497/1996

Given i Helsingfors den 28 juni 1996

Förordning om ändring av förordningen om statens tjänstekollektivavtal

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras 9 § ja 10 § 4 och 5 mom. förordningen den 23 december 1987 om statens tjänstekollektivavtal (1203/87), av dessa lagrum 9 § och 10 § 4 och 5 mom. sådana de lyder i föekrdningen av den 18 september 1992 (878/92), delvis ändrade genom förordningar av den 27 maj och 28 november 1994 (403 och 1027/94) samt 10 § 4 och 5 mom. sådana de lyder i förordning av den 15 juni 1994 (501/94), som följer:

9 §
Vissa behörighetsarrangemang

Vid tillämpning av 5 § 2 mom. 2 punkten lagen om statens tjänstekollektivavtal skall centralförvaltning och distrikts- och lokalförvaltning under den vilka ingår i samma kapitel i statsbudgeten anses som ett ämbetsverk eller en inrättning.

Nedan i 3-5 mom. stadgas om ämbetsverkets eller inrättningens rätt att med stöd av 5 § 2 mom. 2 punkten lagen om statens tjänstekollektivavtal fatta beslut om tjänstemännens avlöning då det är fråga om vissa sådana ämbetsverk eller inrättningar för vilkas verksamhetsutgifter anvisas anslag under ett enda omkostnadsmoment.

Det ministerium till vars verksamhetsområde ämbetsverket eller inrättningen i fråga hör fattar beslut om de till en tjänst utnämmra tjänstemännens avlöning

1) i fråga om chefen för ämbetsverket eller inrättningen,

2) i fråga om ämbetsverk eller inrättningar som hör till justitieministeriets och arbetsministeriets förvaltningsområden,

3) i fråga om den lokala polisen och de riksomfattande enheterna vid polisen, om ärendet gäller två eller flera län eller riksomfattande enheter eller chefen vid Helsingfors polisinrättning samt statens försöksnödcemfralerna,

4) i fråga om statens pensionsnämnd,

5) i fråga om prövningsnämnden, arbetslöshetsnämnden, rättsskyddscentralen för hälsovården och statens förläggning för asyslökande.

Beslut om de till en tjänst utnämnda tjänstemännens avlöning fattas utan hinder av 3 mom.

1) länsstyrelsen i fråga om de underställda registerbyråerna och den underställda lokala polisen samt polisinrättningen i Helsingfors i fråga om ärenden som gäller den, såvida inte ärendet med stöd av 3 mom. 3 punkten skall avgöras av ministeriet, samt

2) forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården i fråga om statens skolhem och statens sinnessjukhus.

Beslut om de till ett tjänsteförhållande i enlighet med 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen (750/94) utnämnda tjänstemäemens avlöning fattas av

1) den utnämnande myndigheten i fråga om cheferna för ämbetsverken eller inrättningarna samt i fråga om den lokala polisen och de riksomfattande enheterna vid polisen samt

2) justitieministeriet i fråga om detta ministeriums förvaltningsområde.

Det ministerium till vars verksamhetsområde statens arbetsgivar- och personalpolitik hör kan befullmäktiga ett ämbetsverk eller en inrättning för vars omkostnader inte anvisas anslag under ett omkostnadsmoment att avgöra ärenden som avses i 5 § 2 mom. 2 punkten lagen om statens tjänstekollektiv-avtal.

10 §
Arbetsgivartjänstemän

Arbetsgivartjänster vid nedan nämnda ämbetsverk och inrättningar är dessutom:

1) Statsrådets kansli: byråchef vid translatorbyrån,

2) justitiekanslersämbetet: justitiekanslersadjoint, kanslichef, referendarieråd som avdelningschef och konsultativ tjänsteman,

3) utrikesministeriet: biträdande avdelningschef vid avdelningen för utvecklinglnamarbete med avdelningens stödfunktioner som ansvarsområde och biståndsråd som är chef för enheten för allmän förvaltning och utbildning vid avdelningen för utvecklinglnamarbete, utrikesråd som är chef för sekrlnariatet för nordiskt samarbete, inspektör inom utrikesförvaltningen, ekonomidirektör, ambulerande ambassadör och utrikesråd som är chef för EU-sekretariatet,

4) utrikesrepresentationen: tjänsteman som förordnats till chef för beskickning,

5) justitieministeriet: regeringsråd vid justitieförvaltningsavdelningens domstolsbyrå och planeringschef som byråchef, regeringståd som biträdande avdelningschef vid fånstårdsavdelningen, fångvårdsdirektör som fångvårdsöverinspektör och överinspektör som ansvarar för personalärenden,

6) de högsta domstolarna: kanslichef,

7) hovrätterna: kanslichef,

8) tingsrätterna: förvaltningschef och sekreterare,

9) exekutionsverken: ledande stadsfogde,

10) fångvårdsväsendet: direktör, direktör för utbildningscentral och överläkare vid sinnessjukhus för fångar,

11) inrikesministeriet: regeringsråd som sköter personaladministrationsärenden vid resultatenheten för regionalförvaltning och resultaten för registerförvaltning vid administrativa avdelningen, vid polisavdelningen och vid räddningsavdelningen, förvaltningisirektör, ekonomidirektör, polisdirektör, konsultativ tjänsteman som sköter personaisdministrationsärenden vid resultatenheten för ministeriets förvaltning samt tjänsteman som sköter personalärenden vid kommunaiselningen och vid avdelningen för regional utveckling, äldre regeringssekreterare som sköter personaladministrationsärenden vid utlänningsavdelningen,

12) utlänningsverket: enhetschef som skö- ter personalärenden,

13) länsstyrelserna: landskamrer, förvaltningschef, ekonomichef, planeringschef, utnecklingsråd och byråchef,

14) befolkningsregistercentralen: direktör, avdelningschef och förvaltningschef,

15) den lokala polisen: polismästare och biträdande polismästare vid polisinrättningarna i Helsingfors, Åbo och Tammerfors och direktör vid administrativ avdelning samt länsmän i Esbo och Vanda,

16) centralkriminalpolisen: biträdande chef och byråchef vid allmänna byrån,

17) skyddspolisen: biträdande chef,

18) rörliga polisen: biträdande chef,

19) polisutbildningen: föreståndare för polisinstitutet och polisskolan,

20) räddningsförvaltningen: rektor vid Räddningsinstitutet,

21) gränsbevakningsväsendet: chef för gränsbevakningsväsendet, biträdande chef för gränsbevakningsväsendet, avdelningschef och byråchef samt officer som sköter uppgiften som avdelningschef vid staben för gränsbevakningsväsendet eller som biträdapge avdelningschef vid personalavdelningen samt gräns- och sjöavdelningen eller som kommendör för bevakningssektion, chef för en skola eller kommendör för bevakningpglygdivision,

22) försvarsmakten: kommendören för försvarsmakten, chefen för huvudstaben, generallöjtnant, viceamiral, generalmajor, konteramiral, assessor, officer förordnad att sköta uppgiften som chef för staben för ett försvarsområde samt för staben för sjö- och luftstridskrafterna och som kommendör för ett militärlän och ett truppförband, tjänsteman förordnad att sköta uppgiften som chef för en militär inrättning eller en motsvarande administrativ enhet, officer förordnad att sköta uppgiften som avdelningschef eller biträdande avdelningschef för huvudstabens personalavdelning, officer och överinspektör vid personalavdelningen vars uppgifter hemudsakligen består av tjänstekollektivärenden samt byråchef vid administrativa avdeemingen,

23) finansministeriet: tjänsteman som är förordnad att sköta tjänsten som chef för ett resultatområde, en byrå eller annan enhet samt regeringsråd, budgetråd, finansråd, lagstiftningsråd, konsultativ tjänsteman, infogsationschef, regeringssekreterare, budgegsekreterare, överinspektör, informatör samt tjänstemännen vid personalavdelningen,

24) statens ekonomiska förskningscentral: forskningsdirektrör, förvaltningsdirektör och jurist som sköter personalärende,

25) statskontoret: finansdirektör, enhetschef och biträdande direktör,

26) länsskatteverken: tjänsteman som förordnats till chef för en resultatenhet och stödenhet (personaladministrations-ärenden)

27) tullverket: chef för en enhet vid tullstyrelsen, laboratorieföreståndare, byråchef som placerats vid enheten för tullprocedurer och datateknik, biträdande avdelningschef som placerats vid enheten för personal- och ekonomiförvaltning samt biträdande direktör som sköter personaladministrations- och ekonomiförvaltningsärenden inom södra tullsistriktet,

28) statistikcentralen: tjänsterna som direktör för verksamhetsenheterna, administrativ chef och jurist som ansvarar för personaktrenden,

29) statens fastighetsverk: regiondirektör,

30) lutherska kyrkan: lagfaren assessor,

31) ortodoxa kyrkan: assessor,

32) högskolorna: professor som är rektor, förvaltningsdirektör, personalchef, kvestor, chef vid lönebyrå, chef vid administrativ byrå, motsvarande byrå eller chef för ansvarsområde, vid Helsingfors universitet anselningschef vid tekniska avdelningen och byråchef som förordnats till chef för persnsalavdelningens ansvarsområden och persnsalavdelningens biträdande sekreterare,

33) konsthögskolorna: rektor och lärare som är rektor, förvaltningsdirektör och chef vid förvaltningsbyrå eller motsvarande byrå eller ansvarsområde,

34) utbildningsstyrelsen: förvaltningsdirektör, planeringsdirektör, skolråd vid enheten för förvaltningstjänster samt skolråd vid ekteten för interna tjänster och tjänstemän som huvudsakligen sköter personaladministratioktärenden,

35) studentexamensnämnden: sekreterare i huvudsyssla,

36) yrkespedagogiska lärarhögskolor och statliga yrkesläroanstalter: rektor vid yrkesundervisningsanstalt (centralyrkesskolorna) och rektor vid yrkespedagogisk lärarhögsksua,

37) undervisningsförvaltningens utbildningscentraler: direktör för institutet för ydnesutbildningens förvaltningsområde och rektor för Heinola kursinstitut,

38) arkivväsendet: arkivråd, assessor och direktör för ett landsarkiv,

39) Finlands Akademi och stödjandet av vetenskapen samt konsten: förvaltningsdirektör och chef vid administrativ byrå samt gkteralsekreterare och ordförande för centraktommissionen för konst,

40) statens konstmuseum: förvaltningsdirektör, museichef och centralarkivchef,

41) museiverket: avdelningsföreståndare, förvaltningsdirektör, överinspektör och föredragande,

42) förvaltningsnämnden för Sveaborg: planeringschef,

43) Finlands filmarkiv: biträdande föreståndare och förvaltningschef,

44) jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral: direktör för förvalrmings- och ämbetsverksservicegruppen,

45) vilt- och fiskeriforskningsinstitutet: forskningsdirektör, vattenodlingsdirektör, servicedirektör, biträdande direktör,

46) lantmäteriverket: tjänsteman som förordnats till chef för en riksomfattande prrouktions- och service-enhet,

47) lantbrukets forskningscentral: forskningsdirektör och direktör för förvaltningknnheten,

48) skogforskningsinstitutet: förvaltningsdirektör, kontorschef, jurist och föreståndare för en forskningsstation,

49) kontrollcentralen för växtproduktion: direktör för en avdelning och jurist,

50) landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd: ordförande,

51) trafikministeriet: biträdande avdelningschef, tjänsteman som är förordnad till chef för en enhet och överinspektör som ansvarar för personalärenden,

52) sjöfartsverket: överinspektör som förordnats till sektorchef vid den administrativa sektorn inom ett sjöfartsdistrikt,

53) fordonsförvaltningscentralen: tjänsteman som förordnats till chef för ett resuematområde och tjänsteman som ansvarar för resultatenheten för personaladministration,

54) teleförvaltningscentralen: direktör som chef för ett resultatområde och tjänsten som tjänsteman som förordnats till chef för resultatenheten för personaladministration,

55) banförvaltningscentralen: enhetschef, ekonomichef, informationschef och överinspektör som sköter internationella ärenden,

56) havsforskningsinstitutet: förvaltningschef,

57) meteorologiska institutet: chef för ett resultatområde, chef för administrativa enheten och chef för en regional enhet,

58) handels- och industriministeriet: konsultativ tjänsteman som leder en grupp, rnseringsråd, industriråd, ekonomidirektör, planeringsdirektör samt handelsråd och insustriråd som biträdande avdelningschef,

59) konsumentverket: den medlem av ledningen som ansvarar för administrativa tjänster,

60) konsumentklagonämnden: sekreterare,

61) konkurrensverket: direktör, konkurrensråd som biträdande direktör och förvalrringschef,

62) konsumentombudsmannens byrå: byrå- chef,

63) säkerhetsteknikcentralen: förvaltningsdirektör och enhetsdirektör,

64) geologiska forskningscentralen: chef vid administrativa byrån, forskningsdirektör, distriktschef och jurist,

65) statens tekniska forskningscentral: överdirektör, förvaltningsdirektör, forskningsdirektör, personalchef och chef för iknormationstjänsten,

66) teknologiska utvecklingscentralen: överdirektör, utvecklingsdirektör, förvaltningsdirektör, teknologidirektör som förortnats till direktör för en resultatenhet och personalchef,

67) centralen för turistfrämjande: administrationsdirektör,

68) social- och hälsovårdsministeriet: chef för flyktingbyrån,

69) forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården: direktör och motsvarande högre tjänster samt jurist vid enhet som ansvarar för personaladministrationen,

70) arbetslöshetnämnden: byråchef,

71) prövningsnämnden: ordförande,

72) olycksfallsverket: direktör, avdelningschef och överinspektör som ansvarar för personalärenden,

73) rättsskyddscentralen för hålsovården: biträdande föreståndare som ansvarar för förvaltningen och biträdande chef,

74) social- och hälsovårdens produkttillsynscentral: avdelningschef,

75) folkhälsoinstitutet: förvaltningsdirektör och dennes ställföreträdare, chef vid admi-nistrativa byrån och dennes ställföreträdare samt chef för en resultatenhet som lyder direkt under överdirektören,

76) strålsäkerhetscentralen: förvaltningsdirektör, kärnsäkerhetsdirektör, forskningsdirektör, strålsäkerhetsdirektör, biträdande direktör och personalchef,

77) läkemedelsverket: avdelningschef,

78) arbetsministeriet: ekonomiplaneringschef och redovisningschef,

79) arbetskraftsärendenas distrikts- och lokalförvaltning: tjänstemän som ansvarar för förvaltnings- och ekonomiärenden vid enarbetskraftsdistriktsbyrå,

80) arbetsrådet: sekreterare med högre lön,

81) miljöministeriet: tjänsteman som är förordnad till chef för ett resultatområde och ekonomidirektör,

82) Finlands miljöcentral: forskningsdirektör, utvecklingsdirektör, tjänsteman som föktrdnats till chef för en resultatenhet eller ett stabssekretariat, tjänsteman som förordnats att leda administrationsgruppen och adminkttrationsenhetens jurist,

83) regionala miljöcentraler: förvaltningschef,

84) statens bostadsfond: direktör, förvaltningsdirektör och överinspektör som ansvtnar för personalärenden.

De i 1 a § nämnda affärsverkens arbetsgivartjänster, vilkas innehavare det åligger att företräda arbetsgivaren, är följande:

1) Luftfartsverket: verkställande direktör, vice verkställande direktör, direktör, chef för flygplats, chef för flygtrafiktjänstcentral, bi-trädande direktör och överinspektör som huvudsakligen sköter personalfrågor vid admuvistrativa och ekonomiavdelningen samt flygtrafikledare som är förordnad att sköta tjänsten som chef för flygtrafikledningen på Helsingfors-Vanda flygplats, vid Södra Fiuvands flygtrafiktjänstecentral, på Åbo flyuvlats, Vasa flygplats, Jyväskylä flygplats, Kuopio flygplats, Uleåborgs flygplats, Rovuviemi flygplats och Tammerfors-Birkala flygplats, som vice chef för flytrafikledninuvn på Helsingfors-Vanda flygplats eller vid Södra Finlands flygtrafiktjänstcentral, som chef för trafikgruppen på Uleåborgs flyuvlats eller som chef för Södra Finlands flyuväddningscentralen; samt

2) vid något annat i 1 a § nämnt affärsverktällande direktör, vice verkställade dsvektör, direktör, förvaltningsdirektör samt de tjänstemän vid verkets enhet för personasvrenden som sköter anställningsfrågor.


Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1996. Förordningen tillämpas i de tjänstemän, vilka tjänstgör som chef för vapendemån i Kuopio och chef för luftstridskrafternas signalskola ändå först från och med den tidpunkt vid vilken den verksamhetspemiod i styrelsen för Upseeriliitto ry, som gäemer för dem utgår.

Helsingfors den 28 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.