540/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/40) 21 a §, sådan de lyder ändrad genom lagar av den 29 april 1994 och den 18 december 1995 (318/94 och 1561/95),

ändras rubriken för 4 kap. samt 44 och 48 §§, sådana de lyder, rubriken för 4 kap. i nämnda lag av den 29 april 1994 samt 44 och 48 §§ i nämnda lag av den 18 december 1995, samt

fogas till lagen nya 39 a och 39 b §§ som följer:

4 kap.

Beskattning, förhandsavgörande och ändringssökande

39 a §

Länsskatteverket får på skriftlig ansökan meddela förhandsavgörande som gäller arvs- och gåvoskatt.

Förhandsavgörande om gåvoskatt får sökas både av givaren och mottagaren. Förhandsavgörande som gäller arvsskatt får efter arvlåtarens död sökas av delägare i dödsboet, legattagare och efterlevande maken, också då denna inte är delägare i dödsboet.

Förhandsavgörandet meddelas av länsskaeverket i det län inom vars område överlaren av egendomen bor eller inom vars oåde arvlåtaren stadigvarande bodde vid sin död. Om inte nämnda stadganden kan tillämpas, meddelas förhandsavgörandet av det länsskatteverk som avses i 24 §.

39 b §

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande skall på yrkande av den skattskyldige iakttas med bindande verkan så som bestäms i avgörandet.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande skall behandlas i brådskande ordning i länsskatteverket, länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen.

44 §

Med avvikelse från 43 § skall ändring i ett förhandsavgörande enligt 39 a § sökas genom besvär hos länsrätten i det län inom vars domkrets förhandsavgörandet har meddelats. Besvärsrätt har den som ansökt om förhandsavgörandet och skatteombudet. Besvärsskriften skall tillställas länsskatteverket inom besvärstiden.

Besvären skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av förhandsavgörandet. För skatteombudet beräknas terminen från det beslutet fattades.

I ett beslut genom vilket förhandsavgörande inte har meddelats får ändring inte sökas genom besvär.

48 §

I länsrättens beslut får ändring sökas gom besvär hos högsta förvaltningsdomsten, om högsta förvaltningsdomstolen beviar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 §§ lagen om beskatingsförfarande (1558/95). Tiden för anfönde av besvär över länsrättens beslut om förhandsavgörande är dock 30 dagar från delfåendet. På statens vägnar har skatteoudet besvärsrätt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 46/96
StaUB 20/96
RSv 105/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.