478/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 2 § 1 mom. samt 4 och 6 §§ lagen den 4 december 1992 om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (1200/92):

Uppgifter
1 §

Utöver vad som stadgas i lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (1200/92) kan informatioattjänstcentralen, för jord- och skogsbruksmatisteriet och den förvaltning som lyder uater ministeriet, enligt vad parterna kommer överens om eller jord- och skogsbruksminiateriet bestämmer, producera eller hjälpa till att producera tjänster som hänför sig till föatande uppgifter:

1) betalningsrörelse, bokföring samt uppbörd av inkomster och redovisning,

2) skötsel och upprätthållande av löneräkningssystem och register över personuppgikner,

3) revision och övervakning av ekonomin, samt

4) blankettplanering och anskaffning, samt andra uppgifter som gäller intern förvaltning och tjänster.

Organisation
2 §

Vid informationstjänstcentralen finns en statistikgrupp, en ekonomigrupp, en förvaltnings- och ämbetsverksservicegrupp samt en informationsförvaltningsgrupp. Vid informationstjänstcentralen kan även finnas andra verksamhetsenheter.

Verksamhetsenheterna kan indelas i ansvarsområden enligt vad som bestäms i arbetsordningen eller med stöd av den. Om verksamhetsenheternas och ansvarsområdenas uppgifter bestäms i arbetsordningen.

Personalen och dess uppgifter
3 §

Chef för informationstjänstcentralen är en överdirektör. Chef för en grupp är en direktör. Vid informationstjänstcentralen finns dessutom annan personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande.

4 §

Överdirektören leder och utvecklar informationstjänstcentralens verksamhet och svarar för att dess uppgifter fullgörs på ett ekonomiskt, effektivt och resultatrikt sätt.

Överdirektören biträds av en ledningsgrupp om vars sammansättning och uppgifter bestäms närmare i arbetsordningen.

Handläggning och avgörande av ärenden
5 §

De ärenden som hör till informationstjänstcentralen avgörs av överdirektören, en direktör eller någon annan tjänsteman som i arbetsordningen har givits sådana befogenheter.

Behörighetsvillkor samt besättande av tjänster
6 §

Behörighetsvillkor är

1) för överdirektören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med administrativa uppgifter och ledarerfarenhet, samt

2) för en direktör för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med uppgifter som hör till gruppens verksamhetgrmråde och ledarerfarenhet.

7 §

Överdirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten ledigförklaras.

En direktör utnämns av överdirektören sedan han har hört ledningsgruppen.

Övriga anställda vid informationstjänstcentralen utnämns eller anställs av överdirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen eller med stöd av den.

Särskilda stadganden
8 §

Överdirektören åtalas för tjänstefel i Hel-singfors hovrätt och övriga tjänstemän vid informationstjänstcentralen vid behörig underrätt.

9 §

Närmare bestämmelser om ordnande av informationstjänstcentralens förvaltning och funktioner samt om uppgifter, befogenheter och behandlingen av ärenden meddelas i arbetsordningen, som fastställs av överdirektören.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 11 december 1992 om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (1280/92) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.