512/1996

Utfärdat i Helsingfors den 20 juni 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 42 f § kötthygienlagen av den 28 juni 1994 (511/94), 32 f § fiskhygienlagen av den 6 maj 1994 (330/94), 38 f § mjölkhygienlagen av den 15 juli 1994 (671/94), 32 f § äggprodukthygienlagen av den 28 juni 1994 (517/94) och 2, 3 och 12 §§ förordningen den 15 juni 1994 om bekämpande av djursjukdomar vid import och export av djur och vissa andra varor (489/94), av dessa lagrum 42 f § kötthygienlagen sådan den lyder i lag av den 31 december 1994 (1563/94), 32 f § fiskhygienlagen sådan den lyder i lag av samma datum (1562/94), 38 f § mjölkhygienlagen sådan den lyder i lag av samma datum (1564/94) och 32 f § äggprodukthygienlagen sådan den lyder i lag av samma datum (1565/94), beslutat:

1 kap.

Allmänna föreskrifter

Tillämpningsområde
1 §

I detta beslut och i bilagorna till det utfärdas bestämmelser om veterinär gränskontroll som i syfte att säkerställa den livsmedelshygieniska kvaliteten samt förebygga djursjukdomars spridning utförs i fråga om animaliska livsmedel som importeras till Finland från länder utanför Europeiska gemenskapen.

Detta beslut gäller också veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel som från ett tredje land transiteras genom Finland till någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller till ett tredje land samt veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel som införs till tullager, friområden och frilager.

Detta beslut tillämpas på animaliska livsmedel som införs från länder utanför Europeiska gemenskapen oberoende av ursprungsland.

2 §

Detta beslut gäller inte

1) fiskerivaror som ett fiskefartyg under tredje lands flagg har fiskat eller bearbetade och beredda produkter som framställts av sådana och som skall föras i land från fartyget i Finland, eller

2) sådana i bilaga 3 uppräknade animaliska livsmedel som inte behöver genomgå någon veterinär gränskontroll.

3 §

Detta beslut gäller med undantag av 17-20 och 37 §§ inte heller animaliska livsmedel som importeras till Finland för att användas för proviantering i utrikestrafik i sådana fall när livsmedlen efter gränsövergången under tullens överinseende förs direkt till

1) ett flygplan eller ett fartyg i utrikestrafik, eller

2) ett provianteringslager för att därifrån direkt föras vidare till ett flygplan eller ett fartyg i utrikestrafik eller till ett annat provianteringslager.

Om animaliska livsmedel som i enlighet med 1 mom. levererats till ett provianteringslager för att användas för proviantering i utrikestrafik från provianteringslagret förs någon annanstans än direkt till ett flygplan eller ett fartyg i utrikestrafik eller ett annat provianteringslager, skall på livsmedlen tillämpas bestämmelserna i detta beslut.

4 §

Vid import av animaliska livsmedel som avses i 2 § 2 punkten och 3 § skall tullmyndigheten försäkra sig om att livsmedlen uppfyller kraven i de beslut av jord- och skogsbruksministeriet som nämns i 5 §.

Vid import av livsmedel som är avsedda att användas för proviantering i utrikestrafik skall tullmyndigheten dessutom särskilt försäkra sig om att transporten eller förvaringen i provianteringslagret inte medför betydande fara för människors eller djurs hälsa.

5 §

Vid import av animaliska livsmedel iakttas utöver detta beslut kraven i följande beslut av jord- och skogsbruksministeriet:

1) jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror som importeras från tredje land (1000/95);

2) jord- och skogsbruksministeriets beslut om tryggande av den livsmedelshygieniska kvaliteten vid import från tredje land av fiskerivaror samt bearbetade och beredda produkter av dem (1007/95);

3) jord- och skogsbruksministeriets beslut om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från tredje land (863/95); och

4) jord- och skogsbruksministeriets beslut om äggprodukter som importeras från tredje land (862/95).

6 §

Avfall som uppkommer av kött och köttvaror som används för proviantering i utrikestrafik skall förstöras i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om behandlingen av matavfall och smittbärande avfall som härrör från utlandstrafik samt av smittbärande avfall som härrör från transitotrafik (605/94).

Definitioner
7 §

I detta beslut avses med

1) tredje land en stat utanför Europeiska gemenskapen,

2) exportland ett tredje land från vilket animaliska livsmedel importeras till Europeiska gemenskapen,

3) livsmedel kött och köttvaror, fiskerivaror och därav erhållna bearbetade och beredda produkter, mjölk och mjölkbaserade produkter samt äggprodukter som är avsedda som livsmedel,

4) gränskontrollveterinär en veterinär som utför veterinära gränskontroller och är anställd hos anstalten för veterinärmedicin och livsmedel eller har bemyndigats av den och som också har förordnats av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning att utföra gränskontroller, samt vikarien för en sådan veterinär,

5) veterinär gränskontroll importkontroll av animaliska livsmedel från tredje land, i vilken kan ingå dokumentkontroll samt identitetskontroll och fysisk kontroll,

6) gränskontrollstation en av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning bestämd lokal som är belägen i en i bilaga 1 nämnd kommun och där veterinära gränskontroller utförs,

7) införselkontrollplats någon annan än en i 6 punkten avsedd lokal som jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har godkänt av särskilda skäl och där veterinära gränskontroller utförs,

8) godkänt gränsövergångsställe en i bilaga 1 nämnd tullanstalt via vilken animaliska livsmedel införs och från vilken de levereras till gränskontrollstationen,

9) importparti animaliska livsmedel som transporteras med ett och samma transportmedel och har en gemensam uppsättning importhandlingar, gränskontrollveterinären avgör i särskilda fall vilket livsmedelsparti som skall betraktas som ett importparti,

10) dokumentkontroll kontroll av de importtillstånd, intyg och övriga handlingar som medföljer importpartiet,

11) identitetskontroll jämförande av importpartiet med de medföljande tillstånden, intygen och handlingarna samt kontroll av de stämplar och märkningar som krävs av importpartiet,

12) fysisk kontroll kontroll av importpartiets kvalitet med tillhörande provtagning och laboratorieundersökning,

13) importör en sådan fysisk eller juridisk person eller företrädare för denne som importerar animaliska livsmedel från tredje land till Finland eller transiterar dem genom Finland till en annan medlemsstat inom Europeiska unionen eller till ett tredje land,

14) tullager, friområde och frilager sådana lager och områden under tullkontroll där animaliska livsmedel från tredje land kan lagras i icke förtullat skick,

15) provianteringslager sådana lager där livsmedel som är avsedda för proviantering i utrikestrafik,

16) proviantering inom utrikestrafik livsmedel som är avsedda att förbrukas av besättningen och passagerarna i flyg- eller fartygstrafik mellan Finland och en annan stat,

17) trafik inom Europeiska gemenskapen en båt eller ett flygpan som går i trafik mellan två av Europeiska unionens medlemsstater i enlighet med en regelbunden, i förväg angiven tidtabell,

18) ANIMO-meddelande uppgifter som skall meddelas den behöriga myndigheten i den medlemsstat inom Europeiska unionen som är bestämmelseland,

19) kommissionen Europeiska gemenskapernas kommission, och med

20) medlemsstat en medlemsstat inom Europeiska unionen.

2 kap.

Import- och kontrollförfarande

Införsel via godkända gränsövergångsställen
8 §

Livsmedlen skall införas via godkända gränsövergångsställen när de införs

1) direkt från ett tredje land och är avsedda för marknaden i Finland eller för transitering genom Finland till någon annan medlemsstat eller till ett tredje land,

2) till Finland direkt från ett tredje land och är avsedda att lagras i tullager eller frilager eller på friområden,

3) till Finland från ett tredje land via någon annan medlemsstat, och Finland har kommit överens med den berörda medlemsstaten om att den veterinära gränskontrollen skall utföras i Finland, eller

4) från ett tredje land med båt eller flyg, och de i någon annan medlemsstat i samband med transporten har omlastats i en båt eller ett flygplan som inte går i trafik inom Europeiska gemenskapen.

9 §

Tullmyndigheten skall på ett godkänt gränsövergångsställe kontrollera de handlingar som medföljer i 8 § avsedda livsmedel. Efter detta skall importpartiet omedelbart transporteras under tullens överinseende till den behöriga gränskontrollstationen eller införselkontrollplatsen. Vad som i detta beslut föreskrivs om gränskontrollstationer gäller härvid också införselkontrollplatser.

Kontrollpersonal
10 §

På gränskontrollstationen skall gränskontrollveterinären utföra en veterinär gränskontroll av livsmedel som avses i 8 §. Gränskontrollveterinären kan vid behov anlita assisterande personal när han utför den veterinära gränskontrollen.

Veterinär gränskontroll av livsmedel som är avsedda för marknaden i Finland och övriga krav på sådana livsmedel
11 §

Gränskontrollveterinären skall utföra veterinära gränskontroller enligt bilaga 2 av livsmedel som är avsedda för marknaden i Finland.

Livsmedel som är avsedda för marknaden i Finland skall alltid uppfylla kraven i de beslut av jord- och skogsbruksministeriet som nämns i 5 §.

Veterinär gränskontroll av livsmedel som transiteras genom Finland till någon annan medlemsstat och övriga krav på sådana livsmedel
12 §

Livsmedel som transiteras genom Finland till någon annan medlemsstat skall genomgå en veterinär gränskontroll enligt bilaga 4 som utförs av en gränskontrollveterinär.

Livsmedel som transiteras genom Finland till någon annan medlemsstat skall uppfylla kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning. I avsaknad av sådan skall livsmedlen uppfylla kraven i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland.

Importpartier som transiteras till en annan medlemsstat får inte strida mot sådana beslut om skyddsåtgärder som kommissionen har fattat.

Innan livsmedel från tredje land transiteras genom Finland till någon annan medlemsstat skall gränskontrollveterinären om möjligt säkerställa att mottagarlandet godkänner att partiet importeras.

Veterinär gränskontroll av livsmedel som transiteras genom Finland till ett tredje land och övriga krav på sådana livsmedel
13 §

Livsmedel som transiteras genom Finland till ett tredje land skall genomgå en veterinär gränskontroll enligt bilaga 4 som utförs av en gränskontrollveterinär.

Livsmedel som transiteras genom Finland till ett tredje land skall uppfylla kraven i det tredje land som är bestämmelseland. Innan livsmedel från ett tredje land transiteras genom Finland till ett tredje land skall gränskontrollveterinären om möjligt säkerställa att mottagarlandet godkänner att partiet importeras.

Livsmedel som det enligt ett av kommissionen fattat beslut om skyddsåtgärder är förbjudet att importera till Europeiska gemenskapen får med tillstånd av gränskontrollveterinären transiteras genom Finland, förutsatt att transiteringen av sådana produkter inte medför betydande fara för människors eller djurs hälsa. Vid behov meddelar jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning gränskontrollveterinärerna anvisningar om transitering genom Finland av sådana livsmedel som omfattas av något av kommissionen fattat beslut om skyddsåtgärder.

Veterinär gränskontroll av livsmedel som införs till ett tullager, ett friområde eller ett frilager och övriga krav på sådana livsmedel
14 §

Gränskontrollveterinären skall utföra en veterinär gränskontroll enligt bilaga 5 av livsmedel som införs i ett tullager eller frilager eller till ett friområde.

Livsmedel som införs i tullager skall uppfylla kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning eller, i avsaknad av sådan, kraven i lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland.

Till ett friområde och ett frilager får för lagring levereras också sådana för ett tredje land avsedda livsmedel som inte uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning. Till ett friområde och ett frilager får med tillstånd av gränskontrollveterinären levereras också sådana livsmedel som det enligt ett av kommissionen fattat särskilt beslut om skyddsåtgärder är förbjudet att importera till Europeiska gemenskapen. Lagringen eller transporten av produkter som avses i detta moment får dock inte medföra betydande fara för människors eller djurs hälsa.

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning meddelar vid behov gränskontrollveterinärerna anvisningar om transport och lagring i friområden och frilager av sådana livsmedel som avses i 3 mom.

15 §

Gränskontrollveterinären skall anmäla transporten av ett importparti från gränskontrollstationen till ett friområde eller frilager i förväg genom ett ANIMO-meddelande eller genom att per telefax sända ett gränskontrollintyg enligt bilaga 6 som han har fyllt i till den tullmyndighet under vars kontroll området eller lagret står.

16 §

På ett friområde eller i ett frilager skall livsmedel som är avsedda för medlemsstaterna förvaras åtskilda från sådana livsmedel som inte uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Importpartierna skall förvaras i sina ursprungliga förpackningar och de får inte hanteras mer än vad som är nödvändigt för lagring eller uppdelning av importpartiet.

17 §

Livsmedel får utges från tullager, friområde och frilager till marknaden i Finland bara i det fall att importpartiet uppfyller kraven i Finlands lagstiftning.

När ett importparti överförs från ett frilager, friområde eller provianteringslager till marknaden i Finland skall den gränskontrollveterinär som övervakar lagret eller området utföra en veterinär gränskontroll enligt bilaga 2 i fråga om importpartiet. Kontrollen kan utföras på friområdet, i frilagret eller provianteringslagret.

18 §

En gränskontrollveterinär som övervakar ett friområde, frilager eller provianteringslager skall i samarbete med tullmyndigheterna förvissa sig om att livsmedel från tredje land förvaras på behörigt sätt på friområdet, i frilagret eller provianteringslagret med beaktande av livsmedelshygieniska synpunkter.

Tullmyndigheterna skall övervaka bokföringen över livsmedel som införs till och avgår från friområden, frilager och provianteringslager. Bokföringen skall vara tillgänglig för den veterinär som avses i 1 mom.

19 §

Innan ett importparti förflyttas från ett friområde, frilager eller provianterinslager till ett annat friområde, frilager eller provianterinslager skall den gränskontrollveterinär som övervakar lagret eller området utfärda ett gränskontrollintyg enligt bilaga 6 på grundval av de handlingar som medföljer importpartiet och de kontrollbesök han har gjort.

Den gränskontrollveterinär som övervakar frilagret, friområdet eller provianterinslagret skall underrätta om förflyttning av importpartiet genom ett ANIMO-meddelande eller genom att per telefax sända ett gränskontrollintyg enligt bilaga 6 som han fyllt i till den veterinär som övervakar mottagarlagret eller mottagarområdet.

När ett importparti förflyttas från ett friområde, frilager eller provianterinslager till ett annat friområde, frilager eller provianterinslager, skall importören säkerställa att den gränskontrollveterinär som övervakar området eller lagret godkänner lagringen av importpartiet.

Transitering av livsmedel under tullens överinseende
20 §

Livsmedel som är avsedda för transitering genom Finland till någon annan medlemsstat eller till ett tredje land eller till ett tullager, friområde eller frilager skall transporteras under tullens överinseende i en container eller ett fordon som förseglats. Livsmedlen får lossas och omlastas i ett annat fordon bara under tullens överinseende.

3 kap.

Anmälningar

Anmälan till en myndighet i bestämmelselandet
21 §

Gränskontrollveterinären skall per telefax sända ett meddelande till den behöriga myndigheten i bestämmelselandet, om

1) ett importparti som redan har avgått från en gränskontrollstation bör underkännas på basis av resultatet av en utförd undersökning, eller

2) ett importparti godkänns vid en veterinär gränskontroll för införsel till Europeiska gemenskapen bara för att användas till något särskilt ändamål.

Anmälan som importören skall göra hos gränskontrollstationen
22 §

Importören skall minst tolv timmar innan ett importparti anländer underrätta gränskontrollveterinären om ankomsten. Anmälan skall göras genom ett gränskontrollintyg enligt bilaga 6 eller genom någon annan skriftlig anmälan som innehåller motsvarande uppgifter. I anmälan skall utöver de uppgifter som krävs i gränskontrollintyget ingå importpartiets beräknade ankomsttid till gränskontrollstationen.

Meddelande från gränsövergångsstället till gränskontrollstationen samt förvaring av gränskontrollintyg
23 §

Om en gränskontrollstation inte är belägen i anslutning till ett gränsövergångsställe, skall tullmyndigheten vid gränsövergångsstället fylla i en av importören erhållen kopia av ett gränskontrollintyg enligt bilaga 6 som intyg över att myndigheten har utfört en dokumentkontroll enligt bilaga 2. I det intyg som tullmyndigheten fyller i skall tydligt anges att intyget berättigar bara till att transportera importpartiet till den gränskontrollstation som antecknats i intyget. I detta gränskontrollintyg skall också anges inom vilken tidrymd importören skall transportera importpartiet till gränskontrollstationen. Tullmyndigheten vid gränsövergångsstället ger importören en kopia av detta gränskontrollintyg.

Tullmyndigheten vid gränsövergångsstället skall anmäla importpartiets ankomst genom att per telefax till gränskontrollveterinären skicka en kopia av det gränskontrollintyg myndigheten har fyllt i. En kopia av detta gränskontrollintyg skall förvaras på gränsövergångsstället i minst tre år.

Det av tullmyndigheten ifyllda gränskontrollintyg som har sänts från gränsövergångsstället skall förvaras vid gränskontrollstationen i minst tre år.

4 kap.

Anteckningar och intyg

Anteckningar som skall göras i importhandlingarna och förvaring av handlingarna
24 §

Gränskontrollveterinären skall ge importören med sin underskrift och sin stämpel styrkta kopior av de intyg, tillstånd och övriga handlingar som krävs och medföljer importpartiet, och förvara de ursprungliga intygen vid gränskontrollstationen.

I fråga om handlingarna för ett importparti som är avsett för ett tredje land eller införs till ett friområde eller frilager utger gränskontrollveterinären till importören dock intyg, tillstånd och övriga handlingar i original och förvarar kopiorna på gränskontrollstationen.

En i enlighet med 1 mom. styrkt kopia av de tillstånd, intyg och handlingar i original som åtföljt importpartiet skall medfölja importpartiet till den första mottagaranläggningen. Om importpartiet delas upp, skall alla delarna fram till den första mottagarenheten åtföljas av en styrkt kopia av de tillstånd, intyg och handlingar i original som medföljt importpartiet.

25 §

Tillstånd, intyg och handlingar som medföljt ett importparti eller kopior av dem skall förvaras vid gränskontrollstationen i minst tre år efter införseln.

När tullmyndigheten utför en dokumentkontroll enligt 23 § i fråga om ett importparti på ett gränsövergångsställe i anslutning till vilket det inte finns någon gränskontrollstation skall tullmyndigheten i minst tre år på gränsövergångsstället förvara kopior av de tillstånd, intyg och handlingar som medföljer importpartiet.

Gränskontrollintyg och förvaring av det
26 §

Vid import av livsmedel till Finland för att användas här eller transporteras vidare skall importpartiet alltid åtföljas av ett gränskontrollintyg enligt bilaga 6. Importören skall fylla i gränskontrollintygets första sida innan gränsen passeras och överlämna en kopia av intyget till tullmyndigheten på gränsövergångsstället. Intyget skall vara utfärdat på finska eller svenska samt på bestämmelselandets officiella språk. Intyget och varje intygskopia skall bestå av ett dubbelsidigt ark.

Importören skall ge gränskontrollveterinären intyget i original samt två kopior av det. Efter att ha utfört den veterinära gränskontrollen fyller gränskontrollveterinären i intygets andra sida. Gränskontrollveterinären behåller den ena intygskopian och överlämnar den andra till importören. Gränskontrollveterinären skall överlämna intygsoriginalet till importören med tanke på förtullning av importpartiet.

Kopian av gränskontrollintyget enligt bilaga 6 skall alltid medfölja importpartiet till den första mottagarenheten. Om importpartiet delas upp, skall alla delarna fram till den första mottagarenheten åtföljas av en styrkt kopia av gränskontrollintyget.

27 §

Kopian av gränskontrollintyget enligt bilaga 6 skall förvaras vid gränskontrollstationen i minst tre år efter införseln.

Om en gränskontrollstation inte är belägen i anslutning till ett gränsövergångsställe, skall gränskontrollveterinären per telefax sända det gränsövergångsställe via vilket importpartiet infördes till Finland för kännedom en kopia av det gränskontrollintyg han har fyllt i. Detta intyg skall förvaras vid gränsövergångsstället i minst tre år.

Importstatistik
28 §

Gränskontrollveterinären skall föra statistik enligt anstaltens för veterinärmedicin och livsmedel anvisningar över alla livsmedelspartier som kontrollerats vid gränskontrollstationen.

Om en gränskontrollstation inte är belägen i anslutning till ett gränsövergångsställe, skall tullmyndigheten vid gränsövergångsstället föra statistik enligt anstaltens för veterinärmedicin och livsmedel anvisningar över alla livsmedelspartier som har införts till Finland via gränsövergångsstället. Tullmyndigheten skall sända statistiken till gränskontrollveterinären vid den behöriga gränskontrollstationen vid utgången av varje månad.

Gränskontrollveterinären skall kontrollera den statistik gränsövergångsställena lämnat in och på begäran sända den tillsammans med den statistik som förs vid gränskontrollstationen till anstalten för veterinärmedicin och livsmedel.

5 kap.

Åtgärder som följer av att importpartier underkänns

Underkännande av importpartier
29 §

Om det vid en veterinär gränskontroll av livsmedel som är avsedda för Finland framgår att importpartiet inte uppfyller kraven i 5 §, skall gränskontrollveterinären underkänna importpartiet.

30 §

Om det vid en veterinär gränskontroll av livsmedel som är avsedda för införsel till någon annan medlemsstat eller till ett tullager framgår att importpartiet inte uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning, skall gränskontrollveterinären underkänna importpartiet.

I avsaknad av gemenskapslagstiftning skall livsmedel som är avsedda för införsel till någon annan medlemsstat eller till tullager underkännas, om det vid en veterinär gränskontroll framgår att importpartiet inte uppfyller kraven i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland.

Gränskontrollveterinären skall också underkänna sådana importpartier vilka införs till Europeiska gemenskapen eller till ett tullager som det enligt ett av kommissionen fattat beslut om skyddsåtgärder är förbjudet att införa till Europeiska gemenskapen.

31 §

Gränskontrollveterinären skall underkänna sådana livsmedel som är avsedda att transiteras till ett tredje land genom Finland eller att införas till ett friområde eller frilager och som kan medföra betydande fara för människors eller djurs hälsa.

32 §

Om en gränskontrollstation inte är belägen i anslutning till ett gränsövergångsställe, är tullmyndigheten vid gränsövergångsstället skyldig att enligt 29-31 §§ underkänna importpartiet på grundval av en dokumentkontroll.

33 §

Livsmedel som underkänts vid en gränskontroll skall i enlighet med vad den myndighet som utfört kontrollen bestämmer föras ut ur Europeiska gemenskapen, användas för ett ändamål som godkänns av den myndighet som utfört kontrollen eller förstöras. Tullmyndigheten kan dock bestämma att livsmedlen bara skall föras ut ur Europeiska gemenskapen, deponeras eller isoleras eller försättas i karantän, om underkännandet beror på djurhälsokrav.

Om inte något annat följer av hälsoskäl eller av lagstiftningen i övrigt, kan importören välja vilken av åtgärderna i 1 mom. som skall vidtas.

Om det är möjligt att avhjälpa orsaken till underkännandet, skall importören beredas tillfälle att inom rimlig tid komplettera utredningarna om förutsättningarna för import innan beslut om användningen av livsmedlen fattas.

Anmälan om underkännande av ett parti
34 §

Gränskontrollveterinären skall omedelbart underrätta jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning samt anstalten för veterinärmedicin och livsmedel om att ett importparti har underkänts, orsakerna till det samt importpartiets ursprung. En anteckning om underkännandet skall införas i de handlingar som medföljer importpartiet.

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning underrättar kommissionen om det underkända partiet. Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel underrättar de gränskontrollstationer som nämns i bilaga 1.

Om tullmyndigheten vid ett gränsövergångsställe har underkänt ett importparti, skall den omedelbart underrätta den berörda gränskontrollveterinären om underkännandet, orsakerna till det samt importpartiets ursprung. Gränskontrollveterinären sänder meddelandet vidare i enlighet med 1 mom.

6 kap.

Särskilda föreskrifter

Översändande av forsedlar
35 §

Tullmyndigheten skall på begäran tillställa anstalten för veterinärmedicin och livsmedel lastförteckningarna i fartygs- och flygtrafik till Finland från andra medlemsländer och från tredje land.

Gränskontrollstationernas öppettider
36 §

Veterinära gränskontroller av livsmedel utförs vid gränskontrollstationerna under de öppettider som anges i bilaga 1.

Om en importör vill låta kontrollera ett importparti under någon annan tid, skall han komma överens om kontrollen med gränskontrollveterinären i fråga tolv timmar i förväg.

Avgifter
37 §

För veterinära gränskontroller av livsmedel samt för åtgärder i anslutning därtill uppbärs hos den som föreslår att ett livsmedelsparti skall kontrolleras en avgift som fastställs enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

Importören svarar för alla kostnader för den veterinära gränskontrollen av importpartier samt åtgärderna i anslutning därtill.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
38 §

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1996.

Utan hinder av vad som bestäms i 26 § får det gränskontrollintyg enligt bilaga 6 som medföljer ett importparti vara utfärdat också på engelska, tills jord- och skogsbruksministeriet bestämmer något annat.

Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 10 januari 1995 om införselkontroll av levande djur, animaliska livsmedel samt vissa andra varor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen, som utövas i syfte att förhindra spridning av djursjukdomar och säkerställa den livsmedelshygienska kvaliteten (26/95).

Rådets direktiv 90/675/EEG; EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 1, kommissionens beslut 93/13/EEG; EGT nr L 9, 15.1.1993, s. 33, kommissionens beslut 93/14/EEG, EGT nr L 9, 15.1.1993, s. 42, kommissionens beslut 94/958/EG, EGT nr L 371, 31.12.1994, s. 21, kommissionens beslut 95/82/EG, EGT nr L 66, 24.3.1995, s. 26, kommissionens beslut 96/32/EG, EGT nr L 9, 12.1.1996, s. 9

Helsingfors den 20 juni 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Hentriikka Kontio

GRÄNSKONTROLLSTATIONER OCH GRÄNSÖVERGÅNGSSTÄLLEN SAMT DERAS ÖPPETTIDER
Tullanstalt Kommun där gränskontrollstationen är belägen Öppettider
Helsingfors/hamnen Helsingfors/Esbo/Vanda/Kervo 8.00-17.00 mån.-fre.1)
Helsingfors-Vanda/ flygstationen Vanda 8.00-17.00 mån.-fre.1)
Åbo/hamnen Åbo 2) 8.00-17.00 mån.-fre.1)
Vaalimaa/landsvägen Virolahti 8.00-17.00 mån.-fre.1)
Kilpisjärvi/landsvägen, Kivilompolo/landsvägen Muonio 8.00-18.00 mån.-fre., 8.00-14.00 helgfria lördagar
Nuorgam/landsvägen, Näätämö/landsvägen, Utsjoki/landsvägen, Karigasniemi/landsvägen Enare 8.00-18.00 mån.-fre. 8.00-14.00 helgfria lördagar

1) Veterinära gränskontroller av livsmedel från Norge, Island och Liechtenstein utförs vid behov mån.-fre. 8.00-18.00 och helgfria lördagar 8.00-14.00.

2) Veterinära gränskontrollen skall utföras endast för livsmedelkonserver, som har sterilerats så att de kan förvaras i rumstemperatur.

VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV LIVSMEDEL

Den veterinära gränskontrollen av livsmedel är uppdelad i dokumentkontroll samt identitetskontroll och fysisk kontroll av importpartiet.

A. Dokumentkontroll

Det kontrolleras att de tillstånd, intyg och övriga handlingar som medföljer importpartiet uppfyller följande krav:

1. Det rör sig om tillstånd, intyg och övriga handlingar i original.

2. Det ursprungsland för importpartiet som har antecknats i tillstånden, intygen och de övriga handlingarna är ett sådant tredje land eller en sådan del av ett tredje land därifrån det är tillåtet att importera livsmedlet till Europeiska gemenskapen eller till den medlemsstat som är bestämmelseland.

3. Tillstånden, intygen och de övriga handlingarna uppfyller till form och innehåll kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning eller i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland.

4. Varje tillstånd, intyg och handling består av ett enda ark och är fullständigt ifyllt.

5. Datum för utfärdandet av tillstånden, intygen och de övriga handlingarna överensstämmer med det datum då importpartiet lastades för att sändas till Europeiska gemenskapen.

6. Tillstånden, intygen och de övriga handlingarna visar att importpartiet har sitt ursprung i en anläggning som har godkänts av kommissionen eller den medlemsstat som är bestämmelseland, om inte medlemsstaten har meddelat något annat.

Livsmedel som importeras från EES-länder utanför Europeiska gemenskapen skall ha sitt ursprung i anläggningar som landet i fråga för EFTA:s övervakningsmyndighet har uppgivit vara anläggningar från vilka de berörda produkterna får exporteras till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7. De tillstånd, intyg och övriga handlingar som krävs har undertecknats av en tjänsteveterinär eller någon annan behörig myndighet i det tredje landet. Undertecknarens namnförtydligande och tjänsteställning har angivits med versaler. Färgen på hälsomärket eller exportlandets officiella stämpel avviker från den övriga skriften på intyget.

8. Uppgifterna i tillstånden, intygen och de övriga handlingarna motsvarar uppgifterna på första sidan av det gränskontrollintyg som anges i bilaga 6 och medföljer importpartiet.

9. Första sidan av det gränskontrollintyg som anges i bilaga 6 har undertecknats av importören.

B. Identitetskontroll

Importpartiets samhörighet med åtföljande tillstånd, intyg och övriga handlingar kontrolleras som följer:

1. Det kontrolleras att de stämplar och påskrifter på förpackningarna av importpartiet som anger produkternas ursprungsland och ursprungsanläggning överensstämmer med uppgifterna i de tillstånd, intyg och övriga handlingar som medföljer importpartiet.

2. Förseglingarna och deras överensstämmelse med sigillnumret i det gränskontrollintyg som anges i bilaga 6 kontrolleras.

C. Fysisk kontroll

1. Det kontrolleras att importpartiets transportförhållanden uppfyller följande krav:

a) temperaturen under transporten uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning eller i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland;

b) transportförhållandena försvagar inte importpartiets hygieniska kvalitet; och

c) i transportförhållandena har det inte förekommit något exceptionellt som skulle kunna påverka importpartiets hygieniska kvalitet.

2. Hela importpartiet kontrolleras. Vid behov lossas livsmedlen ur transportmedlet helt eller delvis.

3. Det kontrolleras att importpartiet överensstämmer med uppgifterna i de medföljande tillstånden, intygen och övriga handlingarna till följande delar:

a) importpartiförpackningarnas antal och vikt överensstämmer med den sammanlagda mängd för importpartiet som anges i handlingarna; och

b) importpartiets förpackningsmaterial och förpackningspåskrifter uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens livsmedelshygienlagstiftning eller de nationella livsmedelshygienlagstiftningskraven i den medlemsstat som är bestämmelseland.

4. Av importpartierna tas prov som undersöks i syfte att säkerställa att partiet uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning eller i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland.

Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel meddelar närmare anvisningar om antalet prov som skall tas av importpartierna samt om utförandet av undersökningar.

5. Tullmyndigheten försluter och förseglar de öppnade förpackningarna och transportmedlen omedelbart efter den fysiska kontrollen. Sigillnumret antecknas i det gränskontrollintyg som anges i bilaga 6 och i de övriga handlingar som medföljer importpartiet.

6. Importpartiet får transporteras vidare från gränskontrollstationen till bestämmelseorten innan laboratorieundersökningarna av proven har slutförts. Om man dock på grundval av tidigare undersökningsresultat misstänker att ett importparti inte uppfyller kraven, håller gränskontrollveterinären importpartiet kvar till dess att undersökningsresultaten är färdiga.

LIVSMEDELSPARTIER SOM INTE GENOMGÅR NÅGON VETERINÄR GRÄNSKONTROLL

Följande partier av livsmedel får importeras från tredje land utan veterinär gränskontroll och behöver inte införas via godkända gränsövergångsställen:

1. Ett parti om högst ett kilogram animaliska livsmedel som en privatperson för med sig eller som har avsänts till en privatperson för användning i det egna privathushållet.

2. Kroppen av ett stort villebråd eller kropparna av några små villebråd som utgjort byte vid en jaktfärd, köttet av villebrådet eller köttprodukter som beretts av köttet i fråga, förutsatt att de är avsedda att användas i jägarens eget privathushåll.

3. En fiskfångst om högst 15 kg eller, oberoende av vikten, en fisk som fångats vid rekreationsfiske och införs till Finland från Norge eller Ryssland, varvid den ingår i resandens personliga bagage och är avsedd att användas i hans eget privathushåll.

4. Animaliska livsmedel som ambassader eller sådana internationella organisationer som åtnjuter diplomatiska rättigheter importerar för eget bruk.

5. En liten mängd animaliska livsmedel som införs för forskningsändamål.

De ovan nämnda livsmedelspartierna omfattas emellertid av kraven i följande beslut av jord- och skogsbruksministeriet:

1) jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror som importeras från tredje land (1000/95);

2) jord- och skogsbruksministeriets beslut om tryggande av den livsmedelshygieniska kvaliteten vid import från tredje land av fiskerivaror samt bearbetade och beredda produkter av dem (1007/95);

3) jord- och skogsbruksministeriets beslut om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från tredje land (863/95); och

4) jord- och skogsbruksministeriets beslut om äggprodukter som importeras från tredje land (862/95).

VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV LIVSMEDEL SOM GENOM FINLAND TRANSITERAS TILL NÅGON ANNAN MEDLEMSSTAT ELLER TILL ETT TREDJE LAND

A. Veterinär gränskontroll av livsmedel som genom Finland transiteras till någon annan medlemsstat

1. Veterinära gränskontroller av livsmedel som genom Finland transiteras från ett tredje land till någon annan medlemsstat utförs av en gränskontrollveterinär enligt bilaga 2.

2. I följande fall utför gränskontrollveterinären dock bara en dokumentkontroll enligt bilaga 2 A i fråga om livsmedel som genom Finland transiteras från tredje land till någon annan medlemsstat:

a) Den veterinära gränskontrollen av produkterna har genom ett bilateralt avtal mellan Finland och den andra medlemsstat som är bestämmelseland konstaterats ske i bestämmelselandet.

Härvid skall den gränskontrollveterinär som har utfört dokumentkontrollen till den berörda gränskontrollstationen i bestämmelselandet sända ett ANIMO-meddelande om importpartiets innehåll och sannolika ankomsttid.

b) Livsmedel som transiteras från ett tredje land till någon annan medlemsstat med båt eller flyg och som i samband med transporten omlastas i Finland i en båt eller ett flygplan som inte är i trafik inom Europeiska gemenskapen.

B. Veterinär gränskontroll av livsmedel som genom Finland transiteras till ett tredje land

1. Veterinära gränskontroller av livsmedel som transiteras genom Finland från ett tredje land till ett tredje land utförs av en gränskontrollveterinär enligt bilaga 2.

2. Ingen veterinär gränskontroll utförs dock när livsmedel som transiteras genom Finland från ett tredje land till ett tredje land med båt eller flyg införs till Finland bara för att omlastas i en hamn eller på ett flygfält.

3. I följande fall utför gränskontrollveterinären en dokumentkontroll enligt bilaga 2 A i fråga om livsmedel som genom Finland transiteras från ett tredje land till ett tredje land:

a) De livsmedel som transiteras från ett tredje land till ett tredje land med båt eller flyg lagras bara tillfälligt i Finland på ett friområde eller i ett frilager.

b) De livsmedel som transiteras från ett tredje land till ett tredje land längs väg eller järnväg transiteras genom Finland utan att lagras i Finland.

VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV LIVSMEDEL SOM INFÖRS TILL TULLAGER, FRIOMRÅDE ELLER FRILAGER

A. Veterinär gränskontroll av livsmedel som införs till tullager

När livsmedel från ett tredje land införs till ett tullager för tillfällig lagring utför gränskontrollveterinären en veterinär gränskontroll enligt bilaga 2 av livsmedlen vid gränskontrollstationen.

B. Veterinär gränskontroll av livsmedel som införs till friområden och frilager

När livsmedel från ett tredje land införs till ett friområde eller frilager för tillfällig lagring utför gränskontrollveterinären bara en dokumentkontroll enligt bilaga 2 A av livsmedlen vid gränskontrollstationen.

Blankett

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.