364/1996

Given i Helsingfors den 31 maj 1996

Lag om ändring av 27 § landsbygdsnäringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 27 § 6 mom. landsbygdsnäringslagen av den 28 december 1990 (1295/90), sådant det lyder i lag av den 10 september 1993 (805/93), som följer:

27 §
Statens ansvar

Vederbörande ministerium beslutar om den gottgörelse som skall betalas till kreditinrättningen. Innan gottgörelsen fastställs skall ministeriet klarlägga att den slutliga förlusten till följd av gäldenärens och en eventuell borgensmans insolvens har konstaterats och att förlusten inte har kunnat täckas med medel från försäljningen av den egendom som utgjort säkerhet. Försäljning av säkerheten förutsätts dock inte, om gäldenären eller en tredje person som har ställt säkerhet för skulden vid företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner eller vid en liknan-

de reglering får behålla säkerheten. Om konstaterande av insolvens och slutlig förlust stadgas närmare genom förordning. Jord- och skogsbruksministeriets informationscentral skall betala gottgörelsen till kreditinrättningen ur gårdsbrukets utvecklingsfonds medel.Denna lag träder i kraft den 5 juni 1996.

RP 27/96
JsUB 4/96
RSv 39/96

Helsingfors den 31 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.