511/1996

Given i Helsingfors den 28 juni 1996

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/91) en ny 18 a § som följer:

18 a §
Förutsättningarna för att en person av finländsk härkomst som kommer från det forna Sovjetunionens område skall beviljas uppehållstillstånd

Utöver vad som annars stadgas i denna lag, kan en person av finländsk härkomst som kommer från det forna Sovjetunionens område beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd, om

1) sökanden själv, den ena av hans föräldrar eller minst två av hans fyra mor- eller farföräldrar enligt anteckning i något dokument har eller har haft finsk nationalitet, eller om

2) sökanden har något annat band som visar hans samhörighet med Finland och finskhet, men inte med hjälp av dokument kan visa att han uppfyller förutsättningarna i punkt 1.

Uppehållstillstånd beviljas också en ovan avsedd persons make samt barn som inte har fyllt 18 år och som han har vårdnaden om. Med make jämställs den, som med personen i fråga fortgående lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden.

En förutsättning för att uppehållstillstånd beviljas är att den sökande deltar i samhällsorientering som anordnats i utflyttningslandet, om det inte finns någon grundad anledning att avvika från detta. Dessutom förutsätts det att den sökande har uttalat sin vilja att flytta till Finland för att stadigvarande bosätta sig här.

Vid utredning av sökandens uttalade vilja att flytta till Finland för att varaktigt bosätta sig här iakttas lagen om hemkommun (201/94).

Den finländska härkomsten skall visas med hjälp av originaldokument eller, om detta inte är möjligt, på något annat tillförlitligt sätt.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Helsingfors den 28 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.