558/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av lagen om Helsingfors handelshögskola

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 3 § 1 mom. och 13 § lagen den 29 december 1973 om Helsingfors handelshögskola (1032/73), av dessa lagrum 13 § sådan den lyder i lag av den 21 januari 1983 (124/83),

ändras 5 § 2 mom. och 12 § sådana de lyder, 5 § 2 mom. i nämnda lag av den 21 januari 1983 och 12 § i lag av den 5 februari l988 (116/88), samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 21 januari 1983 och genom lag av den 26 juli 1985 (687/85), ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

5 §

Medlemmarna i de kollegiala förvaltningsorgan som utövar högskolans beslutanderätt kan utses genom val som förrättas inom högskolan. Endast en myndig person som hör till högskolan kan vara medlem i ett kollegialt förvaltningsorgan, om inte något annat stadgas nedan.

Studentkåren vid högskolan kan utse de medlemmar i högskolans förvaltningsorgan som företräder studerandena. Om sättet att utse medlemmarna kan stadgas närmare genom förordning.


12 §

Till en tjänst som har inrättats med donations- eller testamentsmedel hör samma rättigheter och skyldigheter som till en annan motsvarande tjänst.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 36/96
KuUB 1/96
RSv 52/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.