476/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 juli 1977 om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77) 56 § 3 mom.,

ändras 5 § 1 mom., 6 §, 7 § 3 mom., 9 § 3 mom., 10 § 2 mom., 11 §, 49 § 4 mom., 84 § 1 och 2 mom., 85 § 1 mom., 86 § 3 mom., 87 och 93 §§ samt 101 § 2 mom.,

av dessa lagrum 10 § 2 mom. samt 11 och 93 §§ sådana de lyder i lag av den 26 juli 1993 (709/93) och 87 § sådan den lyder i lag av den 30 december 1982 (1110/82), samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 30 december 1982 och lag av den 10 juni 1994 (478/94), ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till lagen en ny 45 a § och ett nytt 8 a kap. samt en ny 99 § i stället för den 99 § som upphävts genom nämnda lag av den 26 juli 1993 som följer:

5 §

Statsrådet utfärdar vid sitt allmänna sammanträde inlösningstillstånd på ansökan.

Om inlösningstillstånd söks för ett företag som avses i 9 § 4 mom. och om ingen motsätter sig att inlösningstillstånd utfärdas eller det är fråga om inlösen som är av mindre betydelse med avseende på allmänt och enskilt intresse, avgörs ansökan om inlösningstillstånd av lantmäteribyrån.


6 §

Behörig i ett inlösningsärende är den lantmäteribyrå inom vars verksamhetsområde den egendom finns som skall inlösas.

Finns endast en obetydlig del av den egendom som inlöses för ett och samma ändamål inom en annan lantmäteribyrås verksamhetsområde, skall samtliga inlösningar verkställas vid den lantmäteribyrå inom vars verksamhetsområde största delen av egendomen finns.

7 §

Gäller ansökan ett område eller en särskild förmån som är gemensam för flera fastigheter, skall om sakägarna framläggas endast sådan utredning som är nödvändig för delgivning.

9 §

Gäller inlösen egendom som avses i 7 § 3 mom., sker delgivning till det delägarlag som bildas av delägarna i samfälld skog, annat samfällt område och gemensam särskild förmån med iakttagande av vad som stadgas särskilt.


10 §

Beslut om inlösningstillstånd skall utan dröjsmål i den ordning som stadgas i 9 § 1 mom. meddelas dem som enligt 8 § skall höras i saken samt sökanden. När inlösningstillståndet har utfärdats av statsrådet skall beslutet om inlösningstillstånd dessutom utan dröjsmål genom tjänstebrev meddelas lantmäteribyrån, vilken samtidigt skall tillställas exemplar av ansökningshandlingarna.


11 §

Förordnande om verkställande av inlösen utfärdas av lantmäteribyrån sedan den beviljat inlösningstillstånd eller fått kännedom om det beslut genom vilket inlösningstillstånd beviljats.

Förordnande om verkställande av inlösen enligt 5 § 3 mom., inlösen av en del av en tomt samt sådan annan inlösen till vilken sökanden har rätt utan inlösningstillstånd utfärdas av lantmäteribyrån på ansökan.

45 a §

Om någon åtgärd som en inlösare efter inlösningen vidtar på ett område, för vilket en särskild rättighet har förvärvats genom inlösen, ger upphov till sådan skada eller sådant men som inte har ersatts i samband med inlösningen, skall skadan eller menet ersättas. Om parterna inte kommer överens om ersättningen avgörs frågan vid en förrättning för vilken gäller 71 § 2 mom.

49 §

En i 78 § angiven inteckning som enbart kan beröra återstoden av egendomen skall inte anses vara en sådan inteckning som avses i 2 mom.

8 a kap.

Ändring och upphävande av rättighet och begränsning samt överföring av rättighet

72 a §

Har förhållandena efter inlösningen ändrats, kan en särskild rättighet som förvärvats genom inlösen eller en begränsning som avses i 3 § 2 punkten ändras, om det därigenom är möjligt att undanröja eller minska det men som förorsakas av den särskilda rättigheten eller begränsningen eller om ändringen är viktig för det företag för vars skull inlösningen har verkställts.

Ansökan om sådan ändring som avses i 1 mom. kan göras av ägaren till den egendom som är föremål för rättigheten eller begränsningen eller av den som söker inlösen. Om parterna kommer överens om ändringen och den inte medför nämnvärt men med avseende på allmänt eller enskilt intresse, avgörs frågan vid en förrättning för vilken gäller 71 § 2 mom. I annat fall, eller om den särskilda rättigheten eller begränsningen skulle komma att beröra en sådan enhet i fastighetsregistret som den inte har berört tidigare, skall på det ärende som gäller ändringen tillämpas vad som stadgas om inlösningstillstånd och inlösningsförrättning som utförs med stöd av tillstånd.

72 b §

Om en särskild rättighet som förvärvats genom inlösen eller en begränsning som avses i 3 § 2 punkten till följd av ändrade förhållanden har blivit onödig för sökanden av inlösen, har ägaren till den egendom som är föremål för rättigheten eller begränsningen och den som söker inlösen rätt att yrka att rättigheten eller begränsningen upphävs.

Sker upphävande på ansökan av ägaren, skall han ersätta den nytta han får av upphävande, såvida nyttan inte skall anses vara ringa. Kan parterna inte sinsemellan komma överens om upphävande eller den ersättning som skall betalas med anledning av det, avgörs frågan vid en förrättning för vilken gäller 71 § 2 mom. Rättigheten eller begränsningen upphör när en anteckning om upphävande har gjorts i fastighetsregistret eller när det med stöd av ett meddelande om upphävande har konstaterats att någon anteckning inte behövs.

72 c §

En särskild rättighet som förvärvats genom inlösen kan på grundval av ett avtal som ingåtts mellan parterna överföras till någon annan, om den som rättigheten överförs på är ett offentligrättsligt samfund eller ett sntant privaträttsligt samfund som avses i 4 § 2 mom. och samfundet fortsätter med det företag för vilket inlösningen har verkställts. Ärendet avgörs av lantmäteribyrån. En anteckning om överföringen görs i fastighetntegistret.

84 §

Innan inlösen verkställs kan tillstånd beviljas för undersökning av det område som skall inlösas. I undersökningsarbetet får inte intrång göras i annans rätt i högre grad än vad som är nödvändigt för att uppnå resultatet av undersökningen, och ägaren eller rättsinnehavaren får inte åsamkas onödig störning. Vid behov skall i beslutet om tillstånd specificeras för hurdana åtgärder tillståndet har givits och vilka begränsningar som skall iakttas vid arbetet.

Tillstånd till undersökningen beviljas av länsstyrelsen i det län där den egendom finns som undersökningen gäller. Vid behandlingen av tillståndsärendet kan sakägarna informeras om ärendet genom offentlig delgivning utan hinder av 11 § lagen om delgivning i förvaltningsärenden. Om det likväl är uppenbart att undersökningsarbetet i betydande grad skulle försvåra nyttjandet av någon fastighet, skall en sådan fastighets ägare eller innehavare informeras om ansökan genom enskild delgivning. När tillstånd beviljas skall det bestämmas inom vilken tid undersökningen skall utföras. Om bestämmandet av föremålet för inlösningen hänskjuts till inlösningsförrättningen, är inlösningskommissionen berättigad att utföra behövlig undersökning enligt sökandens anvisning.


85 §

Sakägarna skall, genom iakttagande av stadgandena i 84 § 2 mom., informeras om att tillstånd till undersökning har beviljats. Ett exemplar av beslutet skall dessutom tillställas den som har anhållit om detta. Om undersökningen skall senast sju dagar innan den påbörjas lämnas meddelande genom enskild delgivning till de ägare av fast egendom och de innehavare av nyttjanderätt vilkas adresser är kända och till andra genom offentlig delgivning så som anges i 9 § 1 mom.


86 §

Nås inte överenskommelse om ersättningen skall ersättningsyrkande framställas vid inlösningsförrättningen, om verkställighet av inlösen förordnats, och i annat fall vid en förrättning som verkställs på ansökan av den som yrkar ersättning eller den som utför undersökningen. Vid sistnämnda förrättning skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om inlösningsförrättning. Ansökan om förrättning skall göras inom ett år efter utgången av den tid som avses i 2 mom., och om dess verkställande förordnar lantmäteribyrån.

87 §

I statsrådets eller lantmäteribyråns beslut om beviljande av tillstånd till förhandsbesittningstagande får ändring inte sökas genom besvär.

93 §

I beslut som lantmäteribyrån givit med stöd av denna lag och genom vilket förrättning har förordnats att verkställas får ändring inte sökas genom besvär.

99 §

Om den rättighet sökanden av inlösen förvärvat övergår till någon annan på grundval av överlåtelse av inlöst egendom eller överföring som avses i 72 c §, skall på den som rättigheten övergått till tillämpas vad denna lag stadgar om den som söker inlösen. Sökanden av inlösen och den som hans rättighet har övergått på ansvarar solidariskt gentemot tredje man för de skyldigheter som ankommer på inlösaren enligt denna lag. Den som rättigheten övergått till skall dock ensam ansvara för skyldighet baserad på omständigheter som uppkommit sedan överföringen av rättigheten införts i lagfarts- och inteckningsregistret eller fastighetsregistret.

101 §

Om inte rätten att få handräckning är uppenbar, iakttas 6 § 1 mom. och 7 § länssty-relselagen (1233/87).


Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

På ansökan om inlösningstillstånd samt andra ansökningar som gjorts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Detsamma gäller för tvistemål som har anhängiggjorts vid domstol före ikraftträdandet.

RP 33/96
JsUB 5/96
RSv 54/96

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.