370/1996

Given i Helsingfors den 31 maj 1996

Förordning om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 5 § lagen den 14 december 1979 om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland (898/79) samt 1 kap. 17 § utsökningslagen, av dessa lagrum det senare sådant det lyder i lag av den 22 mars 1996 (197/96):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning stadgas om utsökningsväsendets förvaltning vid landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland.

2 §
Behörighetsvillkor

Landskapsfogden skall ha avlagt juris kandidatexamen och inneha god förtrogenhet med utsökningsväsendet.

Biträdande utmätningsman skall ha avlagt examen på institutsnivå eller studentexamen eller inneha genom praktisk erfarenhet uppnådd förtrogenhet med verkställighetsuppgifter inom utsökningsväsendet.

3 §
Utnämning till tjänst och till tjänsteman i tjänsteförhållande

Landskapsfogden utnämns av justitieministeriet. Länsstyrelsen i landskapet Åland förklarar landskapsfogdetjänsten ledig att sinas samt utnämner tjänstemannen till ett tjänsteförhållande för viss tid som är högst ett år.

Landskapsfogden utnämner honom underställda tjänstemän till tjänst och till tjänsteförhållande för viss tid samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

4 §
Tjänstledighet

Landskapsfogden beviljas tjänstledighet för högst ett år av länsstyrelsen i landskapet Åland.

Landskapsfogden beviljar honom underställd personal tjänstledighet.

5 §
Chefens uppgifter

Landskapsfogden har som uppgift att

1) leda och utveckla ämbetsverkets verksamhet samt följa och övervaka enhetlighksen i utsökningen,

2) svara för att ämbetsverkets verksamhet ger resultat,

3) bestämma om lämplig förvaring och vård av verkställighetshandlingar, säkerheter, egendom och penningmedel som har tagits i förvar vid verkställighet samt

4) fastställa ämbetsverkets arbetsordning.

6 §
Tjänstemärke

Landskapsfogden och biträdande utmätningsman skall ges ett tjänstemärke som fastställts av justitieministeriet. Tjänstemärket skall medföras vid tjänsteutövning och på begäran företes.

7 §
Länsstyrelsens administrativa uppgifter inom utsökningen

Vad som stadgas i 10 § förordningen om utsökningsväsendets förvaltning (319/96) gäller inte länsstyrelsen i landskapet Åland.

Vad som stadgas i 11 § förordningen om utsökningsväsendets förvaltning gäller dock i tillämpliga delar administrativa uppgifter inom utsökningen vid länsstyrelsen i landskapet Åland.

8 §
Närmare anvisningar

Justitieministeriet meddelar vid behov närmare anvisningar om verkställighet av denna förordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 8 februari 1985 om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland (160/85) jämte ändringar.

Helsingfors den 31 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.