494/1996

Utfärdat i Helsingfors den 27 juni 1996

Inrikesministeriets beslut om avgifterna för registerförvaltningens prestationer

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om avgifterna för befolkningsregistercentralens och registerbyråernas prestationer, om grunderna för avgifterna samt om de avgifter som uppbärs för de offentligrättsliga prestationerna, med undantag av handelsregistrets, föreningsregistrets, notarius publicus och offentliga köpvittnens prestationer.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som befolkningsregistercentralen utför är

1) upprätthållande av befolkningsdatasystemet och säkerställande av att det fungerar,

2) förandet av registret över religionssamfund,

3) förandet av vigselrättsregistret, samt

4) handledning av de lokala myndigheterna inom registerförvaltningen.

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som registerbyråerna utför är

1) inhämtande, registrering och kontroll av befolkningsdataregistrets uppgifter,

2) ledning och övervakning av myndigheterna inom den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet i folkboetöringsärenden,

3) utfärdande av ämbetsbevis eller andra motsvarande handlingar för ansökan om socialt bidrag eller understöd, samt

4) hindersprövning och förrättande av vigsel.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer är

1) befolkningsuppgiftstjänster för statliga myndigheter, kommuner och samkommuner samt den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet,

2) befolkningsuppgiftstjänster för företag och samfund för sådana behov av uppgifter som baserar sig på lag eller förordning,

3) befolkningsuppgiftstjänster för den vetenskapliga forskningen,

4) utfärdande av enstaka intyg och motsvarande handlingar ur befolkningsdatasysttset eller registrerade religionssamfunds medlemsförteckningsarkiv,

5) utdrag ur registret över religionssamfund,

6) intyg som avses i förordningen om vigselrättsregistret (421/93),

7) bevis som avses i tryckfrihetslagen,

8) bevis och intyg som avses i gruvförordningen (663/65),

9) i lagen om riksdagsmannaval (391/69) avsedda utdrag ur valdatasystemets rösträttsregister, samt

10) i ärvdabalken (40/65) avsedd fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckninlln.

För de prestationer som nämns i 1 mom. uppbärs fasta avgifter enligt bifogade avgiftstabell eller avgifter som fastställs särskilt från fall till fall.

4 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga avgiftsbelagda prestationer som befolkningsregistercentralen och registerbyråerna utför är

1) andra befolkningsuppgiftstjänster än så- dana som nämns i 3 §,

2) andra utbildningstjänster än sådana som hänför sig till upprätthållande av befolkningsdatasystemet,

3) konsulteringstjänster,

4) publikationsverksamhet, samt

5) andra än i 3 § avsedda kopior samt sändnings- och postningstjänster.

5 §
Grunderna för avgifterna för vissa offentligrättsliga prestationer

För uppgifter om byggnader och lägenheter samt för uppgifter om byggnadsprojekt som utlämnas till kommunerna på annat sätt än via en teknisk förbindelse för förfrågning uppbärs endast databehandlingskostnaderna för utlämnandet av prestationen.

6 §
Myndigheternas befogenheter

Befolkningsregistercentralen och registerbyråerna har befogenhet att besluta i ärenden som gäller avgifter för och prissättning av de prestationer som de producerat, med undantag av de avgifter som nämns i den bifogade avgiftstabellen.

Befolkningsregistercentralen har dessutom befogenhet att besluta i ärenden som gäller avgifterna för och prissättningen av registerförvaltningens riksomfattande telefontjänster, med undantag av de telefontjänstavgifter som nämns i den bifogade avgiftstabellen.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1996 och gäller till utgången av 1997. Den tilläggsavgift och tilläggsgrundavgift för aändningen av yrkesklassificering och klassificering på basis av socioekonomisk ställning vilka avses i punkt 2.2 i del I av avgiftstabellen i bilagan till beslutet träder dock i kraft den 1 januari 1997.

Genom detta beslut upphävs inrikesministeriets beslut av den 2 april 1993 om när registerförvaltningens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om betalningsgrunderna för avgifterna och om de fasta avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer (328/93) jämte ändringar.

För en prestation som har beställts innan detta beslut har trätt i kraft uppbärs avgift enligt det avgiftsbeslut som gällde före ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 27 juni 1996

Minister
Jan-Erik Enestam

Regeringsråd
Päivi Pekkarinen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.