400/1996

Utfärdat i Helsingfors den 7 juni 1996

Handels- och industriministeriets beslut om förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel

Handels- och industriministeriet har med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/95) bestämt:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel när de används för sitt ändamål, såsom kärl, maskiner, anordningar, redskap, konstruktioner, arbetshandskar, bakplåtspapper, filter, försäljningshöljen och övriga förpackningsmaterial samt sådana skal och skyddande höljen för livsmedel som inte är avsedda att ätas.

Detta beslut gäller inte antikviteter eller fasta konstruktioner eller anordningar inom vattenförsörjningen.

2 §
Förnödenhetens egenskaper

En förnödenhet som avses i 1 § 1 mom. skall vara sådan, att den inte gör livsmedlet skadligt för hälsan eller otjänligt eller olämpligt som människoföda.

Förnödenheten får inte vid sedvanlig eller förutsebar användning avge beståndsdelar till livsmedlet i sådana mängder, att de kan ändra livsmedlets sammansättning på ett otjänligt sätt eller fördärva dess organoleptiska egenskaper.

3 §
Anteckningar som skall göras på förnödenheten och dess förpackning

I fråga om anteckningarna på förnödenheter som är avsedda att säljas till konsumenter, iakttas vad som stadgats i eller bestämts med stöd av förordningen om uppgifter om konsumtionsvaror (97/87), dock så, att i stället för det i 3 § 1 mom. 2 punkten i nämnda förordning erfordrade namnet på tillverkaren eller på den som låtit tillverka förnödenheten kan på försäljningshöljet anges säljarens namn, firma eller bifirma och adress.

Till förnödenheter, som är avsedda att komma men som inte ännu är i beröring med livsmedel, skall fogas orden 'elintarvikekäyttöön - för livsmedelsbruk' eller ett analogt uttryck eller en analog symbol, om förnödenheterna inte till sin beskaffenhet är sådana, att de klart är avsedda att komma i beröring med livsmedel.

Anteckningarna skall göras med tillräckligt stora bokstäver, så att de är bestående samt lätta att observera och läsa.

I fråga om förnödenheter som är avsedda att säljas till annan än konsument får de i 1 och 2 mom. avsedda anteckningarna göras enbart på de dokument som följer med förnödenheterna.

4 §
Närmare bestämmelser

Handels- och industriministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser och anvisningar om tillämpningen av detta beslut, särskilt i fråga om de ämnen som är tillåtna vid tillverkningen av i denna förordning avsedda förnödenheter (positivförteckning), om renhetskraven och bruksbegränsningarna för ämnena, om maximimängderna av de ämnen som får övergå från förnödenheterna till livsmedlet samt om förfarandet, inklusive provtagning och analysmetoder, vid kontroll av om förnödenheterna överensstämmer med stadgandena och bestämmelserna.

5 §
Särskilda bestämmelser

Om påföljderna vid brott mot detta beslut stadgas i livsmedelslagen (361/95).

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 17 juni 1996.

Helsingfors den 7 juni 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.