563/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av 46 kap. 1 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen 46 kap. 1 § 8 och 9 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 29 december 1994 (1522/94), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 29 december 1994, en ny 10 punkt, som följer:

46 kap.

Om regleringsbrott och smuggling

1 §

Den som bryter mot eller försöker bryta en i


8) lagen om förvaltningen av utrikeshandeln samt om kontroll- och skyddsåtgärder i vissa fall (1521/94),

9) Europeiska gemenskapernas förordningar om import och export eller

10) lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning (562/96)

stadgad eller med stöd av nämnda stadganden eller rättsakter meddelad regleringsföreskrift, skall för regleringsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Rådets förordning (EG) nr 3381/94; EGT nr L 367, 31.12.1994, s. 1, ändr. 837/95; EGT nr L 90, 21.4.1995, s. 1. Rådets beslut 94/942/GUSP; EGT nr L 367, 31.12.1994, s. 8, ändr. 95/127/GUSP och 95/128/GUSP; EGT nr L 90, 21.4.1995, s. 2-3, 96/173/GUSP; EGT nr L 52, 1.3.1996, s. 1 och 96/423/GUSP nr L 176, 13.7.1996, s. 1-4
RP 69/96
GrUB 18/96
EkUB 8/96
RSv 89/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.