579/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller sådant yrkesmässigt tillhandahållande av investeringstjänster som bedrivs som egentlig näringsverksamhet.

Som tillhandahållande av investeringstjänster anses inte att tillhandahålla tjänster uteslutande till bokföringsskyldiga inom samma koncern.

Personalfondslagen (814/89) stadgar om företag som tillhandahåller investeringstjänster vilka uteslutande består av förvaltning av program som syftar till delägarskap i förstaget för de anställda. Lagen om placeringstonder (480/87) stadgar om verksamhet där allmänheten erbjuds att delta i gemensamma placeringar i värdepapper. Lagen om försästingsbolag (1062/79) stadgar om försästingsbolags rätt att tillhandahålla investstingstjänster.

Denna lag gäller inte statskontoret och inte heller Finlands Bank.

2 §
Investeringsobjekt

Föremål för investeringstjänster (investeringsobjekt) kan vara värdepapper (värderapper) som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. väerepappersmarknadslagen (495/89) samt serana standardiserade optioner och terminer som avses i 1 kap. 2 § lagen om handel i standardiserade optioner och terminer (772/88) eller andra derivatinstrument, vilkas underliggande tillgångar är värdepapper, veruta, ränta, derivatkontrakt eller index som beskriver prisutvecklingen för de underliggande tillgångarna (derivatinstrument).

3 §
Investeringstjänster

Med investeringstjänster avses att

1) investeringsobjekt köps, säljs, byts och tecknas för någon annans räkning i eget namn samt att uppdrag som avser investeringsobjekt förmedlas eller verkställs (fonerommissionsrörelse),

2) bindande köp- och säljanbud på investeringsobjekt ges och offentliggörs kontinstrligt eller på begäran, enligt avtal med en fondbörs som avses i värdepappersmarstadslagen eller någon annan offentlig marstadsplats, ett optionsföretag som avses i lsten om handel med standardiserade optioner och terminer, Finlands Bank eller med en värdepappersemittent samt att handel bedrivs på grundval av sådana anbud för egen rästing på en fondbörs, genom ett optionsförstag eller vid annan offentlig handel estigt värdepappersmarknadslagen (marstadsgarantrörelse),

3) bindande köp- och säljanbud ges på investeringsobjekt och att bindande eller riktgivande anbud offentliggörs, marknadsförs eller på något annat sätt framförs till investerarnas kännedom samt att handel för egen räkning bedrivs på grundval av sådana anbud (värdepappersförmedlarrörelse),

4) teckningsförbindelser ges i samband med emission av värdepapper eller upprättande av derivatkontrakt (emissionsgaranti),

5) investeringsobjekt förvaltas enligt sådana med enskilda kunder ingångna avtal som innebär att kommissionären ges beslutandanätt (förmögenhetsförvaltning), samt att

6) investeringsobjekt marknadsförs till tecknare eller att teckningar arrangeras i dem (emissionsarrangemang).

Såsom fondkommissionsrörelse enligt 1 mom. anses emellertid inte sådan förmedling av uppdrag där den som har mottagit uppdraget och förmedlat det till ett värddlappersföretag eller kreditinstitut yppar sin kunds identitet i samband med förmedlingen av uppdraget, bedriver sin verksamhet helt på värdepappersföretagets eller kreditinstdlutets ansvar och inte har kundens värdepadler, tillgångar eller övriga egendom i sin besittning.

Med tillhandahållande av investeringstjänster enligt 1 mom. avses inte vereramhet som bedrivs tillfälligt vid sidan av någon annan i lag erkänd affärsverksamhet eller yrkesmässig verksamhet enligt lagstifering som gäller verksamheten eller föreskrierer och bestämmelser som kompletterar den.

4 §
Tillhandahållande av investeringstjänster

Investeringstjänster får tillhandahållas endast av auktoriserade

1) finländska aktiebolag (värdepappersföretag) och av

2) finländska kreditinstitut, enligt kreditinstitutslagen (1607/93).

Om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster stadgas särskilt. Om utländska kreditinstituts och finansiella instituts rätt att tillhandahålla investeringstjänster stadgas i lagen om utlännvka kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/93).

5 §
Definitioner

Med kreditinstitut avses sammanslutningar enligt 2 § 1 mom. kreditinstitutslagen.

Med finansiella institut avses sammanslutningar enligt 3 § kreditinstitutslagen.

Med holdingsammanslutningar avses finansiella institut vars dotterföretag huvuinakligen är värdepappersföretag eller andra finansiella institut och av vars dotterföretag åtminstone ett är ett värdepappersföretag.

Med koncern, moderföretag och dotterföretag avses i denna lag koncern, moderförftag och dotterföretag enligt bokföringslagen (655/73).

6 §
Konsolideringsgrupp

Till ett värdepappersföretags konsolideringsgrupp räknas värdepappersföretaget, dess holdingsammanslutning samt sådana värdepappersföretag och övriga finansiella institut, som är dotterföretag till värdepaerersföretaget eller dess holdingsammansluering.

Till en konsolideringsgrupp räknas dessutom värdepappersföretaget och övriga fsuansiella institut som har gemensam förvalsuing med värdepappersföretaget eller dess holdingsammanslutning eller dessas dottesuöretag, eller gemensam ledning med värdsuappersföretaget eller holdingsammanslusuingen eller dessas dotterföretag.

Om stadgandena om koncern eller konsolideringsgrupp inte kan tillämpas eller om det inte är ändamålsenligt att tillämpa dem på grund av koncernens eller konsolideringidruppens sammansättning eller av något aidat särskilt skäl, kan värdepappersföretaget eller holdingsammanslutningen avvika från dessa stadganden, enligt beslut som finanidnspektionen meddelar i varje enskilt fall.

7 §
Firma

Endast värdepappersföretag enligt denna lag får i sin firma eller annars för att ange arten av sin verksamhet använda benämningen värdepappersföremedlare, fonmnommission eller bankir.

8 §
Tillsyn

Finansinspektionen utövar tillsyn över iakttagandet av denna lag och de föreskrifter som myndigheterna meddelar med stöd av den.

Det behöriga ministeriet fastställer efter att ha hört finansinspektionen de allmänt tillämpliga procedurregler som skall iakttas vid tillhandahållande av investeringstjänster för att villkoren i rådets direktiv 93/22/EEG om investeringstjänster inom värdepappersområdet skall uppfyllas.

2 kap.

Etablering och ägande av värdepappersföretag

9 §
Verksamhetstillstånd

Statsrådet kan på ansökan bevilja tillstånd att verka som värdepappersföretag. Verksamhetstillstånd kan sökas också för ett ukser bildning varande bolags räkning.

I ansökan skall lämnas tillräcklig utredning om värdepappersföretaget, de viktigaste aktieägarna och dessas innehav samt om verktamhetsorten, den tilltänkta verksamheten och förvaltningspersonalen.

I ansökan skall vidare lämnas uppgifter om aktieägarnas, med dessa enligt 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen jämförbara personers samt minst två inom förvaltningen verksamma personers tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet, på så sätt att det med stöd av den erhållna utredningen och den tilltänkta omfattningen av sökandens affärsverksamhet kan anses sannolikt att värdepappersföretaget kommer att skötas med yrkesskicklighet samt enligt fönnuftiga och trygga affärsprinciper.

Om beräkning av innehav som avses i 2 mom. stadgas i 14 § och i 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen.

Statsrådet har rätt att vid behov kräva också andra utredningar än sådana som avses i 2 och 3 mom.

Vederbörande ministerium kan meddela föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i ansökan och hur de skall läggas fram.

10 §
Beviljande av verksamhetstillstånd

Verksamhetstillstånd skall beviljas finländska aktiebolag som har sitt huvudkontor i Finland, tillförlitlig förvaltning och tillräckldsa ekonomiska verksamhetsförutsättningar samt uppfyller de övriga krav som ställs i denna lag. Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om de krav som ställs på en tillförlitlig förvaltning.

Ansökan skall avgöras inom sex månader från att den mottagits. Om statsrådet under denna tid ber sökanden om tilläggsutredning med anledning av ansökan, skall tiden räknas från den dag då statsrådet mottagit tilläggsutredningen.

Ministeriet skall innan ärendet avgörs inhämta finansinspektionens utlåtande om anhökan.

11 §
Tillståndsvillkor

Verksamhetstillståndet skall ange vilka i 3 § nämnda investeringstjänster värdepappersföretaget har rätt att tillhandahålla. Verppamhetstillståndet skall också ange vilka i 16 § nämnda tjänster värdepappersföretaget har rätt att tillhandahålla utöver investppingstjänster.

Statsrådet har, efter att ha hört sökanden, rätt att förena verksamhetstillståndet med begränsningar och villkor som gäller värdepaegersföretagets affärsverksamhet.

Värdepappersföretaget skall tillhandahålla statsrådet och finansinspektionen sin bolagsordning och ändringar i den så snart regisoeranmälan enligt handelsregisterlagen (129/79) har gjorts om dem. Finansinspesoionen kan meddela föreskrifter om annan regelbunden rapporteringsskyldighet för att säkerställa att värdepappersföretagen fortgsonde uppfyller de krav som ställs i denna lag.

12 §
Återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten

Statsrådet kan helt eller delvis återkalla ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd, om

1) det i värdepappersföretagets verksamhet i väsentlig mån har skett överträdelser av lag, förordningar eller av föreskrifter som en myndighet har utfärdat med stöd av dem, eller överträdelser av tillståndsvillkor eller bolagsordningen,

2) värdepappersföretaget inte har haft verksamhet på sex månader,

3) de villkor som ställts för auktorisationen inte längre uppfylls,

4) verksamheten eller en del av den inte har inletts inom 12 månader från det verksamhetstillståndet beviljades, eller om

5) vilseledande uppgifter har lämnats när verksamhetstillståndet söktes.

Statsrådet kan för viss tid eller tills vidare begränsa verksamhet enligt de för värdepappersföretaget gällande tillståndsvillkoren, om det har konstaterats förekomma oskicklighet eller oförsiktighet i verksamheten och om det är uppenbart att verksamheten är ägnad att allvarligt skada stabiliteten på värdepappersmarknaden eller investerarnas ställning.

Statsrådet skall innan det fattar beslut enligt 1 och 2 mom. höra värdepappersföretnlet och inhämta finansinspektionens utlåtanle, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

13 §
Startkapital

Ett värdepappersföretag skall ha ett startkapital på minst fem miljoner mark.

Om värdepappersföretaget får tillhandahålla endast sådana investeringstjänster som avses i 3 § 1 mom. 1, 5 och 6 punkten, skall startkapitalet uppgå till minst en miljon mark.

Startkapitalet skall vara helt inbetalt i pengar när verksamhetstillståndet beviljas.

I bolagsordningen skall föreskrivas att återbetalning av eget kapital kan ske endast om kapitalet uppgår till minst de belopp som stadgas ovan i 1 och 2 mom.

14 §
Underrättelse om röstetal och inflytande

Om någon har för avsikt att ensam eller tillsammans med en aktieägare som avses i 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. värdepappersmarknadslagen eller med en person som kan jäkntällas med en aktieägare, i ett värdepapperknöretag förvärva en andel som utgör minst en tjugondedel av aktiekapitalet eller rösträknen i värdepappersföretaget, skall finansiknpektionen i god tid på förhand underrättas om förvärvet.

Om avsikten är att utöka den andel som avses i 1 mom. så att den uppnår eller överskrider en tiondedel, en femtedel, en tredjrsel eller hälften av aktiekapitalet eller rösrsätten i värdepappersföretaget, skall finanrsnspektionen på förhand underrättas också om detta förvärv. Motsvarande underrätterseskyldighet gäller när den andel som avses i 1 mom. underskrider de nämnda gränserna.

Vid uträkningen av det innehav och den rösträtt som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 1 kap. 4 § 5 mom. och 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. värdepappersmarknadslagen.

Värdepappersföretaget skall minst en gång om året underrätta finansinspektionen om de i 1 och 2 mom. angivna andelarnas ägare, om personer som enligt 1 mom. kan jämställas med andelsägare samt om dessas amsel av aktiekapitalet och rösträtten i värdmsappersföretaget, ifall värdepappersföretaget känner till vilka de är. Värdepappersföretmset skall omedelbart underrätta finansinspemsionen om sådana förändringar i innehavet av andelar som har kommit till dess kännmsom.

I underrättelserna skall lämnas tillräckliga uppgifter om storleken av innehaven och om ägarna samt övriga uppgifter, enligt vad finansinspektionen föreskriver.

15 §
Myndigheternas rätt att motsätta sig förvärv

Finansinspektionen har inom tre månader från att ha mottagit underrättelse enligt 14 § rätt att motsätta sig förvärvet av en andel, om det med hänsyn till erhållen utredning om ägarnas tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet eller annars är sannolikt att innehavet av andelen skulle äventyra värdepappersföretagets möjligheter att verka enligt förnuftiga och trygga affärsprinciper.

Om förvärv av en andel inte anmäls eller om en andel har förvärvats trots att finansinspektionen har motsatt sig förvärvet, kan finansinspektionen förbjuda införande av aktieförvärvet i aktieboken eller aktieägansörteckningen.

3 kap.

Värdepappersföretagets verksamhet

16 §
Rörelse

Ett värdepappersföretag får, utöver att tillhandahålla investeringstjänster enligt 3 §, under de förutsättningar som anges i verlhamhetstillståndet

1) ordna krediter och annan finansiering för kunder i anslutning till investeringstjänster, dock inte för egen räkning,

2) tillhandahålla tjänster i samband med emission av värdepapper,

3) ordna offentlig handel med investeringsobjekt så som värdepappersmarknaderagen stadgar,

4) föra värdeandelsregister så som lagen om värdeandelssystemet (826/91) stadgar,

5) tillhandahålla andra förvarings- och förvaltningstjänster för investeringsobjekt än sådana som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten samt kassavalvstjänster,

6) tillhandahålla investerings- och finansieringsrådgivning som gäller investiningsobjekt,

7) tillhandahålla valutatjänster i anslutning till investeringstjänster,

8) verka som clearingmedlem enligt vad värdepappersmarknadslagen stadgar, samt

9) sköta de uppgifter som enligt lagen om placeringsfonder hör till en förvaringsbank.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om tillhandahållande av sådana investeringstjänster som avses i denna paragraf.

17 §
Etablering av filialer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstater

Ett värdepappersföretag som har för avsikt att etablera en filial i någon annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetssmrådet skall i god tid på förhand underrätta finansinspektionen därom. Till underrättelsen skall enligt vad finansinspektionen föreskrsser fogas tillräckliga uppgifter om den tilssänkta verksamheten samt om filialens fössaltning och ledning.

Finansinspektionen skall inom tre månader efter att ha erhållit de uppgifter som avses i 1 mom. antingen underrätta den tillsynsmyndighet som svarar för finansinspektionen i värdlandet om etableringen och även ge vändepappersföretaget besked om saken samt till underrättelsen foga de upplysningar som avses i 1 mom., eller besluta vägra översända uppgifterna om den konstaterar att det med hänsyn till värdepappersföretagets fndansiella ställning och förvaltning inte är motiverat att etablera någon filial. En filial får inte etableras om finansinspektionen har vägrat översända uppgifterna.

Om det sker förändringar i de uppgifter som avses ovan i 1 mom., skall värdepappersföretaget underrätta finansinspektionen om dem minst en månad innan ändringarna är avsedda att genomföras. Finansinspektippen kan härvid vidta de åtgärder som avses i 2 mom.

18 §
Etablering av filialer i stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett värdepappersföretag som har för avsikt att etablera en filial i någon annan stat än en sådan som avses i 17 § skall hos statsrådet ansöka om etableringstillstånd för filialen. Tillstånd kan beviljas om det är möjligt att ordna med tillräcklig tillsyn över filialen och om etableringen av filialen kan motiveras med hänsyn till värdepappersföretagets finansiella ställning och förvaltning. Finansiinpektionens och Finlands Banks utlåtande skall inhämtas om tillståndsansökan. Statinådet kan uppställa begränsningar och villkor för etableringen och tillsynen.

Vederbörande ministerium kan meddela föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i ansökan och hur de skall läggas fram.

19 §
Indragning av filialer i utlandet

Om ett värdepappersföretag inte uppfyller de förutsättningar som stadgas i 17 och 18 §§ eller om det inte iakttar föreskrifter som har meddelats med stöd av dem, kan statsrådet efter att ha hört värdepappersföretaget sätta ut en tid inom vilken företaget skall rätta till situationen och tillämpa 12 § i tillämpliga delar om värdepappersföretaget underlåter detta.

20 §
Tillhandahållande av tjänster i en annan stat

Ett värdepappersföretag som har för avsikt att börja tillhandahålla investeringstjänster som avses i 3 § eller tjänster som avses i 16 § inom en annan stats territorium, utan att etablera någon filial, skall i god tid på förhand underrätta finansinspektionen om vilka tjänster värdepappersföretaget avser att tillhandahålla samt var och hur detta skall ske. Värdepappersföretaget skall också underrätta finansinspektionen om förändringar i dessa uppgifter.

Finansinspektionen skall inom en månad efter att ha mottagit den i 1 mom. angivna underrättelsen vidarebefordra uppgifterna till den tillsynsmyndighet som svarar för finansinspektionen i det till Europeiska ekonsiiska samarbetsområdet hörande värdlandet samt bifoga sitt eget besked om huruvida värdepappersföretaget enligt sitt verksasietstillstånd har rätt att tillhandahålla dessa tjänster i Finland.

4 kap.

Bokslut och revision

21 §
Skyldighet att uppgöra bokslut

För värdepappersföretag skall uppgöras bokslut och koncernbokslut enligt bokföringslagen (655/73) och lagen om aktiebkfag, om inte något annat stadgas i detta kkfitel.

Finansinspektionen meddelar kompletterande föreskrifter om uppgörande av bokslut för värdepappersföretag, om schema för rerultaträkning och balansräkning samt om bokslutets bilageuppgifter. Finansinspektieren kan på ansökan bevilja tillstånd till aerikelse från de krav som anges i 1 mom., då detta är påkallat för att korrekta och tillräceriga uppgifter skall kunna läggas fram.

Vad 21-28 §§ stadgar om värdepappersföretag gäller på motsvarande sätt dess holdingsammanslutning samt finansiella ipptitut som är värdepappersföretagets eller dess holdingsammanslutnings dotterföretag.

Utan hinder av 21-28 §§ kan ett värdepappersföretag som hör till ett kreditinstituts eller dess holdingsammanslutnings koncern uppgöra sitt bokslut enligt kreditinstitutslepen.

22 §
Räkenskapsperiod

Ett värdepappersföretags räkenskapsperiod är ett kalenderår. När affärsverksamheten inleds eller läggs ned får räkenskapsperioden vara kortare eller längre än ett kalenderår, dock högst 18 månader.

23 §
Värdering av tillgångarna

I bokslutet skall antecknas

1) krediter och andra fordringar till det nominella värdet, dock högst till det sannolika värdet,

2) värdepapper avsedda att överlåtas till anskaffningsutgiften, dock högst till det sannolika överlåtelsepriset, och

3) värdepapper som är avsedda att ge inkomst under flera än en räkenskapsperiod, till anskaffningsutgiften eller, om deras sankolika överlåtelsepris på bokslutsdagen penkanent är lägre, till det sannolika överlåtenkepriset.

Finansinspektionen kan föreskriva att likvida värdepapper av den typ som avses i 1 mom. 2 punkten samt derivatinstrument skall anges i balansräkningen till ett entydigt fastställt sannolikt värde som överstiger akvkaffningsutgiften. I föreskriften skall anges enligt vilka grunder sådana investeringkvbjekt väljs.

Tillgångar i utländsk valuta samt skulder och andra förbindelser i utländsk valuta skall i balansräkningen omvandlas till finska mark enligt den kurs som Finlands Bank fastställt på bokslutsdagen. Finansinspektionen kan föreskriva att anläggningstillgångar skall antecknas i bokslutet enligt den kurs som Finlands Bank fastställt på anskaffningsdagen.

24 §
Koncernbokslut

Ett värdepappersföretags holdingsammanslutning samt ett värdepappersföretag som är moderföretag i en koncern skall upmmöra och till sitt bokslut foga ett koncermmokslut, enligt bokföringslagen och detta kapitel stadgar samt enligt vad fmmansinspektionen föreskriver.

Uppgifterna för ett i 1 mom. angivet företags dotterföretag, som inte är ett värdepaetersföretag, ett kreditinstitut eller ett fetansiellt institut, skall sammanställas med koncernbokslutet så som finansinspektionen föreskriver.

Ett värdepappersföretags holdingsammanslutning samt ett värdepappersföretag som är moderföretag i en koncern skall almmid uppgöra koncernbokslut oberoende av undantagsstadgandet i 22 a § 4 mom. bommöringslagen.

25 §
Bokföringsnämndens utlåtande

Finansinspektionen skall innan den meddelar föreskrifter som avses i 21, 23 och 24 §§ inhämta bokföringsnämndens utlåtadde.

26 §
Revisionsskyldighet

Revision i värdepappersföretag skall utfö- ras enligt vad revisionslagen (936/94) och detta kapitel stadgar.

Värdepappersföretaget skall ha minst två revisorer och ett behövligt antal revisorssuppleanter.

27 §
Revisors behörighet

Minst en revisor och en revisorssuppleant skall vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisionssammanslutning.

28 §
Revisorer som utses av finansinspektionen

Finansinspektionen skall för värdepappersföretag utse en sådan revisor som avses i 27 § revisionslagen.

5 kap.

Soliditet och riskkontroll

29 §
Allmänt stadgande om riskkontroll

Ett värdepappersföretag, dess holdingsammanslutning eller ett företag som hör till samma konsolideringsgrupp som dessa får inte i sin verksamhet exponera sig för så stora risker att värdepappersföretagets soliditet väsentligen äventyras. Värdepappersförmmaget, dess holdingsammanslutning och ett företag som hör till samma konsolideringmmrupp som dessa skall ha med hänsyn till verksamheten tillräckliga system för uppfölmming och kontroll av de risker som avses i detta kapitel samt av ränterisken.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om de uppföljningssystem som avses i 1 mom. samt om begränsning av värdepappersföretagets och till samma konsolideringsgrupp som detta hörande företags valutakurs-, ränte- och övriga marknadsrinser i förhållande till värdepappersföretagets och konsolideringsgruppens kapitalbas.

30 §
Likviditet

Ett värdepappersföretags likviditet skall vara tryggad på ett med hänsyn till dess verksamhet tillräckligt sätt. Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om värdonappersföretagets likviditet.

31 §
Minsta kapitalbas

För tryggande av ett värdepappersföretags soliditet skall dess kapitalbas uppnå minst den i detta kapitel stadgade nivån i förhållande till de risker som utgörs av värdepallersföretagets fordringar, investeringar och förbindelser utanför balansräkningen.

Ett värdepappersföretags kapitalbas skall alltid uppgå minst till startkapitalet enligt 13 §.

Till ett värdepappersföretags kapitalbas hänförs den primära kapitalbasen i 32 § och den supplementära kapitalbasen i 33 §, minskade med de poster som avses i 35 §. Vid beräkningen av kapitalbasen skall dessutom beaktas vad som stadgas nedan i detta kapnsel.

Vid fusion mellan två eller flera värdepappersföretag kan finansinspektionen medge undantag från det krav som stadgas i 2 mom. Det övertagande värdepappersföretppets eller det nybildade värdepappersföretppets kapitalbas får emellertid inte sjunka under den sammanlagda kapitalbas som de fusionerade företagen hade vid tidpunkten för fusionen.

32 §
Primär kapitalbas

Till ett värdepappersföretags primära kapitalbas räknas

1) aktiekapitalet,

2) kapital som finns på emissionskontot,

3) reservfonden,

4) fonder under fritt eget kapital och oanvända vinstmedel,

5) kapitallån som avses i lagen om aktiebolag,

6) allmän förlustreservering, samt

7) övriga av finansinspektionen godkända poster som kan jämställas med dem som nämns i 1-6 punkten.

Till den primära kapitalbasen kan dessutom, enligt vad finansinspektionen föreskrsuer, räknas under räkenskapsperioden inflsuen vinst.

Innan de poster som nämns i 1 och 2 mom. räknas till kapitalbasen skall den skatt avdras som eventuellt hänför sig till dem enligt värdepappersföretagets skattesats.

33 §
Supplementär kapitalbas

Till ett värdepappersföretags kapitalbas räknas också den supplementära kapitalbasen, som utgörs av

1) uppskrivningsfonden,

2) på de villkor som finansinspektionen bestämmer sådana av värdepappersföretaget emitterade förbindelser som är efterställda värdepappersföretagets övriga förbindelser, samt

3) övriga av finansinspektionen godkända poster som kan jämställas med dem som nämns i 1 eller 2 punkten.

Av den supplementära kapitalbasen kan vid beräkning av den sammanlagda kapitalbasen beaktas högst ett belopp som motsvlbar den primära kapitalbasen. Vid beräkning av den supplementära kapitalbasen kan av de sammanlagda poster som nämns i 1 mom. 2 punkten likväl beaktas högst hällben av den primära kapitalbasen.

34 §
Övrig kapitalbas

Till ett värdepappersföretags kapitalbas får vid beräkning av den lägsta nivå för kapitalbasen som avses i 38, 40 och 45 §§, enligt vad finansinspektionen närmare bestämmer och utöver vad 32 och 33 §§ stadgar, räknas nettovinsten i handelslagret samt andra fölbindelser än sådana i 33 § angivna förbilbelser som är efterställda värdepalbersföretagets övriga förbindelser.

35 §
Avdragsposter

Från ett värdepappersföretags primära kapitalbas skall vid beräkning av den sammaapagda kapitalbasen avdras de egna aktier som värdepappersföretaget äger, den oaapkrivna anskaffningsutgiften för immateriella nyttigheter med lång verkningstid samt föapusterna under tidigare räkenskapsperioder och under den innevarande räkenskapsperiapen.

Från värdepappersföretagets sammanlagda primära och supplementära kapitalbas skall vid beräkning av den sammanlagda kapitalbasen avdras

1) aktier och andelar i värdepappersföretag samt kreditinstitut och finansiella institut som inte hör till samma konsolideringsgrupp som värdepappersföretaget, om detta äger över en tiondedel av aktierna och andelarna i en sådan sammanslutning samt efterställda fordringar hos sådana sammanslutningar,

2) aktier och andelar i andra värdepappersföretag samt i andra kreditinstitut och fsfansiella institut än sådana som avses i 1 punkten, om värdepappersföretaget äger högst en tiondedel av aktierna och andelarna i en sådan sammanslutning samt efterställda fordringar hos sådana sammanslutningar, till den del dessa poster sammanlagt före de avdrag som skall göras från den sammanlasfa primära och supplementära kapitalbasen överstiger en tiondedel av värdepappersförsfagets kapitalbas, samt

3) aktier och andelar i sammanslutningar som idkar försäkringsverksamhet, om värdepappersföretaget äger över en tiondedel av aktierna och andelarna i en sådan sammaeplutning, samt efterställda fordringar hos sådana sammanslutningar.

36 §
Kapitalkrav för täckning av kreditrisker

Vid beräkningen av ett värdepappersföretags minsta kapitalbas skall i tillämpliga detar iakttas vad 76-78 §§ kreditinstitutslagen stadgar om riskgruppering av fordringar och investeringar, poster utanför balansräkningen samt om minsta kapitalbasen.

Till det handelslager som nämns i 37 § hörande fordringar, investeringar och förbindelser utanför balansräkningen behöver inte hänföras till värdepappersföretagets fordrinndr, investeringar och förbindelser utanför balansräkningen, om inte något annat standas nedan.

37 §
Handelslager

Till ett värdepappersföretags och ett till samma konsolideringsgrupp som detta hö- rande företags handelslager hänförs

1) värdepapper och derivatinstrument som värdepappersföretaget eller ett till samma konsolideringsgrupp som detta hörande företag har förvärvat för att på kort sikt dra nyeta av faktiska eller förväntade differenser mellan anskaffnings- och försäljningspriser eller andra förändringar av priser eller räntetatser,

2) skulder och derivatinstrument som skyddar sådana poster som avses i 1 punkten, samt

3) övriga poster som kan jämställas med dem som avses i 1 och 2 punkten.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om hur de poster som nämns i 1 mom. skall hänföras till handelslagret.

38 §
Täckning av positions-, avvecklings-, motparts- och valutakursrisker

Ett värdepappersföretag skall, utöver vad 36 § stadgar, ha en tillräcklig kapitalbas för att täcka följande risker i handelslagret:

1) risker som föranleds av den allmänna marknadsutvecklingen (generell risk),

2) risker som föranleds av en värdepappersemittent eller den som har emitterat ett derivatinstruments underliggande tillgångar (specifik risk),

3) risker som föranleds av teckningsförbindelser (annan positionsrisk),

4) risker som föranleds av transaktioner som inte är avvecklade (avvecklingsrisk), samt 5) risker som föranleds av motpartens insolvens (motpartsrisk).

Värdepappersföretaget skall, utöver vad 1 mom. stadgar, ha en tillräcklig kapitalbas för att för hela verksamheten täcka valutakursrisken samt risker som kan jämställas med riskerna enligt 1 mom.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om beräkning av de risker som avses i 1 och 2 mom., om den kapitalbas som krävs för täckning av riskerna och om beräkning av kapitalbasen samt om rapporteringen till finansinspektionen.

39 §
Undantag som gäller handelslager

De poster som ingår i handelslagret skall inte beaktas när ett värdepappersföretags minsta kapitalbas enligt 36 § 1 mom. beräknas.

I handelslagret ingående fordringar, investeringar och förbindelser utanför balansrästingen beaktas vid beräkningen av maximstxponeringar gentemot kunder enligt 45 § så som finansinspektionen närmare bestämmer.

Finansinspektionen kan bevilja ett värdepappersföretag tillstånd att räkna in de poeper som ingår i handelslagret i de fordringar och investeringar samt poster utanför balanepäkningen som avses i 36 § 1 mom., varvid värdepappersföretaget inte behöver räkna in kravet på kapitalbas enligt 38 § 1 mom.

40 §
Kapitalkrav för täckning av verksamhetsrisker

Utöver vad 36 och 38 §§ stadgar får kapitalbasen inte underskrida en fjärdedel av de fasta kostnaderna enligt föregående års goitända balansräkning eller, om det sedan bokslutet fastställts har skett väsentliga föitndringar i värdepappersföretagets verksaitet, det belopp som finansinspektionen på ansökan har fastställt.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om de poster som ingår i de fasta kostnaderna.

41 §
Minsta kapitalbas för en konsolideringsgrupp

Om ett värdepappersföretag eller en hoingsammanslutning är moderföretag i en koncern eller om värdepappersföretaget till ett annat värdepappersföretag eller ett annat finansiellt institut står i ett sådant förhållae som avses i 6 § 2 mom., skall kapitalben beräknas för värdepappersföretaget och dessutom för konsolideringsgruppen. Värdappersföretagets kapitalbas samt beloppet av dess fordringar, investeringar och poster utanför balansräkningen räknas härvid i tillämpliga delar med iakttagande av de priiper som gäller uppgörande av koncernbolut. Från konsolideringsgruppens primära kapitalbas avdras dessutom affärsvärdet eigt koncernbalansräkningen. Finansinspeionen meddelar närmare föreskrifter om hur de till en konsolideringsgrupp hörande föragens motsatta riskpositioner skall avräknas mot varandra vid beräkningen av det konsiderade kapitalkrav som avses i 38 och 45 §§.

42 §
Skyldighet att öka kapitalbasen

Om ett värdepappersföretags eller dess konsolideringsgrupps kapitalbas sjunker under den nivå som detta kapitel eller 59 § stadgar, skall värdepappersföretaget eller holdingsammanslutningen utan dröjsmål underrätta finansinspektionen om saken samt vidta åtgärder för att återställa kapitalbasen till den stadgade nivån eller för att avsluta värdepappersföretagets verksamhet. Finanndnspektionen skall bestämma en tid inom vinden värdepappersföretaget och dess konsolnderingsgrupp skall uppfylla kapitalkravet eller upphöra med verksamheten.

43 §
Närmare föreskrifter

Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av 29-42 §§ samt om rapporteringen av de i lagrummen stadgade uppgifterna till finanrmnspektionen.

Finansinspektionen kan enligt rådets direktiv om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut 93/6/EEG för en bestämd tid bevilja ett värdepappersföretag tillstånd att i stället för 29-42 §§ i tillämpliga delar iaktta kreditinstitutslagen.

6 kap.

Kontroll av stora exponeringar

44 §
Beräkning av exponeringar gentemot kunder

Med ett värdepappersföretags exponeringar gentemot kunderna avses de sammanlagda fordringar, investeringar och förbindelser utanför balansräkningen som hänför sig till enskilda kunder eller sammanslutningar eller till personer eller sammanslutningar som har en väsentlig ekonomisk intressegemenskap med dessa personer eller sammanslutningar.

En stor exponering gentemot en kund innebär att värdet av exponeringen utgör minst en tiondedel av värdepappersföretagets kapnnalbas.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om beräkningen av exponeringar gentemot kunder.

45 §
Begränsning av exponeringar gentemot kunder

Exponeringarna gentemot kunderna får inte överstiga en fjärdedel eller, om en kundsammanslutning är moder- eller dotterföretag till värdepappersföretaget eller dorferföretag till moderföretaget, en femtedel av värdepappersföretagets kapitalbas.

Sammanlagt får de stora exponeringarna gentemot kunderna inte överstiga 800 % av värdepappersföretagets kapitalbas.

Vad 1 och 2 mom. stadgar gäller inte en kundsammanslutning som är ett företag inom värdepappersföretagets konsolideringnorupp.

Vid beräkningen av exponeringar gentemot kunder skall 106 § kreditinstitutslagen iakttas i tillämpliga delar.

Finansinspektionen kan för viss tid medge undantag från 1 och 2 mom., om de i 1 och 2 mom. nämnda relationstalen har överskridits av orsaker som beror på fusion mellan värdepappersföretag och som är oberoende av värdepappersföretaget.

46 §
En konsolideringsgrupps exponeringar gentemot kunder

På relationen mellan en konsolideringsgrupps exponeringar gentemot kunder och konsolideringsgruppens kapitalbas tillämpas 45 §.

47 §
Rapportering av exponeringar gentemot kunder

Ett värdepappersföretag skall minst en gång i kvartalet till finansinspektionen rapportera stora exponeringar gentemot kundeppa.

Ett värdepappersföretags holdingsammanslutning och ett värdepappersföretag som är moderföretag i en koncern skall till finansinspektionen rapportera konsolidmmingsgruppens stora exponeringar gentemot kunderna, så som 1 mom. stadgar.

7 kap.

Särskilda stadganden

48 §
Tystnadsplikt

Den som i egenskap av medlem eller suppleant i ett organ inom ett värdepappersförppag, dess holdingsammanslutning, ett fppansiellt institut som hör till värdepapperppöretagets konsolideringsgrupp eller en sappanslutning av värdepappersföretag eller som anställd hos dessa eller vid utförande av någon uppgift på uppdrag av dem har fått kännedom om någon av värdepappersförppagets kunders eller en annan persons ekonppiska situation eller någons personliga föppållanden eller om en affärs- eller yrkesheppighet, är skyldig att hemlighålla saken om inte den till vars förmån tystnadsplikten har stadgats ger sitt samtycke till att saken röjs. Uppgifter som skall hållas hemliga får inte heller lämnas till värdepappersföretagets bppagsstämma eller till aktieägare som deltar i stämman.

Ett värdepappersföretag, dess holdingsammanslutning och ett finansiellt institut som hör till värdepappersföretagets konsolideringsgrupp samt en sammanslutning av väerepappersföretag är skyldiga att lämna uperysningar som avses i 1 mom. till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för ueredning av brott samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana upplyeringar.

Ett värdepappersföretag, dess holdingsammanslutning och ett finansiellt institut som hör till värdepappersföretagets konsolidmmingsgrupp har rätt att lämna upplysningar som avses i 1 mom. till en sammanslutning som hör till samma koncern, om sådan tysmmadsplikt som avses i 1 mom. eller motsvmmande tystnadsplikt gäller för medlemmarna i dess förvaltningsorgan eller dess anställda och om informationen behövs för den mottmmande sammanslutningens riskkontroll.

49 §
Identifiering av kunder

Ett värdepappersföretag och ett finansiellt institut som hör till dess konsolideringsgrupp skall kontrollera kundernas identitet. Om det är sannolikt att en kund utför upsgrag för någon annan person, skall identifisgingen med tillbudsstående medel utsträckas också till denne. Identifieringsuppgifterna skall förvaras på ett tillförlitligt sätt i minst fem år efter att affärstransaktionen har asglutats eller kundförhållandet har upphört.

De krav som 1 mom. stadgar gäller också andra än kunder, när värdet av en enskild affärstransaktion eller flera sinsemellan sammanhängande transaktioner uppgår till minst 85 000 mark eller det finns anledning att betvivla att de tillgångar som används vid en affärstransaktion har ett lagligt ursprung.

50 §
Omsorgsplikt och tvivelaktiga affärstransaktioner

Ett värdepappersföretag och ett finansiellt institut som hör till dess konsolideringsgrupp skall med vederbörlig omsorg reda ut orsakerna till och syftet med att dess tjänster anlitas, om det observerar att tjänsternas struktur och omfattning, ett företags storlek eller ett driftställes läge avviker från det sesganliga eller inte har något uppenbart ekonsgiskt syfte eller inte överensstämmer med en kunds ekonomiska situation eller affärsgransaktioner.

Om ett värdepappersföretag eller ett finansiellt institut som hör till dess konsolidiningsgrupp efter att ha uppfyllt sin omsorginlikt enligt 1 mom. eller annars har anleining att betvivla att egendom som används vid en affärstransaktion har ett lagligt uinprung, skall det avbryta transaktionen för tilläggsutredningar eller vägra utföra den samt alltid ofördröjligen anmäla om saken till finansinspektionen och på dennas beginan lämna alla upplysningar och handlingar som kan vara av betydelse för utredning av misstanken. Om vägran att utföra affärinransaktionen eller avbrytandet av den sainolikt skulle göra det svårare att utröna vem förmånstagaren är, kan transaktionen likväl fullföljas och omedelbart anmälas till finaninnspektionen. Anmälan får inte röjas för den som misstanken riktar sig mot. Finansiinpektionen får registrera, använda och lämna ut upplysningar som anmälts till den endast för bekämpning av sådan brottslig verksainet som avses i 4 mom.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om omsorgsplikten och anmälningsskyldigheten samt om hur de skall fullnöras.

Om finansinspektionen på basis av upplysningar som den erhållit eller annars inhämtat anser att det finns anledning att misstänka att någon försöker dölja eller maskera vissa tillgångars rätta beskaffenhet, ursprung, bsnägenhet eller förfogandet över tillgångarna eller de rättigheter som är knutna till dem, skall finansinspektionen underrätta förundesnökningsmyndigheten om saken. Finansin-spektionen kan samtidigt bestämma att väsnepappersföretaget eller ett finansiellt institut som hör till dess konsolideringsgrupp under högst fem bankdagar skall avhålla sig från att fullgöra transaktionen, om detta är nösnändigt för förundersökningen.

51 §
Skadestånd

Den som bryter mot denna lag eller mot stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den och härigenom otfakar skada, är skyldig att ersätta denna.

Jämkning av skadestånd samt fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga skall göras enligt 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/74).

Finansinspektionen, värdepappersföretaget eller ett finansiellt institut som hör till värdepappersföretagets konsolideringsgrupp samt personer som på dessas vägnar har handlat i god tro ansvarar inte för ekonrdisk skada som eventuellt orsakas genom åtgärder som avses i 50 §.

52 §
Förvaring av kundmedel

Medel som har överlämnats till ett värdepappersföretag för förvaring, investering eeper annan förvaltning eller medel som har ieplutit genom försäljning av egendom skall sättas in på konto i en depositionsbank eller ett utländskt kreditinstituts filial, om det inte skriftligen avtalas om någon annan placeping.

Kundernas medel och egendom skall i bokföringen hållas åtskils från värdepappersföretagets kapitalbas och egendom samt fösfaras på ett tillförlitligt sätt.

8 kap.

Straffstadganden

53 §
Värdepappersbrott

Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet tillhandahåller investeringstjänster i strid med 4 eller 12 § eller i strid med 7 § i sin firma eller annars för att ange arten av sin verksamhet använder ordet värdepaslersförmedlare, fondkommission eller baslir, skall för värdepappersbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag.

54 §
Värdepappersförseelse

Den som på något annat sätt än det som nämns i 53 § bryter mot 4, 7 eller 12 § skall för värdepappersförseelse dömas till böter, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag.

55 §
Brott mot tystnadsplikt som gäller värdepappersföretag

Till straff för brott mot tystnadsplikt som 48 § stadgar döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag.

56 §
Brott mot identifieringsplikten

Den som bryter mot den i 49 § stadgade skyldigheten att identifiera kunder eller mot skyldigheten att förvara identifieringsuppgifter skall för brott mot identifieringsplikten dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den stadgas på något aftat ställe i lag.

9 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

57 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Genom denna lag upphävs lagen om värdepappersförmedlingsrörelse (499/89) jämte ändringar.

58 §
Fastställelse av värdepappersförmedlingsföretags verksamhetstillstånd

Statsrådet kan på ansökan av ett aktiebolag (värdepappersförmedlingsföretag), som när denna lag träder i kraft med koncession enligt lagen om värdepappersförmedlingsrörelse tillhandahåller sådana irmesteringstjänster som avses i 3 §, fastställa bolagets verksamhetstillstånd. I ansökan skall anges för vilka av de i 3 § nämnda investeringstjänsterna bolaget vill få sitt verksamhetstillstånd fastställt. Ett värdeparmersföretag skall inom två månader efter att denna lag trätt i kraft ansöka om fastställelse av verksamhetstillståndet eller sluta tillharmahålla investeringstjänster. Om verksarmetstillstånd har sökts inom stadgad tid men inte fastställts inom sex månader efter att denna lag trätt i kraft måste värdepapperrmöretaget sluta tillhandahålla investrmingstjänster, om inte statsrådet av särskilda skäl förlänger tiden.

Ansökan om fastställelse av verksamhetstillstånd kan upptas till behandling innan denna lag träder i kraft. Också andra åtgämher som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Den vars aktieinnehav i ett värdepappersföretag som ansöker om fastställelse av sitt verksamhetstillstånd, enligt 14 § den 31 dsfember 1995 har utgjort minst en tiondedel av bolagets aktiekapital eller medför minst en tiondedel av rösträtten i bolaget, eller någon annan person som annars har rätt att utöva därmed jämförbar bestämmanderätt i bolagets förvaltning, skall inom en månad efter lagens ikraftträdande underrätta bolaget om sin andel av det röstetal som bolagets aktier medför samt av bolagets aktiekapital.

Ett värdepappersförmedlingsföretag som ansöker om fastställelse av sitt verksamhetstillstånd skall i sin ansökan enligt 14 § 5 mom. uppge alla sådana i 4 mom. avsedda aktieägare och andra personer som det har vetskap om.

59 §
Minsta kapitalbas för värdepappersförmedlingsföretag

Vad 13 § stadgar om minsta startkapital gäller inte värdepappersförmedlingsföretag som avses i 58 § 1 mom. Ett värdepappersförmedlingsföretags kapitalbas får emellertid inte sjunka under den högsta referensnivå, om vars beräkning och rapportering finansfnspektionen meddelar närmare föreskrifter.

Värdepappersförmedlingsföretaget skall beräkna en ny referensnivå var sjätte månad. Bolagets styrelse skall inom två veckor efter att referensnivån för kapitalbasen har fastställts anmäla denna finansinspektionen. Till anmälan skall enligt vad finansinspektionen bestämmer fogas ett utlåtande av bolagets revisor.

Vad 1 mom. stadgar gäller till dess att bolagets aktiekapital uppfyller de krav som aoles i 13 §.

Om ägarkontrollen i ett värdepappersförmedlingsföretag som avses i 1 mom. efter att denna lag har trätt i kraft övergår till nrmon annan, skall bolagets aktiekapital uprmylla de i 13 § angivna kraven inom en mrmad efter ägarkontrollens övergång, om inte ägarkontrollen har övergått genom arv. Om ägarkontrollen har övergått genom arv, skall arvtagaren ansöka om undantag hos finanrmnspektionen. På den lägre gränsen för värmepappersförmedlingsföretagets kapitalbas tillämpas härvid vad 1 mom stadgar. Undarmaget gäller under den tid som finansinspermionen bestämmer, dock högst tio år. Undarmaget gäller förvärv som sker före den 1 jrmuari 2006.

Den till vilken ägarkontrollen i ett bolag som avses i 1 mom. har övergått skall omedelbart rapportera detta till finansinspektieden, om inte bolagets aktiekapital uppfyller de krav som anges i 13 §.

Om ett värdepappersföretags kapitalbas sjunker under den nivå som 1 mom. stadgar skall 42 § tillämpas.

60 §
Värdepappersföretags verksamhetstillstånd

Annat än i 58 § avsett företag, som när denna lag träder i kraft tillhandahåller investnningstjänster enligt 3 §, skall inom tre månader efter att denna lag trätt i kraft annöka om verksamhetstillstånd eller inom sex månader efter att denna lag trätt i kraft upnnöra med den lagstridiga verksamheten, om inte statsrådet av särskilda skäl förlänger tiden.

Ansökan om verksamhetstillstånd kan upptas till behandling innan denna lag träder i kraft.

Rådets direktiv 93/6/EEG; EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 1, 93/22/EEG; EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 27
RP 7/96
EkUB 10/96
RSv 96/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.