387/1996

Given i Helsingfors den 7 juni 1996

Förordning om militär luftfart

På föredragning av försvarsministern stadgas med stöd av 3 § luftfartslagen av den 3 mars 1995 (281/95) och 2 a § lagen den 3 maj 1985 om undersökning av olyckor (373/85), av dessa lagrum det sistnämnda sådant det lyder i lag av den 3 mars 1995 (282/95):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på militär luftfart inom finskt område. Förordningen till- lämpas på finsk militär luftfart även utanför finskt område, om inte något annat följer av de internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

2 §
Militär luftfart

Med militär luftfart avses i denna förordning

1) luftfart som försvarsmakten bedriver med militära luftfartyg eller anordningar,

2) flygverksamhet som på uppdrag av försvarsmakten bedrivs i Finland med finskt eller utländskt militärt luftfartyg,

3) sådan luftfart som försvarsmakten bedriver med civila luftfartyg som den innehar och beträffande vilka anmälan om användningen för ändamålet i fråga har gjorts till Luftfartsverket, samt

4) försvarsmaktens fallskärmsverksamhet.

3 §
Den militära luftfartsmyndigheten

Staben för luftstridskrafterna skall sörja för säkerheten inom och övervakningen av den militära luftfarten samt för andra myndighetsuppgifter som gäller den militära luftfarten.

4 §
Trafikregler för luftfart och vissa föreskrifter som gäller luftfart

Om de trafikregler för luftfart som Luftfartsverket utfärdar och de föreskrifter om luftfart som Luftfartsverket meddelar och som skall iakttas vid militär luftfart stadgas i 3 § 1 mom. luftfartslagen (281/95).

Ett förfarande som avviker från trafikreglerna och föreskrifterna för luftfart i de fall som avses i 3 § 2 mom. luftfartslagen skall planeras och tillämpas så, att flygsäkerheten inte äventyras genom avvikelsen. Staben för luftstridskrafterna skall höra Luftfartsverket om principerna för det arrangemang som gäller det avvikande förfarandet.

Stadgandena i denna paragraf om trafikregler för luftfart och om föreskrifter som gäller luftfart tillämpas också på utländska militära luftfartyg som deltar i övningar vilka arrangeras i Finland.

2 kap.

Registrering och märkning av militära luftfartyg

5 §
Militära luftfartyg

Med ett militärt luftfartyg avses ett luftfartyg som har införts i det militära luftfartsregistret i Finland.

6 §
Det militära luftfartsregistret

Det militära luftfartsregistret förs av staben för luftstridskrafterna. I registret införs bemannade och obemannade luftfartyg som ägs av försvarsmakten.

I det militära luftfartsregistret kan temporärt införas också sådana luftfartyg i försvarsmaktens besittning som inte är införda i något annat luftfartsregister.

Angående det militära luftfartsregistret gäller vad som i lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51) och med stöd av den stadgas om offentlighet och hemlighållande i fråga om myndigheters handlingar.

Staben för luftstridskrafterna meddelar närmare föreskrifter om hur registret förs.

7 §
Märkning av militära luftfartyg

Ett luftfartyg som är infört i det militära luftfartygsregistret är försett med nationalitetsbeteckning och luftfartygets specialbeteckning. Luftfartyget kan dessutom vara försett med andra märken och figurer.

Nationalitetsbeteckningen för ett militärt luftfartyg är ett blåvitt, cirkelformigt emblem vars innersta vita cirkel koncentriskt omges av två lika breda cirklar, av vilka den inre är blå och den yttre vit. Emblemet kan omges av en svart, cirkelformig bård.

Staben för luftstridskrafterna meddelar närmare föreskrifter om märkningen av militära luftfartyg.

3 kap.

Luftvärdigheten i fråga om luftfartyg som används för militär luftfart

8 §
Luftvärdighet

Ett militärt luftfartyg skall vara luftvärdigt när det används för luftfart. Ett militärt luftfartyg betraktas som luftvärdigt endast om det har planerats, tillverkats, utrustats och underhållits på ett sådant sätt samt i fråga om sina flygegenskaper är sådant att det tryggt kan användas för luftfart. Staben för luftstridskrafterna meddelar närmare föreskrifter om kraven på luftvärdighet.

Med tillstånd av staben för luftstridskrafterna får ett luftfartyg användas för luftfart för prövning av fartygets flygegenskaper, även om fartygets luftvärdighet inte är fullt klarlagd, eller i övrigt av särskild anledning, även om fartyget inte helt uppfyller kraven på luftvärdighet.

I fråga om ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret och som används för militär luftfart iakttas de av Luftfartsverket fastställda kraven på luftvärdighet.

9 §
Upprätthållande och övervakning av luftvärdighet

Staben för luftstridskrafterna och innehavaren av ett luftfartyg som används för militär luftfart samt luftfartygets operatör skall se till att fartyget är luftvärdigt.

Staben för luftstridskrafterna skall se till att militära luftfartyg samt tillbehör och komponenter till och utrustning för dessa uppfyller kraven på luftvärdighet, och den meddelar närmare föreskrifter om de besiktningar, granskningar och prov som behövs för att fastställa luftvärdigheten.

10 §
Intyg över typgodkännande och luftvärdighetsbevis

Staben för luftstridskrafterna utfärdar intyg över typgodkännande för en luftfartygstyp som skall införas i det militära luftfartygsregistret och som har befunnits uppfylla kraven på luftvärdighet. Staben för luftstridskrafterna bestämmer om utfärdande av luftvärdighetsbevis för ett luftfartyg som skall införas i det militära luftfartygsregistret och som har befunnits luftvärdigt. Beviset utfärdas för viss tid eller tills vidare och det kan förnyas. Ett bevis kan återkallas, om det konstateras eller misstänks att ett luftfartyg inte längre är luftvärdigt och om fartyget inte försätts i luftvärdigt skick eller visas vara luftvärdigt.

4 kap.

Kompetensvillkor

11 §
Kompetens som krävs av den som utför uppgift inom den militära luftfarten och markorganisationen

Den som utför en uppgift ombord på ett luftfartyg som används för militär luftfart skall i fråga om ålder, hälsotillstånd, kunskaper, färdigheter, utbildning och erfarenheter uppfylla de kompetensvillkor som staben för luftstridskrafterna ställer samt även i övrigt vara lämplig för uppgiften i fråga. Det samma gäller för en person som inom försvarsmaktens markorganisation utför en sådan uppgift som tjänar den militära luftfarten och som flygsäkerheten är beroende av.

Staben för luftstridskrafterna meddelar närmare föreskrifter om utbildningen av personer som avses i 1 mom.

12 §
Fastställande av kompetens och skyldighet att anmäla omständigheter som inverkar på kompetensen

En person som avses i 11 § är skyldig att till staben för luftstridskrafterna anmäla omständigheter av betydelse för sin kompetens och underkasta sig läkarundersökning samt andra undersökningar och prov så som staben för luftstridskrafterna närmare föreskriver. Om en myndighets rätt att få uppgifter av hälsovårdspersonalen stadgas i luftfartslagen och lagen om hälsovården inom försvarsmakten (322/87).

13 §
Behandling av och offentlighet i fråga om uppgifter som gäller kompetens

Om inhämtande och införande i personregister av sådana personuppgifter som avses i 11 och 12 §§ och som gäller kompetens samt om användning av uppgifter gäller vad som stadgas i personregisterlagen (471/87).

Beträffande offentligheten och hemlighållandet i fråga om handlingar som angår kompetens gäller vad som stadgas i lagen om allmänna handlingars offentlighet och med stöd av den.

5 kap.

Militära luftfartygs befälhavare och besättning, tjänstgöring ombord samt flygplatser

14 §
Befälhavare, besättning och tjänstgöring ombord på luftfartyg

I fråga om militär luftfart iakttas vad 5 kap. luftfartslagen stadgar om luftfartygs befälhavare, besättning, befälhavarens myndighet, förberedande och genomförande av flygning, försorg om luftfartyg, passagerare och gods, anmälan av omständigheter som inverkar på flygsäkerheten, ordning och tvångsmedel samt rusmedel och försämring av flygdugligheten. Om luftfartygets befäl och övriga besättning, förfarandet i fråga om anmälningsskyldighet samt flyghandböcker för militära luftfartyg och säkerhetsföreskrifter som skall följas under flygningen bestämmer dock staben för luftstridskrafterna.

15 §
Militära flygplatser och markarrangemang

Staben för luftstridskrafterna meddelar föreskrifter om upprätthållande av flygplatser som betjänar enbart militär luftfart samt om konstruktioner och utrustning som betjänar enbart militär luftfart.

6 kap.

Luftfartsolyckor samt skador och olyckstillbud vid luftfart och undersökning därav

16 §
Avsikten med undersökning

Olyckor och olyckstillbud som inträffat samt skador som uppstått enbart vid militär luftfart skall i syfte att utreda orsakerna, öka säkerheten och förebygga olyckor undersökas så som stadgas i denna förordning.

Om undersökning av storolyckor och olyckstillbud i samband därmed stadgas i lagen om undersökning av olyckor (373/85).

Om samarbetet mellan myndigheter vid undersökning av olyckor stadgas i förordningen om undersökning av olyckor (79/96).

17 §
Undersökning av olyckor vid militär luftfart

För undersökning av flygolyckor vid militär luftfart tillsätter kommendören för luftstridskrafterna årligen en undersökningskommission för flygolyckor vid militär luftfart. Ordförande för kommissionen skall vara en person som är förtrogen med undersökning av flygolyckor och kommissionens övriga medlemmar samt deras suppleanter skall vara personer som representerar kännedom om medicin och polisverksamhet. Kommendören för luftstridskrafterna utser vid behov för varje enskilt fall som skall undersökas sådana extra medlemmar till kommissionen som representerar luftfart, flygteknik, undersökning av olyckor eller annan behövlig sakkunskap.

För undersökning av andra olyckor vid militär luftfart tillsätter kommendören för luftstridskrafterna för varje enskilt fall en särskild undersökningskommission som har tillräcklig sakkunskap.

Beslut om att undersökning av en olycka skall inledas fattas av kommendören för luftstridskrafterna.

18 §
Undersökning av skador och olyckstillbud vid militär luftfart

För undersökning av en skada som inträffat vid militär luftfart och som är mindre än en olycka som avses i 17 § samt för undersökning av olyckstillbud tillsätts en nämnd eller en utredare för undersökning av skador och olyckstillbud vid militär luftfart så som staben för luftstridskrafterna närmare bestämmer.

19 §
Granskningskommissionen för olyckor vid militär luftfart

Det ministerium till vars behörighet frågorna om den militära luftfarten hör enligt reglementet för statsrådet (1522/95) tillsätter för tre år i sänder en granskningskommission för olyckor vid militär luftfart. Kommissionens ordförande och viceordförande skall ha juris kandidatexamen och fyra andra medlemmar samt två suppleanter kännedom om luftfart eller militär luftfart eller behövlig teknisk kunskap.

20 §
Utförande av undersökningen

Undersökningskommissionen och utredaren skall skaffa de utredningar som ärendet förutsätter och sammanställa en rapport över undersökningen. När undersökningen utförs och rapporten utarbetas iakttas i tillämpliga delar lagen om undersökning av olyckor.

21 §
Handläggningen av undersökningsrapporten

Kommendören för luftstridskrafterna beslutar vilka åtgärder som skall vidtas med anledning av en undersökningsrapport om en olycka som har inträffat och en skada som har uppstått vid militär luftfart samt med anledning av rekommendationerna i rapporten. I fråga om en undersökningsrapport som gäller ett olyckstillbud fattas beslutet av staben för luftstridskrafterna. Till den del det gäller en fråga i vilken en annan militär myndighet än en som hör till luftstridskrafterna är behörig, ger kommendören eller staben för luftstridskrafterna en rekommendation beträffande åtgärder och sänder den jämte undersökningsrapporten till den behöriga myndigheten för åtgärder.

Kommendören för luftstridskrafterna och den militära myndighet som avses i 1 mom. skall tillställa huvudstaben undersökningsmaterialet angående en olycka som inträffat vid militär luftfart samt de beslut som fattats på grundval därav. Huvudstaben skall hänskjuta ärendet gällande olyckan till granskningskommissionen för olyckor vid militär luftfart för behandling.

Granskningskommissionen för olyckor vid militär luftfart skall ge huvudstaben ett utlåtande om orsakerna till olyckan och om de igångsatta åtgärdernas tillräcklighet. Av utlåtandet skall också framgå huruvida en person bör anses ha gjort sig skyldig till en handling eller försummelse som har förorsakat olyckan och huruvida saken av denna eller någon annan anledning skall dras inför domstol.

Också i fråga om andra undersökningsrapporter än sådana som gäller olyckor är det möjligt att förfara så som anges i 2 och 3 mom., om flygsäkerheten eller andra särskilda skäl anses förutsätta detta.

22 §
Kommissionsmedlemmarnas ställning

Om jäv, tjänsteansvar och tystnadsplikt för samt arvoden och ersättningar till medlemmarna av den kommission som avses i 19 § gäller vad som stadgas i lagen om undersökning av olyckor.

7 kap.

Särskilda stadganden

23 §
Närmare föreskrifter

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av det ministerium som avses i 19 §.

24 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

Genom denna förordning upphävs

1) förordningen den 29 november 1968 om militär luftfart (643/68), samt

2) statsrådets beslut av den 15 juni 1961 om undersökning av försvarsmaktens flygolyckor.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

25 §
Övergångsstadganden

En undersökning som har inletts innan denna förordning träder i kraft slutförs enligt de stadganden som gäller vid ikraftträdandet.

De föreskrifter som har meddelats med stöd av den upphävda förordningen eller med stöd av det upphävda stadsrådsbeslutet skall förbli i kraft tills nya föreskrifter har meddelats.

Helsingfors den 7 juni 1996

Republikens President
Martti Ahtisaari

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.