556/1996

Utfärdat i Helsingfors den 25 juli 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om tilläggsbetalningar till nötköttsproducenter 1996 och ansökningstider för dem

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94) beslutat:

1 §

Tilläggsbetalningar enligt artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 1357/96 av den 8 juli 1996 beviljas, utan särskild ansökan, i fråga om varje tjur- och dikobidrag som avses i rådets förordning (EEG) nr 805/68. Dessa tilläggsbetalningar erläggs direkt till nötköttsproducenterna på basis av utbetalningarna för 1995. Det slutliga tilläggsbetalningsbeloppet per producent bestäms, i enlighet med ovan nämnda förordning (EG) nr 1357/96, utifrån bidragen för 1996. På basis av nämnda förordning sker återkrav och utbetalning av nya tilläggsbetalningar våren 1997.

2 §

Tilläggsbetalning enligt artikel 4 a i rådets förordning (EG) nr 1357/96 erläggs för alla tjurar, kvigor och kor på mer än 130 kilram som slaktats i mars, april, maj, juni och juli. Producenten skall ansöka om tilläggsbetalning genom en särskild ansökan. Ansökningstiden i fråga är den 1 augusti 1996-den 23 augusti 1996. Tilläggsbetaingsbeloppet per djur bestäms först när aalet slaktade djur som är berättigade till utbetalningen är känt.

3 §

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av detta beslut.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 31 juli 1996.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Rådets förordning (EEG) nr 805/68; EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 63
Rådets förordning (EG) nr 1357/96; EGT nr L 175, 13.7.1996, s. 9

Helsingfors den 25 juli 1996

Minister
Kari Häkämies

Överinspektör
Tiina Malm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.