträdande, skall inom tre mdnader efter denna lags ikraftträdande sända reglerna till vederbörande ministerium för fastställelse eller sluta ordna annan offentlig handel.

En ansökan om fastställelse av regler för fondbörsen och regler för annan offentlig handel kan behandlas innan lagen träder i kraft och reglerna fastställas samt andra åtgärder som verkställigheten av lagen kräver vidtas innan den träder i kraft.

Förpliktelserna i 4 kap. 7 § samt 5 kap. 3 och 4 §§ skall uppfyllas inom två månader från det lagen träder i kraft.

Rådets direktiv 93/6/EEG; EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 1, 93/22/EEG; EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 27 RP
7/96
EkUB 10/96
RSv 96/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.