546/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av 18 § lagen om skatt på motorfordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon (722/66) 18 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 6 juni 1986 och den 18 december 1995 (435/86 och 1538/95), som följer:

18 §

Fordonsförvaltningscentralen får på aökan meddela förhandsavgörande om tillämpningen av stadgandena om tilläggsskatt. Förhandsavgörande meddelas den för vilken det är viktigt att få veta hur stadgandena om tilläggsskattefrihet skall tillämpas på hans motordrivna fordon.

Då sökanden åberopar förhandsavgörande, skall det med bindande verkan iakttas vid beskattningen av honom för de skatteperioder för vilka det meddelats. Förhandsavgodandet skall omedelbart iakttas trots att änoding sökts. Besvärsmyndigheten skall, då den med anledning av besvär ändrar avgörandet i ett sådant ärende, samtidigt bestämma den framtida tidpunkt från vilken dess avgörande skall iakttas.

Om sökande av ändring i beslut som gäller förhandsavgörande gäller i övrigt 32 §. Besvärstiden räknas dock från den dag då beslutet delgavs. För statsombudet räknas besvärstiden från dagen för beslutet. Ändring får dock inte sökas i beslut genom vilket det bestämts att förhandsavgörande inte meddelas. Ansökan och besvär som gäller förhandsavgörande skall behandlas i brådskande ordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 46/96
StaUB 20/96
RSv 105/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.