496/1996

Given i Helsingfors den 28 juni 1996

Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 och 4 §§, 5 § 2 mom. samt 8 § 1 mom. lagen den 10 januari 1975 om gränsbevakningsväsendet (5/75), av dessa lagrum 4 § och 5 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 16 april 1992 (357/92), som följer:

3 §

Gränsbevakningsväsendets högsta ledning och tillsyn hör till det ministerium till vars verksamhetsområde gränsbevakningsväsendet enligt reglementet för statsrådet (1522/95) hör.

Gränsbevakningsväsendet har en chef för gränsbevakningsväsendet, en stab för gränsbevakningsväsendet, gränsbevakningssektioner, sjöbevakningssektioner, skolor och andra enheter.

Gränsbevakningsväsendets stab utgör samtidigt en avdelning inom det ministerium som avses i 1 mom.

4 §

Inom gränsbevakningsväsendet kan finnas följande militära tjänster: officer, institutofficer, specialofficer, sjöbevakare och gränsbevakare.

5 §

Militära utnämningsärenden inom gränsbevakningsväsendet föredras för republikens president av den minister till vars verksamhetsområde handläggningen av ärenden som gäller gränsbevakningsväsendet hör enligt reglementet för statsrådet.

8 §

Värnpliktiga kan förordnas att få utbildning vid gränsbevakningsväsendet. Detsamma gäller för dem som antagits till sådan militärtjänst som avses i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/95). I fråga om ovan nämnda personers tjänstgöring iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas om tjänstgöring inom försvarsmakten i fråga om värnpliktiga och kvinnor som antagits till frivillig militärtjänst.Denna lag träder i kraft den 15 juli 1996.

Helsingfors den 28 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.