537/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) 17 §, 51 § 1 mom. samt 53 § 1 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 17 §, delvis ändrad genom lag av den 17 december 1982 (946/82) samt 51 § 1 mom. och 53 § 1 mom. i lag av den 18 december 1995 (1559/95), som följer:

17 §

Uppkommer det oklarhet om förskottsinnehållning skall verkställas eller om vad som annars skall iakttas vid verkställandet av förskottsinnehållningen, avgörs ärendet på skriftlig ansökan av arbetsgivaren eller arbetstagaren av det länsskatteverk inom vars tjänsteområde arbetsgivarens hemkommun finns (förhandsavgörande). Förhandsavgörandet meddelas för viss tid, dock högst till utgången av det kalenderår som följer på meddelandet.

I ansökan skall individualiseras den fråga i vilken förhandsavgörande söks och framläggas den utredning som behövs för avgörande av ärendet.

Förhandsavgörandet skall iakttas vid den förskottsuppbörd för vilken det har meddelats. Detsamma gäller förhandsavgörande som meddelats på ansökan av den som mottar prestationen, om mottagaren av prestationen framlägger ett yrkande om saken till den som betalar prestationen.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande skall behandlas i brådskande ordning i länsskatteverket, länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen.

51 §

Ändring i en bestämmelse som med stöd av 13 § har meddelats om förskottsinnehållning, i en bestämmelse som med stöd av 38 § har givits om förskott eller i ett beslut som med stöd av 6 b § har meddelats om förskottsuppbördsregistrering får inte sökas genom besvär, förrän anhållan om rättelse av bestämmelsen eller beslutet har gjorts enligt 6 d, 16 eller 46 §. I ett beslut om förskottsuppbördsregistrering enligt 6 a § får ändring inte sökas genom besvär förrän den som är införd i registret enligt 6 b § 1 mom. har begärt att bli avförd ur detta. I ett avgörande som avses i 15 § 2 mom., i länsskatteverkets registreringsbeslut enligt 21 § och i ett beslut genom vilket det har bestämts att förhandsavgörande inte meddelas får ändring inte sökas genom besvär.


53 §

I länsrättens beslut får ändring sökas gom besvär hos högsta förvaltningsdomsten, om högsta förvaltningsdomstolen beviar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 §§ lagen om beskatingsförfarande (1558/95). Besvärstiden i fråga om länsrättens beslut om förhandsaörande är dock 30 dagar från delfåendet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 46/96
StaUB 20/96
105/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.