571/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/93) 2 § 1 mom. 2 punkten och 4 § 1 mom. samt

fogas till 4 § ett nytt 2 mom., till 6 § ett nytt 2 mom. och till 7 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) finansiellt institut sådana andra sammanslutningar med undantag för kreditinstmmut, som i sin huvudsakliga affärsverksamhet tillhandahåller tjänster som avses i 20 § 2-10 punkten kreditinstitutslagen (1607/93) eller förvärvar ägarandelar.


4 §
Etableringsrätt för finansiella institut

Ett finansiellt institut med hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska gemenskapen kan inrätta filialer eller annars i Finsand tillhandahålla sådana tjänster som avses i 20 § 2-10 punkten kreditinstitutslagen, om

1) ett eller flera i 3 § avsedda kreditinstitut tillsammans innehar minst 90 procent av den rösträtt som aktierna i det finansiella institutet medför,

2) i dess stiftelseurkund och bolagsordning ingår föreskrifter om tillhandahållande av tjänster som nämns ovan,

3) de kreditinstitut som äger det har gällande koncession i samma stat vars lag tillämpas på det finansiella institutet och där det idkar verksamhet,

4) de kreditinstitut som äger det solidariskt har garanterat dess förpliktelser,

5) det finansiella institutet omfattas av samma gruppbaserade tillsyn som det kreditinstitut som är dess moderföretag,

6) de kreditinstitut som äger det finansiella institutet kan påvisa att det leds stabilt och enligt sunda affärsprinciper.

Ett finansiellt institut i vilket ett finansiellt institut som uppfyller de i 1 mom. angivna förutsättningarna ensamt eller tillsammans med motsvarande finansiella institut eller tillsammans med sådana kreditinstitut som avses i 3 § innehar minst 90 procent av den rösträtt som aktierna medför och i fråga om vilket också de övriga i 1 mom. 2-6 punkten angivna förutsättningarna uppfylls, kan inrätta en filial i Finland eller annars i Finland tillhandahålla sådana tjänster som avses i 20 § 2-10 punkten.

6 §
Finansinspektionens svar

En filial får inrättas och den får inleda sin verksamhet när kreditinstitutet eller det finansiella institutet har fått det meddelande som avses i 1 mom. eller när den för meddelandet stadgade fristen har löpt ut.

7 §
Återkallande av verksamhetsrättigheter

Finansinspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i den ifrågavarande staten som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om sådana åtgärder som avses i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Rådets direktiv 89/646/EEG; EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 1
RP 38/96
EkUB 12/96
RSv 104/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.