539/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/90) 17 § 3 mom, sådant det lyder i lag av den 5 december 1991 (1393/91),

ändras 8 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, samt

fogas till lagen en ny 8 a § som följer:

8 §
Förhandsavgörande av centralskattenämnden

Centralskattenämnden får på ansökan av räntetagaren eller räntebetalaren meddela förhandsavgörande om skyldighet att betala källskatt på ränteinkomst så som lagen om centralskattenämnden (535/96) stadgar.

8 a §
Förhandsavgörande av länsskatteverket

Länsskatteverket får på skriftlig ansökan av räntetagaren eller räntebetalaren meddela förhandsavgörande som gäller källskatt på ränteinkomst, om inte centralskattenämnden har avgjort ärendet eller om en ansökan i ärendet inte är anhängig i centralskattenämnden.

Förhandsavgörande meddelas av länsskatteverket i det län inom vars område räntebetalarens hemkommun finns.

I ansökan skall individualiseras den fråga i vilken förhandsavgörande söks och framläggas den utredning som behövs för avgörande av ärendet.

Förhandsavgörandet skall iakttas vid den räntebetalning för med avseende på vilket det har meddelats. Detsamma gäller förhandsavgörande som har meddelats på begäran av räntetagaren, om räntetagaren framställer ett yrkande därom hos räntebetalaren.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande skall behandlas i brådskande ordning i länsskatteverket, länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 46/96
StaUB 20/96
RSv 105/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.