395/1996

Given i Helsingfors den 7 juni 1996

Förordning om ändring av förordningen om försöksdjursverksamhet

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i förordningen den 20 december 1985 om försöksdjursverksamhet (1076/85) 2 § 1 och 2 mom., 3 § 3 mom., 4 och 5 §§, 6 § 3 mom., 7 § 1 mom., 9 § 4 mom., 12 § 4 mom., 16-18 §§, 20 § samt 22 § 2 mom. som följer:

2 §

I 31 § 1 mom. djurskyddslagen (247/96) avsett tillstånd att bedriva försöksdjursverksamhet skall sökas skriftligen hos länsstyrelsen.

I ansökan skall anges

1) sökandens namn, adress och hemort,

2) firma som eventuellt används vid försöksdjursverksamheten,

3) var sökanden ämnar bedriva försöksdjursverksamhet och av hurudan art den är avsedd att vara samt när sökanden ämnar inleda verksamheten, samt

4) övriga uppgifter som länsstyrelsen kräver.


3 §

Länsstyrelsen kan återkalla ett tillstånd, om tillståndshavaren inte följer djurskyddslagen eller de stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den, eller inte iakttar de villkor som uppställts i tillståndet, eller om någon av förutsättningarna enligt 1 mom. för beviljande av tillstånd upphör och tillståndshavaren trots uppmaning inte inom skälig tid avhjälper bristen.

4 §

Länsstyrelsen för förteckning över de tillstånd att bedriva försöksdjursverksamhet som den har beviljat.

5 §

Länsstyrelsen skall inspektera och godkänna de utrymmen som är avsedda för försöksdjursverksamhet innan de tas i bruk.

6 §

I vetenskapliga djurförsök som avses i 31 § 3 mom. djurskyddslagen skall de smärtor som åsamkas försöksdjuret alltid minskas med alla de åtgärder som är möjliga med hänsyn till syftet med försöket. I andra djurförsök får djur inte åsamkas smärta eller plåga och försöken eller försöksförhållandena får inte föranleda betydande störning i djurets välbefinnande.

7 §

Vetenskapliga djurförsök får utföras av en sådan legitimerad läkare eller veterinär eller person med för ändamålet lämplig högskole-examen som dessutom har genomgått en sådan kurs rörande försöksdjur och använing av djur vid vetenskapliga försök, som överensstämmer med universitets eller hökolas undervisningsprogram, eller någon annan dylik kurs, som godkänts av vedeörande ministerium.


9 §

Vederbörande ministerium utfärdar närmare bestämmelser om vilken försöksklass en åtgärd skall hänföras till.

12 §

Då länsstyrelsen anser utförandet av ett vetenskapligt djurförsök vara omtvistligt, kan den hänskjuta saken till vederbörande ministerium för avgörande.

16 §

Om det finns skäl att misstänka att vid försöksdjursverksamhet djurskyddslagen eller stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den, eller tillståndsvillkor som har ställts för verksamheten, eller den försöksplan som har godkänts för ett vetenskapligt djurförsök inte har iakttagits, skall länsstyrelsen förrätta inspektion i försöksdjursanstalten.

Länsstyrelsen och en av vederbörande ministerium förordnad veterinär har rätt att på eget initiativ närvara då djurförsök utförs, samt att verkställa besiktning av försöksdjur, deras förvaring och skötsel ävensom att granska de handlingar som gäller djurförsöken och företa behövliga undersökningar samt att vara närvarande vid försöksdjurskommissionens sammanträde.

17 §

Om det vid inspektion, besiktning eller granskning observeras ett i 16 § 1 mom. avsett förfarande som strider mot stadganden eller bestämmelser, skall länsstyrelsen förbjuda försöksdjursanstaltens innehavare eller företrädaren för denne att fortsätta eller uprbepa det förfarande som strider mot stadgarben och bestämmelser eller förordna att förböksdjursanstaltens innehavare eller företrrbaren för denne inom en bestämd tid uprbyller sin plikt. Om dock avvikelsen från stadganden eller bestämmelser är väsentlig och om försöksdjursanstalten inte uppfyller villkoren för bedrivande av försöksdjurrberksamhet eller om förbud eller förordnarbe som utfärdats vid inspektion, besiktning eller granskning inte har iakttagits, kan länrbtyrelsen förordna att djurförsöket skall arbrytas omedelbart eller tillåta att försöket fortsätts endast på de villkor som den har ställt.

18 §

Ändring i länsstyrelsens beslut som har meddelats med stöd av denna förordning, söks hos högsta förvaltningsdomstolen genom besvär.

I beslut som fattas med stöd av denna förordning kan det bestämmas att beslutet oberoende av ändringssökande skall iakttas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer nroot annat.

I övrigt iakttas vid ändringssökande vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

20 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av vederbörande ministerium, som även i enskilda fall av särskilda skäl kan medge undantag från stadgandena i denna förordning.

22 §

Vederbörande ministerium kan på ansökan befria en sådan legitimerad läkare eller veterinär eller annan person med högskoleexamen som har tillräcklig erfarenhet av vetenskapliga djurförsök från att genomgå en kurs som avses i 7 § 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

Tillstånd att bedriva försöksdjursverksamhet och tillstånd att utföra djurförsök vilka beviljats innan denna förordning träder i kraft är alltjämt i kraft under den tid som bestäms i beslutet. Handlingar som gäller försöksdjurstillstånd som är i kraft och bmhiljats av jord- och skogsbruksministeriet överförs till länsstyrelsen när denna förormhing träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 7 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.