541/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/92) 21 och 27 §§, sådana de lyder i lag av den 18 december 1995 (1560/95), samt

fogas till 26 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, nya 3 och 4 mom. som följer:

21 §
Förhandsavgörande

Länsskatteverket får på skriftlig ansökan av den skattskyldige meddela förhandsavgörande som gäller fastighetsskatt. Förhandsavgörandet meddelas av det länsskatteverk som verkställer beskattningen.

I ansökan skall individualiseras den fråga i vilken förhandsavgörande söks och framläggas den utredning som behövs för avgörande av ärendet.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande skall på yrkande av sökanden iakttas med bindande verkan så som bestäms i avgörandet.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande skall behandlas i brådskande ordning i länsskatteverket, länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen.

26 §
Sökande av ändring i länsskatteverkets och skatterättelsenämndens beslut

Ändring i ett förhandsavgörande enligt 21 § söks genom besvär hos länsrätten i det län inom vars domkrets förhandsavgörandet har meddelats. Besvärsrätt har den som ansökt om förhandsavgörandet, det skatteombud som utsetts av den kommun där fastigheten är belägen samt denna kommun. Besvärsskriften skall tillställas länsskatteverket inom besvärstiden. Besvären skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av förhandsavgörandet. För skatteombudet beräknas terminen från det beslutet fattades.

I ett beslut genom vilket förhandsavgörande inte meddelats får ändring inte sökas genom besvär.

27 §
Sökande av ändring i länsrättens beslut

I länsrättens beslut får ändring sökas gom besvär hos högsta förvaltningsdomsten, om högsta förvaltningsdomstolen beviar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 §§ lagen om beskatingsförfarande (1558/95). Besvärstiden i fråga om länsrättens beslut om förhandsaörande är dock 30 dagar från delfåendet. På kommunens vägnar har det skatteombud som förordnats av den kommun där fastieten finns och denna kommun besvärsrätt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 46/96
StaUB 20/96
RSv 105/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.