580/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller utländska värdepappersföretags rätt att yrkesmässigt tillhandahålla investeringstjänster i Finland.

Angående utländska värdepappersföretag gäller dessutom vad som i lag stadgas om yrkesmässigt tillhandahållande av investeringstjänster och om sådana värdepappersförmedlares skyldigheter som avses i värdepappersmarknadslagen (495/89).

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) utländska värdepappersföretag fysiska eller juridiska personer som yrkesmässigt tillhandahåller i rådets direktiv om investeringstjänster inom värdepappersområdet (93/22/EEG) angivna tjänster och som i neron annan stat än Finland har erhållit aukterisation motsvarande sådant verksamhetstilertånd som avses i 9 och 16 §§ lagen om värdepappersföretag,

2) investeringstjänster sådana tjänster som avses i 3 och 16 §§ lagen om värdepappersföretag,

3) etableringsrätt ett utländskt värdepappersföretags rätt att i Finland inrätta ett fast affärsställe (filial) där det kan tillhandahålla investeringstjänster enligt sitt verksappetstillstånd samt med

4) representation ett i någon stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet auktoriserat utländskt värdepappersföretags i Finland etablerade fasta affärsställe som inte har rätt att tillhandahålla investeringstjänster.

3 §
Tillsyn

Tillsynen över utländska värdepappersföretags verksamhet i Finland samt finansinspektionens rätt att lämna uppgifter till utländska tillsynsmyndigheter som motsvarar finansinspektionen regleras i lagen om finansinspektionen (503/93).

2 kap.

Rätten till etablering och friheten att tillhandahålla investeringstjänster från stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

4 §
Förutsättningarna för etablering av en filial

Innan ett utländskt värdepappersföretag kan etablera en filial i Finland skall den mot finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat som har beviljat värdepappersföretaget auktorisation tillställa finansinspektionen tillräcklig information om den tilltänkta filialens affärsverksamhet, förvaltning, ansvariga personer och affärsställe samt om övriga relevanta omständigheter.

En filial kan etableras och den får inleda sin verksamhet senast två månader efter att finansinspektionen har mottagit den information som avses i 1 mom. Finansinspektionen skall inom två månader efter att ha mottagit upplysningarna meddela de föreskrifter som den anser behövliga om rapporteringsskyldigheten i samband med tillsynen över filialen samt uppställa sådana villkor för filialens verksamhet som är motiverade av hänsyn till det allmännas bästa.

Ett utländskt värdepappersföretag skall skriftligen underrätta finansinspektionen om förändringar i den information som avses i 1 mom. minst en månad innan det är meningen att genomföra dem. Finansinspektionen kan på grund av planerade förändringar meddela sådana föreskrifter och villkor som avses i 1 mom.

5 §
Friheten att tillhandahålla investeringstjänster

Ett utländskt värdepappersföretag som har erhållit i 2 § 1 punkten angiven auktorisation i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland också utan att etablera dotterbolag eller filial.

Innan ett utländskt värdepappersföretag fritt kan tillhandahålla investeringstjänster i Finland, skall den mot finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat som beviljat värdepappersföretaget auktorisation tillställa finansinspektionen information om de investeringstjänster som det utländska värdepappersföretaget ämnar tillhandahålla i Finland samt uppställa sådana villkor för investeringstjänsterna som den anser vara motiverade med hänsyn till det allmännas bästa.

Ett utländskt värdepappersföretag skall skriftligen underrätta finansinspektionen om planerade förändringar i den information som avses i 2 mom. Finansinspektionen kan på grund av planerade förändringar ändra sådana villkor som avses i 2 mom.

6 §
Återkallande av auktorisation och begränsning av verksamheten

Om ett utländskt värdepappersföretag bryter mot denna lag eller åsidosätter andra för värdepappersförmedlare lagstadgade skyldigheter, skall finansinspektionen uppmana företaget att upphöra med den lagstridiga verksamheten.

Om ett utländskt värdepappersföretag inte iakttar en uppmaning som avses i 1 mom., skall finansinspektionen underrätta den mot finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat som har beviljat värdepappersföretaget auktorisation om saken, för att tillsynsmyndigheten omedelbart skall kunna hindra att den lagstridiga verksamheten fortsätter.

Om ett utländskt värdepappersföretag trots sådana åtgärder som avses i 1 och 2 mom. fortsätter sin lagstridiga verksamhet, kan statsrådet på framställning av finansinspektionen helt eller delvis förbjuda det utländska värdepappersföretaget att tillhandahålla investeringstjänster i Finland. Den mot finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat som beviljat värdepappersföretaget auktorisation skall underrättas om beslutet.

Statsrådet kan på finansinspektionens framställning omedelbart förbjuda verksamhet som strider mot denna lag, om det på grund av ärendets brådskande natur är nödvändigt för att skydda investerares eller andra sådana personers intressen för vilka investeringstjänster utförs. Den mot finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat som beviljat värdepappersföretaget auktorisation och Europeiska kommissionen skall omedelbart informeras om beslutet.

Statsrådet kan på framställning av finansinspektionen helt eller delvis förbjuda ett utländskt värdepappersföretag att tillhandahålla investeringstjänster i Finland, om det utländska värdepappersföretaget väsentligen har brutit mot denna lag, värdepappersmarknadslagen, lagen om värdepappersföretag eller mot annan lagstiftning om finansmarknaden eller mot stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd därav, på ett sätt som kan skada investerarskyddet eller överhuvudtaget strider mot det allmännas bästa.

3 kap.

Etableringsrätt, representation och friheten att tillhandahålla investeringstjänster från en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

7 §
Verksamhetstillstånd för filial

Ett utländskt värdepappersföretag som har erhållit auktorisation i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall hos statsrådet ansöka om verksamhetstillstånd för etablering av en filial i Finland. Finansinspektionens utlåtande skall inhämtas om ansökan. Vid ansökan om verksamhetstillstånd skall i tillämpliga delar iakttas 9 § lagen om värdepappersföretag.

8 §
Beviljande av verksamhetstillstånd

Ett utländskt värdepappersföretag som har erhållit auktorisation i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och vars finansiella verksamhetsbetingelser och administration uppfyller de krav som ställs på tillförlitliga investeringstjänster, kan beviljas verksamhetstillstånd för en filial i Finland.

Statsrådet kan i verksamhetstillståndet uppställa villkor för etableringen av filialen samt för dess verksamhet och tillsynen över den.

Verksamhetstillståndet ger rätt att bedriva verksamhet vid ett eller flera affärsställen.

9 §
Återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten

Statsrådet kan helt eller delvis återkalla en filials verksamhetstillstånd om

1) det i filialens verksamhet i väsentlig mån har skett överträdelser av lag, förordningar eller av föreskrifter som en myndidnet har utfärdat med stöd av dem, eller övednrädelser av tillståndsvillkor,

2) filialen inte har haft verksamhet på sex månader,

3) de villkor som ställts för auktorisationen inte längre uppfylls,

4) verksamheten eller en del av den inte har inletts inom 12 månader från det verksamhetstillståndet beviljades, eller om

5) vilseledande uppgifter har lämnats när verksamhetstillståndet söktes.

Statsrådet kan för viss tid eller tills vidare begränsa verksamhet enligt de för filialen gällande tillståndsvillkoren, om det har konstaterats förekomma oskicklighet eller oförsiktighet i verksamheten och om det är uppenbart att verksamheten är ägnad att allvarligt skada stabiliteten på värdepappersmarknaden eller investerarnas ställning.

Statsrådet skall innan det fattar beslut enligt 1 och 2 mom. höra värdepappersföretaget och inhämta finansinspektionens utlåtande, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

10 §
Öppnande av representation samt dennas verksamhet

Innan ett utländskt värdepappersföretag öppnar en representation i Finland skall den underrätta finansinspektionen om saken. Finansinspektionen skall inom två månader från mottagandet av underrättelsen meddela föreskrifter om öppnandet av representationen samt om dess verksamhet och tillsynen över den.

Representationen får öppnas då det utländska värdepappersföretaget har lagt fram utredning om att det har följt de föreskrifter som finansinspektionen meddelat enligt 1 mom.

11 §
Förbjudande av en representations verksamhet

Finansinspektionen kan förbjuda en representation att fortsätta sin verksamhet i Finland, om det i representationens verksamhet har skett väsentliga överträdelser av lag, förordningar eller av föreskrifter som en myndighet har meddelat med stöd av dem, eller om det utländska värdepappersföretagets auktorisation har återkallats.

12 §
Friheten att tillhandahålla investeringstjänster

Ett utländskt värdepappersföretag som har erhållit auktorisation i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har rätt att med finansministeriets tillstånd erbjuda investeringstjänster i Finland utan att etablera dotterbolag eller filial.

4 kap.

Övriga stadganden

13 §
En filials ledning

En filial skall ha en för verksamheten ansvarig chef som också företräder det utländska värdepappersföretaget i rättsförhållanden som gäller filialens verksamhet.

Den som är omyndig, försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara chef för en filial.

Filialens chef är skyldig att ersätta skada som han i sin verksamhet uppsåtligen eller av vårdslöshet har vållat filialens kunder eller andra genom att bryta mot denna lag eller mot något annat stadgande om filialens verksamhet.

14 §
Firma

Filialens firma tecknas av dess chef eller, med stöd av det utländska värdepappersföretagets fullmakt, av en eller flera andra personer tillsammans.

15 §
Likviditet

En filials likviditet skall tryggas på ett med hänsyn till dess verksamhet tillräckligt sätt. Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om tryggande av filialers likviditet.

En filial får inte i sin verksamhet ta så stora risker att dess verksamhet utsätts för väsentlig fara. Filialen skall ha med hänsyn till sin verksamhet tillräckliga riskkontrollsystem.

16 §
Tystnadsplikt

I fråga om tystnadsplikt för dem som är anställda vid en filial eller en representation och deras rätt att lämna upplysningar samt i fråga om brott mot tystnadsplikten, identifiering av kunder, omsorgsplikt och tvivelaktiga affärstransaktioner gäller 48-50 §§ lagen om värdepappersföretag.

Utan hinder av 1 mom. får en filial och en representation till den mot finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat som har auktoriserat det representerade utländska värdepappersföretaget samt till revisorerna för det representerade värdepappersföretaget ge den information som dessa har rätt till enligt vad som stadgats eller i vederbörlig ordning föreskrivits.

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Rådets direktiv 93/6/EEG; EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 1, 93/22/EEG; EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 27
RP 7/96
EkUB 10/96
RSv 96/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.