429./1996

Given i Helsingfors den 14 juni 1996

Lag om ändring av 70 och 108 §§ vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) 70 § 1 och 3 mom. och i 108 § 3 mom. det inledande stycket och 2, 11 och 12 punkten, sådana de lyder, 70 § 1 mom. i lag av den 28 juni 1994 (571/94), 70 § 3 mom. i lag av den 3 augusti 1990 (676/90) och 108 § 3 mom. inledande stycket och 2, 11 och 12 punkten i lag av den 6 november 1992 (989/92), samtfogas till 70 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 3 augusti och den 28 juni 1994, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och det ändrade 3 mom. blir 3 och 4 mom., samt till 108 § 3 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 6 november 1992, en ny 13 punkt som följer:

70 §
Körkortstillstånd

Polisen beviljar tillstånd för erhållande av körkort (körkortstillstånd ), om sökanden uppfyller genom förordning stadgade krav som gäller hälsan och inte på grund av fortgående missbruk av alkohol eller något annat rusmedel skall anses vara farlig som förare i trafiken.

För beviljande av körkortstillstånd krävs dessutom att sökanden i Finland har en permanent bosättningsort eller att sökanden studerar här och att studierna fortgått minst sex månader.


Körkortstillståndet skall dras in, om innehavaren inte längre uppfyller kraven enligt 1–3 mom.

108 §
Fullmaktsstadgande

Vederbörande ministerium kan meddela föreskrifter om


2) förarundervisningen och förarexamen,


11) mekaniska kopplingsanordningar i bilar och släpvagnar,

12) ömsesidigt godkännande av avgasintyg som utfärdats av utländska myndigheter, samt

13) närmare krav som skall ställas på fordonsförares hälsotillstånd.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 21/96
TrUB 3/96
RSv 47/96
Rådets direktiv 91/439/EEG; EGT nr L 237, 24.8.1991, s 1.

Helsingfors den 14 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.