527/1996

Given i Nådendal den 12 juli 1996

Lag om ändring av 90 § lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 september 1951 om fiske (503/51) 90 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 10 januari 1964 (4/64), som följer:

90 §

För förebyggande av smittsamma fisk- och kräftsjukdomars spridning eller för bevarande av fisk- eller kräftbeståndet kan jord- och skogsbruksministeriet för viss tid eller tillsvidare meddela förbud eller bestämmel-ser om transport, lagring och saluföring samt export och import av fisk, kräftor och rom eller om hantering eller flyttning till annan ort av redskap, som använts vid fångst, lagring och transport av sådana.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 200/95
JsUB 3/96
RSv 28/96

Nådendal den 12 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.