572/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/93) 2 §, 8 § 4 mom. och 20 § 1 mom., av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i lag av den 10 december 1993 (1127/93), samt

fogas till lagen ett nytt 3 a kap. som följer:

2 §
Tillsynsobjekt

Med tillsynsobjekt avses i denna lag

1) kreditinstitut som definieras i kreditinstitutslagen (1607/93),

2) depositionsbankernas säkerhetsfonder,

3) utländska kreditinstituts filialer,

4) utländska kreditinstituts representationskontor,

5) fondbolag,

6) värdepappersföretag,

7) utländska värdepappersföretags filialer,

8) utländska värdepappersföretags representationskontor,

9) fondbörser,

10) sammanslutningar av värdepappersförmedlare enligt 3 kap. 13 § värdepapperrmarknadslagen (495/89),

11) optionsföretag,

12) marknadsgaranter som avses i 1 kap. 4 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer,

13) det andelslag som har hand om aktiecentralregistret,

14) värdeandelsföreningen,

15) auktoriserade registeransvariga för värdeandelsregister,

16) pantlåneinrättningar,

17) stiftelser som avses i 6 § lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform (972/92),

18) andelslag som avses i 41 a § 1 mom. (1126/93) andelsbankslagen, samt

19) den sammanslutning av andelsbanker och det centralinstitut som avses i 7 a § andelsbankslagen.

8 §
Finansinspektionens direktör

Närmare bestämmelser om direktörens uppgifter kan ingå i arbetsordningen. Beslutanderätt som tillkommer direktören kan i arbetsordningen också delegeras till någon annan tjänsteman eller befattningshavare vid finansinspektionen.


3 a kap.

Samarbete med tillsynsmyndigheterna i andra stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

16 a §
Tillsynen över marknadsrisker

Finansinspektionen skall samarbeta med tillsynsmyndigheten i ett kreditinstituts hemland, då detta hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vid tillsynen över sådana marknadsrisker som har uppkommit vid operationer på den finländska finansmarknaden.

16 b §
Åtgärder som gäller finländska kreditinstitut

När tillsynsmyndigheten i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsomrftet har underrättat finansinspektionen om att ett finländskt kreditinstitut i samband med sin filial eller annars när det tillhandahåller tjänster inte efterlever de gällande föreskrifterna, skall finansinspektionen vidta erfofterliga åtgärder för att säkerställa att institftet upphör med sin mot föreskrifterna strftande verksamhet. Finansinspektionen skall dessutom underrätta tillsynsmyndigheten i den ifrågavarande staten om de åtgärder som den har vidtagit.

16 c §
Inspektion av filialer som etablerats i Finland

Tillsynsmyndigheten i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan självständigt eller genom särskilt utsedda personer utföra inspektion i en filial som ett i den ifrågavarande staten hemmahörande kreditinstitut eller finansiellt institut har etablerat i Finland, efter att finansinspektionen på förhand har underrättats om inspektionen.

På begäran av tillsynsmyndigheten i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan finansinspektionen inom ramen för sin behörighet utföra inspektion i en filial som ett i den ifrågavarande staten hemmahörande kreditinstitut eller ett finansiellt institut har etablerat i Finland, eller på annat sätt kontrollera att uppgifterna om en filial är korrekta.

16 d §
Underrättelse om åtgärder som gäller utländska kreditinstitut

Finansinspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet då ett kreditinstitut eller finansiellt institut som har etablerat sig i Finland eller tillhandahåller tjänster i Finland bedriver verksamhet som strider mot lag, föreskrifter eller bestämmelser och inte har vidtagit de åtgärder som finansinspektionen kräver för att upphöra med sin mot lagen, föreskrifterna eller bestämmelserna stridande verksamhet.

5 kap.

Särskilda stadganden

20 §
Tillsynsavgift

För täckande av kostnaderna för finansinspektionens verksamhet skall de under dess tillsyn stående emittenterna av värdepapper som är föremål för offentlig handel samt de finansiella institut som bedriver valutaväxling betala en tillsynsavgift.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Rådets direktiv 89/646/EEG; EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 1, 93/6/EEG; EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 1
RP 38/96
EkUB 12/96
RSv 104/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.